Minor i farvattnet mellan Landsort och Visby.

Poststyrelsen medgifver inrättande af dagturer.
Kort efter det att vi igår å vår telegramafdelning omtalat, att en mina exploderat vid Hufvudskär, meddelade befälhafvaren å ångf. ”Kyros”, som måndag e. m. anlände till Fårösund, att han samma dag vid pass kl. 10 f. m. observerat en mina drifvande 20 minuter S S O om Landsort. Då denna mina alltså anträffats i själfva farvattnet mellan Landsort och Visby och det blef än mera uppenbart än förut, att våra postbåtar skulle vara utsatta för öfverhängande fara, om de fortsatte med att gå på natten, telegraferade Konungens Befallningshafvande ytterligare till Generalpoststyrelsen med energiska föreställningar emot vidare natturer. Sent på aftonen ingick poststyrelsens svar. hvarigenom styrelsen medgaf, att de nuvarande 7 nattturerna till och från Visby finge utbytas emot 5 sådana dagturer. I anledning häraf har landshöfdingen i samråd med ångbåtsbolaget föreslagit Poststyrelsen att turerna tills vidare blifva så ordnade:

\"\"

”Hansas” turer härifrån söndag och onsdag stå i förbindelse med tåg, som afgår ifrån Nynäshamn kl. 2.40 e. m. med ankomst till Stockholm 4.22 e. m. ”Polhems” turer stå i samband med tåg ifrån Nynäshamn kl. 8.15 e. m. med ankomst till Stockholm 10.04 e. m. Båtarna ifrån Nynäshamn stå endast i förbindelse med det vanliga tåget ifrån Stockholm 9.22 e. m. men passagerare, som ämna sig hit med ”Polhem”, disponera sina platser ombord redan föregående kväll. Måndag och fredag kvällar lämpar det sig bäst att gå med ”Hansa” direkt ifrån Stockholm 11.30 e. m. Äfven här i Visby disponerar den resande sin plats under kvällen. Posten kommer att vid normala förhållanden anlända hit mellan 2 och 3 på middagarna, före afgången, dock inträder en förbättring häri efter handen som dagbräckningen inträder tidigare. I senare hälften af februari torde båtarna sålunda kunna beräknas hitkomma minst 1 timme tidigare, liksom ”Polhem” afgång härifrån då kan sättas så pass tidigt, att äfven den kommer i förbindelse med tåget ifrån Nynäshamn 2,40 e. m. Under den återstående delen af denna vecka, då öfvergången till dagresor sker, blifva turerna något annorlunda, hvarom vi hänvisa till annons i dagens nummer.
Utom de nordostifrån kommande minorna hota äfven sådana söderifrån. Så lära olika Sveabolagets ångare hafva observerat en mina utanför södra Öland och en strax sydost om Ölands norra udde. Den så hastigt skärpta minfaran visar, att landshöfding Roos\’ åtgärd att med Generalpoststyrelsen upptaga den af denna förut på ångbåtsbolagets framställning afvisade frågan om dagturer var särdeles välbetänkt och den kraft hvarmed landshöfdingen bedrifvit saken synnerligen väl motiverad. Utom de telegrafiska hänvändelserna har K. B. under gårdagen aflåtit en skrifvelse till Poststyrelsen, i hvilken frågans olika synpunkter uttömmande behandlas.
Vid de oroande underrättelsernas ingång i går e. m. vidtog ångbåtsbolagets verkställande direktör genast åtgärder för att inhibera de tilllämnade resorna mellan Visby och Landsort i natt, så att ”Hansa” och ”Polhem” kvarlågo här till kl. 6 i morse och ”Gotland” i Nynäshamn till 6.30 f. m. I följd däraf erhålla vi ingen fastlandspost förrän i e. m. ”Polhem” tur ifrån Nynäshamn och ”Gotlands” härifrån äro uppskjutna till i morgon bittida.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *