Från landsbygden. Bunge.

BUNGE, 2 januari.
Förre folkskolläraren Gustaf Kellström har nu frånträdt den sista af de många offentliga befattningar han under sin långa verksamhetstid innehaft, i det han vid 1914 års utgång, på egen enträgen begäran, afgått ur styrelsen för Bunge sockens sparbank, för att på sin höga ålderdom njuta en välbehöflig hvila. Han blef redan 17 juli 1863, då å extra kommunalstämma beslöts om bildande af nämda sparbank, insatt i dess styrelse och har sedan dess i oafbrutan följd suttit kvar däri och fört bankens räkenskaper. Han har ocks under de senaste 17 år varit dess ordf. och på sitt kända lugna besinningsfulla och rättrådiga sätt varit den ledande kraften i nämda sparbank samt på så sätt fört den fram till en ganska aktningsvärd plats bland landsbygdens i länet sparbanker. Att han desslikes på ett synnerligen godt sätt samarbetat med de öfriga styrelseledamöterna år kändt och kom granneligen till synes vid styrelsens senaste sammanträde den 30 sistl. december, hvilket på hr K:s anhållan hölls hemma hos honom och hvilket fick formen af en på hans bekostnad arrangerad festlighet för såväl afgående som kvarstående och tillträdande styrelseledamöter.
Styrelsen hade därvid att inom sig välja ordförande, kassaförvaltare och räkenskapsförare, samt vice ordförande och sekreterare. Till de 3 förstnämda befattningarna, som samtliga innehafts av hr Kellström, valdes folkskollärare Th. Erlandsson, hvilken tjänstgjort som vice ordf. och sekreterare i 20 år. Att sköta dessa 2 sysslor utsågs hemmansäg. Johan Martin i Mattise, som varit med i styrelsen i 21 år. Af gående var förutom hr Kellström, hvilken som nämdt varit med i 51 år, f. fanjunkaren L. P. Dahlström i Ducker, hvilken varit styrelseledamot i 26 år och som på grund af sin vidsträckta personkännedom varit sparbanken till väsentlig nytta. Nytillträdande styrelseledamöter fr. o. m. detta år äro handl. K. F. Smitterber
och hemmansägare Oskar Blomgren i Biskops.
Det är på en lång, om idogt arbete och samvetsgrann pliktuppfyllelse vittnande arbetsdag hr Kellström på sin lefnads afton kan blicka tillbaka. Född 27 maj 1835 i Stenkyrka, aflade han folkskollärareexamen i Visby vid 16 års ålder. Blef samma år, — 1851 — lärare vid folkskolan härstädes, hvarest han verkade som sådan och tillika som kantor och klockare i 39 år till år 1890, då han afgick med pension. Därefter var han nämdeman i 12 och Landstingsman i 18 år, hvarförutom han beklädde de flesta inom socknen förekommande förtroendeuppdrag samt biträdde allmänheten inom såväl dan egna som angränsande socknar med bouppteckningar, arfskiften, köpehandlingars uppsättande m. m.
Det var särskildt i sitt lefnadskall som folkskollärare han dokumenterade sig som en synnerlig duglig sådan, såväl i undervisningsskicklighet och utmärkt god skoldisciplin, som i den föresyn han genom sitt exemplariska lafnadssätt gaf sina elever. Många af dessa äro redan grånade, många ha kommit utom sockengränsen å olika samhällsställningar, ja många ha kommit långt ut världen; men alla tala med aktning och tillgilvenbat om sin barndomslärare.
Måtte han ännu länge få besitta sin goda andliga och kroppsliga vigör och måtte hans lefnads afton förflyta lugnt och fridfullt! I denna önskan instämma säkerligen många med
En af hans elever.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 5 januari 1915
N:r 3

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *