Interpellation.

Vid slutet af stadsfullmäktige sammanträde i går afton begärdes ordet af hr L. E. Larson, som med hänvisning till den rådande arbetslösheten i staden bad att få interpellera drätselkammarens vice ordförande angående de åtgärder kammaren vidtagit för afhjälpande af arbetslösheten.
I sin egenskap af vice ordförande genmälte hr Gust. Pettersson, att ett 30-tal arbetslösa erhållit arbete med rörnedläggning för det blifvande gasverket.
Hr Nils Pettersson upplyste, att arbete snarast komme att beredas andra arbetslösa vid uppförandet af hägnaden kring den norra kyrkogården; dock kunde till detta arbete endast användas lämpliga personer.
Sedan stadsfullmäktige ordf. lämnat några kompletterande upplysningar utöfvar de af hr Gust. Pettersson meddelade och förklarat att drätselkammaren troligen inom kort komme att sätta i gång med nödhjälpsarbeten, förklarades diskussionen afslutad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 13 januari 1915
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *