Stadsfullmäktige.

Vid extra sammanträdet i torsdags behandlades följande frågor:
1:o. Faststäldes plan för inre hamnens utvidgande i hufvudsakligaste öfverensstämmelse med kapten Gagners förslag. Men skulle denna plans fullständiga genomförande blifva beroende af särskildt beslut sedan den nya hamntaxan blifvit faststäld.
2:o. Beslöts utförandet under loppet af innevarande år af förut beslutade förstärkningsarbeten å gamla vågbrytarens glacis äfvensom å dess södra pierhufvud, samt dessutom åtskilliga upprensnings- och muddringsarbeten i såväl inre som yttre hamnen, och skulle i och för muddrets uppläggande på land i stället för dess uttransporterande på redden som förut brukligt varit, den beslutade strandskoningen i yttre hamnen till så stor del utföras som för muddrets qvarhållande blir erforderligt.
3:o. Uppsköts tills vidare och under afvaktan på närmare undersökning af sakkunnig person at de under vinterstormarne å vågbrytaren uppkomne skador, frågan om ett större amorteringslåns upptagande, och skulle emellertid Drätselkammaren anmodas att genom upplåning söka anskaffa hvad som utöfver nu tillgängliga medel ansågs erforderligt för verkställandet af de ofvanförmälda arbeten, hvilka under detta år skola utföras.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 21 Mars 1874
N:r 23

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *