Från landsbygden. Hablingbo.

HABLINGBO, 2 jan.
Af kyrkostämman härstädes halva till kyrkovärdar och ledamöter af kyrkorådet omvalts F. Johansson, St. Burge, och Lars Andersson, Kyrkeby. Till ledamöter i skolrådet nyvaldes för en tid af fyra år Viktor Elgstrand, Simes August Olsson. Medebys, och Karl Nilsson, Hafvor, och till revisorer omvaldes Jacob Larsson, Mickela, och Hjalmar Thomsson, Bertels.
Kyrkorådet hade föreslagit, att församlingen för sin del skulle ingå till konungen med en förnyad undardånig anhållan om pastoratets bibehållande vid sin förra själfständighet med förbindelse för församlingen att för sin del f. o. m. 1919 utgöra, hvad som utöfver tillgångliga medel inom pastoratet komme att kräfvas för kyrkoherlens aflönande med 3,500 kr. För detta kyrkorådets förslag afgåfvos 299 röster och inga mot detsamma. Emellertid hade därmed ej 3/4 af socknens hela röstetal efter röstvärdet, nåtgot som i detta fall kräfves, uppnåtts, men stämman, som ansåg, att nödvändig majoritet ej uppnått emedan stamman hållts omedelbart efter den oväntadt långa kommunalstämman, beslöt att upptaga frågan vid en e. o. stämma, som borde hållas i samband med kommunaluppbörden instundande februari. Församlingens hela röstetal är 578 röster.

Kommunalstämman har revisorer valt nämdeman F. Johansson och landtbrukaren Arvid Larsson i Burge. Till ledamöter i taxeringsnämden valdes hemmansägaren M. Pettersson i Hafvor med hemmansäg. Gunnar Jacobsson i Rosarfve som ersättare nämdeman F. Johansson med Johan Olsson Burge som ersättare, läraren U. Booberg med Jacob Larsson i Mickels som ersättare. — Till besiktningsmän uteågoa skräddar mästsre Joh. Hafdelin och landtbrukaren Carl Fogelgren i Mickels. Den ordinarie kommunalstämman, som skall hållas i senare hälften af mars måned beslöts att hållas 27 mars, hvilken dag älven bestämdes till valdag. Tiderna för de andra bestämmas af ordföranden.
Hundskatt beslöts med 196 röstar mot 166. Afgiften bestämdes till 5 kr. för hvarie hund och förslagsställaren hemmansägare John Johansson i Hallvars valdes att uppbära denna skatt. Om medlens användande balutes i marastämman.
Till den borgerliga kommunen utdebiteras kl. 1,108 och 29 öre efter 2:10 för hundradet; till kyrkan kr. 1,872;16 after 2:60 för hundrade och till skolorna 1,002;72 efter 1:90 för 100 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *