Från landsbygden.

HÖRSNE 20 juni.
En treflig fest firades härstädes på Norr då nämdeman O. J. Larsson och hang hustru, född Kolmodin, firade sitt silfverbröllop. I derag trefna, alltid gästfria hem samlades släkt och närmaste vänner för att uppvakta och lycköngska silfverbrudparet. Under idrott och muntert Sarospråk, omväxlande med. bordets njutningar, fortgick den animerado festen under den vackra söndagseftermiddagen såväl inom som utom hus. De församlades gemensamma hjärtliga lyckönskningar framburos af en bland festdeltagarne. Först fram på småtimmarna skedde uppbrottet i den ljusa sommarnat codan ett varmt och hjärtligt tack framburits både från och till festföremålen och Guds välsignelse nedkallats öfver deras hem.
K.

FOLE, 21 juni.
Till den sista hvilan vigdes förliden lördag å Fole kyrkogård stoftet af fröken Anna Fohlin från Stora Tollby i närvaro af släktingar till den aflidne och en gtor vänkrets jämte öfriga församlingsbor. Jordfästningen förrättades vid grafven af kyrkoherde Lindfors, gom höll: en längre dödsbetraktelse och särskildt talade om den åflidnas lifsgärning. Efter begrafvelseritualen sjöngs ps. 452 v. 2, och verser upplästes af skollärare A. Bodin till den aflidneg minne. En gtor mängd blommor och kransar fylde grafven.
Genom sitt rättframma vänliga! uppträdande och sitt utpräglade ordningssinne, genom städse ådagalagd beredvillighet att bistå, där sjukdom och nöd var rådande, vann dos aflidna i lifgtiden många vänner, hvilka nu jämte åldrig moder och en kärleksfull broder stå sörjande vid den alltför tidigt öppnade griften.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Juni 1915
N:r 142

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *