Senaste nyheterna från kriget.

Rumänien färdigt?
Mot Tyskland och Österrike.

Stockholm, 9 januari. Österrikes stora motgång i Serbien, Rysslands besättande af Bukowina och nu senast Turkiets nederlag mot Ryssland i Kaukasien kan ej undgå att uppmuntra de element i Rumänien och delvis jämväl i Bulgarien, som kunde ha lust att gå med i världskriget på ententemakternas sida.
I anledning häraf telegraferar Morning Posts korrespondent i Paris.
Från fullt tillförlitligt håll erfar jag, att Rumänien redan träffat förberedelser till att öfverlämna åt Förenta Staterna att tillvarataga de rumänska intressena i Berlin och Wien. Detta kan endast betyda en sak, nämligen att Rumäniens krigsförklaring mot Tyskland och Österrike är nära förestående. I politiska kretsar i Paris har man den uppfattningen, att Rumäniens ingripande skulle komma mycket tidigare än man tänkt sig.

Den stora bataljen i Polen.
En ganska modest rysk rapport.

Petrograd, 9 jan. Striderna på fronten Sucha—Metairic—Moghely bli alltmera förbittrade. Fiendan har på flera ställen satt sig i tillfällig besittning af några af våra skyttegrafvar, men ånyo tvingats tillhaka. Vi ha därvid tagit flera officerare och äfven 100 soldater till fånga.

Tyskarna säga sig ha tagit 1,600 ryssar.
Berlin, 9 jan. Vid ostpreussinska gränsen och i norra Polen finnes ingen förändring.
Öster om Ravka har vår offensiv gått framåt. Vi ha tillfångatagit 1,600 ryssar och tagit 8 kulsprutor.

Ryssarna I Bukawina.
Petrograd, 9 jan. Vi ha besatt Kimpolung i Bukawina och därmed nått den bergskedja, som skiljer Bukawina och Ungern. Vi ha därvid tagit mer än 1,000 österrikare till fånga och eröfrat ett rikt krigsbyte.

Sinope beskjutet.
Konstantinopel, 9 jan. Ryska flottan har idag mot internationella rättens bestämmelser beskjutit den öppna staden Sinope. Endast två hus skadades.
Dessutom sköto ryssarna 4 segelfartyg i sank. Turkiska krigsfartyg ha beskjutit ryska trupper vid Makriali på ryska, Kaukasuskusten.

En af Vivianis söner stupad.
Paris, 9 jan. Offieielt meddelas, att konseljpresidenten Vivianis näst äldsta son 22 augusti stupat.

Det underjordiska kriget i Frankrike.
Paris, 9 jan. Mellan Arras och Aisne ha nya häftiga artilleristrider ägt rum. Vid Reims ha vi gått 200 meter fram. Fienden har i Argonne sprängt flera af våra skyttegrafvar, men vi ha tillbakaslagit därpå följande angrepp och öfverallt häfdat vår ställning, utom på ett ställe, där vi gått 20 meter tillbaka. Vi ha eröfrat byn Burnhaupt i närheten af Thann.

Äfven tyskarna rapportera framsteg.
Berlin, 9 jan. I Flandern äro till följd af oupphörligt regn nästan alla operationer omöjliggjorda. Öster om Reims ha fransmännen försökt frånrycka oss en framskjuten skyttegraf, men kastades tillbaka och förlorade 50 fångar. I Argonne ha våra trupper gjort nya framsteg, liksom i Vogeserna. Förnyade franska angrepp mot höjden väster om Sennheim ha totalt misslyckats. Vi ha tillfångatagit 2 officerare och 100 man.

Gotlands Allehanda
Lördagen 9 januari 1915
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *