Senaste nyheterna från kriget.

Ny tysk offensiv på västfronten.
Berlin, 10 jan. Enligt ett meddelande till »Daily Express» börja tyskarna en ny offensiv sydväst om Ypern. De ha framfört friska trupper. Artilleriet bombarderar oafbrutet de allierades skyttegrafvar, och starka infanteriafdelningar rycka fram, vadande ända till knäna i slam och gyttja. Vägarna äro upplöjda af artillerield, och parkerna äro förvandlade i vidsträckta sumpmarker. Under de sista dagarna ha de tyska trupperna mast kampera i det fria, emedan de i hvarje ögonblick väntat befallningar att på nytt rycka fram.

En sammanslutning af de neutrala.
Berlin, 10 jan. Grefve Reventlow förordar en sammanslutning af alla neutrala makter mot det brittiska herraväldet till sjöss efter mönster af den, som ägde rum år 1780. »Pappersblockader», som den nuvarande Nordsjöspärrningen, skulle icke erkännas och rubriceringen af lifsmedel som krigskontraband icke godtagas.

Turkarna dra trupper och artilleri från Erzerum.
Petrograd, 10 jan. Ett telegram från Tiflis meddelar, att turkarna lämnat Erzerum med sina bästa transporttåg, tungt artilleri, haubitsar och mörsare. De lättare kanonerna transporteras på kameler. Verkan af ryssarnas artillerield beskrifves såsom fullständigt förkrossande för fienden Medlemmar af ryska kolonien i Tebris och andre, persiska städer ha anländt till Kaukasien.

Den ryska segern vid Sarikamysj.
Turkarnas förluster 6,000 man.

Petrograd 10 jan. Till Birsj. Vjädomosti telegraferas från Tiflia: Chefen för 9:e turkiska armékårn Iskhan pascha har tillsarnmms med fyra divisionsgeneraler och andra till fångatagna officrare anländt hit. Iskhan pascha har intervjuats och därvid tillskrifvit nederlaget hufvudsakligen de fruktansvärda klimatiska förhållandena. Den första delen af armékåren hade nått fram till Sarikamysj med staben och endast 6,000 man. Ryssarna omringade och besatte därefter passet med hjälp af sitt artilleri. Turkarna, som hade 12 kulsprutor och 12 bergskanoner, försökte sex nätter å rad att genom ett våldsamt angrepp bryta sig igenom. Männen vid kanonerna stupade, och kanonerna sattes ur stridbart skick. Iskhan pascha gaf sig, då endast 300 man funnos kvar kring honom.
Bland fångarna funnos åtskilliga tyska officerare. Turkarna ha berättat, att man, innan de lämnade Erzerum, sagt dem, att Batum och Kutais vore i turkarnas händer och att hela Kaukasus stöd i uppror.

Ryssarna hålla sig godt i bataljen om Warschau.
Petrograd, 11 jan. På vänstra Weichselstranden ha spridda strider förekommit. Fyra anfal af tyskarna i trakten norr om bya, Suchs äro tillbakaslagna. Vid Metairic och Dolovatka ha motangrepp förekommit. I trakten af Metairic och Moghely ha ryssarna gått fram och lyckats besätta en del af tyskarna skyttegrafvar och förstärka våra ställninigar. Vid österrikiska fronten märkes ingen betydande förändring. Österrikarna ha öfverallt dragits tillbaka.

Striden om Karaurgan fortsättes.
Petrograd 1 jan. Kaukasiska generalstaben meddelar; Striden om kring Karaurgan fortsätter med samma envishet. I öfrigt ingen förändring.

Icke mycket nytt från Frankrike.
Paris, 11 jan. En ilkommuniké meddelar: I Champagne blefvo sistförflutne natt två tyska angrepp tillbakaslagna norr om Perthes och norr om Beauséjour. I Argonne ha svagare fientliga angrepp misslyckats. Vid Fontaine, Notre Dame och S:t Hubert råda för öfrigt lugn.

Förtröstansfull österrikisk rapport.
Wien, 11 jan. Allmänna stridsläget är oförändradt. Vid södra Weichsel ha ryssarna utan framgång beskjutit våra ställningar. Norr om Weichsel förekomma lifliga artilleristrider. Fienden har misslyckats gå öfver Nida.
Två fientliga rekognosceringsafdelningar i Bukovina ha lidit svårt af vår artillerield. På södra krigsskådeplatsen har en artilleristrid utkämpats öster om Trelainje.

Gotlands Allehanda
Måndagen 11 januari 1915
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *