Major Leatz griftefärd

har i dag på middagen ägt rum härstädes under stora militära hedersbetygelser. Den högtidliga begrafningsakten ägde rum i domkyrkan. Kl. 12 begynte klockorna ringa, och strax därefter satte sig liktåget i rörelse från sorgehuset. Framför likvagnen gick ett hederskompani, företrädt af regementets fana och musikkåren, som blåste Chopins sorgmarsch. Närmast efter likvagnen åkte den aflidnes närmaste anhöriga och några särskildt inbjudna begrafningsgäster, bland hvilka märktes militärbefälhafvaren och borgmästaren. Dessutom hade infanteriregementets officerskår med regementschefen, öfverste Fineman, i spetsen slutit sig till begrafningsföljet för att visa den bortgångne vapenbrodern den sista hederstjänsten.
Sedan liktåget anländt till kyrkan, bars den kranshöljda kistan af åtta korpraler in i templet och placerades på katafalken i det med exotiska bladväxter dekorerade koret, under det att Karl 15:des stämningsfulla och vemodsmättade sorgmarsch tonade från orgeln. Den högtidliga akten inleddes därefter med ps. 452:1, hvarpå regementspastor K. Thelander framträdde till båren och förrättade jordfästningen enligt ritualen. Några personalia förekommo icke. Officianten lyste till sist frid öfver stoftet och nedkallade välsignelsen, hvarpå jordfästningsceremonien afslutades med ps. 452:2. Musikkåren blåste därefter från öfre läktaren ”Kyrie eleison” och ”Integer vitä”. Under tonerna af Chopins sorgmarsch, som utfördes å orgeln, utbars så kistan till den utanför väntande likvagnen. Utanför kyrkan paraderade hederskompaniet.
Från kyrkan fördes stoftet, åtföljdt af dess närmaste anhöriga, till Västerhejde för att jordas i familjegrafven å därvarande kyrkogård. Vid grafven bildade ett hederskompani under löjtnant Ouchterlonys befäl häck, och då den gamle krigsbussens stoft i den stilla vinterdagens tysta frid öfverlämnades åt jordens sköte, hälsades det med salut i form af tvänne smattrande gevärssalfvor.
Bland de många praktfulla kransarna märktes en större dyrbar sådan med guldfransade blå och gula band från Kungl. Gotlands infanteriregementes officerskår.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 12 januari 1915
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *