Sjöförklaring

aflades i förgår af postångaren Sofias befälhafvare, kapten Höggren öfver den 3 dennes på e. m. timade sammanstötning mellan snämda postångare och bergningsångaren Neptun, som vid tillfället fördes af kapten Elliot. Af förklaringen framgår att
Sofia afgick från Kåreholm söndagen 27 Februari kl. 7,30 f. m. styrande O S O vart till fasta iskanten, som låg omkring 4 minuter från land; vinden nord, frisk bris med klar luft. Då ingen möjlighet syntes att kunna genomtränga ismassorna, styrdes långs iskanten i NNO lig riktning genom tunn is till 12,15 e. m., då vi pejlade Högby kyrka i N N O omkring 3 minuters afstånd. Samtidigt inkommo i en öppning i isen, som sträckte sig i olika riktningar ost och nordostvart: Fortsatte i densamma och genomsprängde flere svåra isband till kl. 5,15 e.m., då vi fingo sigte på Stora Karlsö i N O ½ O omkring 8 minuters afstånd. Fingo samtidigt sigte på en rökpelare i sydlig riktning, som antogs vara bergningsångaren Hero, med post från Ystad. Försökte att om möjligt närma oss honom för att hämta posten ombord å Sofia och om behöfligt hjelpa fartyget, hvilket dock icke lyckades till följd af svåra ishinder. Kl. 6 e. m. stoppades maskin och lågo stilla i isen för natten. Vinden vest med laber bris och klar luft.
Måndagen 28 Februari: Under natten legat stilla i isen i Sydlig riktning från Karlsöarne. KI. 7 f. m. sattes maskinen åter i gång och började forcera isen för att närma oss Hero; sprängde flere svåra isband utan att dock lyckas. Kl. 5 e. m. pejlades Stora Karlsö i NO t O ½ O på omkring 6 minuters afstånd. Samtidigt möttes ett isband, som vi ämnade genomspränga, men inkomna i detsamma, började isen att sammanskjuta, hvarigenom fartyget fastnade. Alla åtgärder vidtogos nu för att få fartyget loss men förgäfves. Måste qvarligga i isen till
tisdagen 1 Mars, då vinden var Ost S O å Ost med frisk bris och snötjocka. På morgonen började med alla krafter att arbeta för att få fartyget loss, hvilket först lyckades oss kl. 12 på middagen, då isen började skingra sig. Kl. 1 e. m. började forcera dels tunn dels tjock fast is och genomsprängde flere svåra isband. Kl. 4,30 e. m. fingo vi åter sigte på Stora Karlsö i ost på omkring 10 minuters afstånd; fortsatte med issprängniovg till kl. 6,15 e. m., då maskin stoppades och lågo stilla iisen under natten. Vinden N N O med frisk bris och snötjocka.
Onsdagen 2 Mars kl. 6 f. m. klarnade luften af. Pejlade Stora Karslsö i O t N på omkring 14 minuters afstånd. Observerade en öppen vak i isen, som slingrade sig i SOlg riktning. Kl. 7 f. m. sattes maskinen i gång och styrdes in i den uppkomna isöppningen i hopp att kunna uppkomma under landet och der få öppet vatten. Kl, 8 f.m. fingo vi sigte på två ångfartyg, som lågo tillsammans i isen i S S O lig riktniog från Sofia; försökte att närma oss desamma, hvaraf den ena signalerade post ombord och befunnos de vara bergningsångarne Neptun och Hero. KI. 11,45 f. m. mottog den af ångaren Neptun medhafda posten från Visby tillika med fyra passagerare. Under eftermiddagen upptogs reservkol ur rummet och fyldes dermed boxarne, Vinden S O med laber bris och klar luft.
Torsdagen 3 Mars: Under natten legat stilla i isen tillika med bergningsbåtarne i vestlig riktning från Hoburgs fyr. Vinden S O, frisk bris med mulen luft. KI. 7 f. m. sattes maskin i gång, styrde ostvart på Hoburgen för att uppkomma under landet och der finna öppet vatten. Ångarne Neptun och Hero följde strax efter i den ränna Sofia gjorde. Kl. 12,45 e. m. erhölls öppet vatten och pejlades Hoburgs fyrtorn i S O på omkring 4 minuters afstånd, fortsatte i öppet vatten nordvart långs inre iskanten till kl. 4 e. m., då kursen ändrades vestvart och ingingo i isen för att kunna passera Skarlakansgrundet. Inko.na i isen visade sig en större öppning, som vi gingo in uti, men, för att åter utkomma i öppet vatten, måste vi ytterligare genomgå ett isband, i hvilket dock fartyget stannade till följd af den svåra isen. Signal från hvisselpipan och rop från befäl och passagerare gats genast till den strax efter komwande ångaren Neptun att stoppa eller styra åt sidan för att undvika kollission, men inga sådana åtgärder syntes vidtagas, utan törnade Neptun mot Sofia 13 fot om styrbord från rodret, hvarvid Neptuns förstäf ingick i Sofias däck 6 fot samt nerskar fartygets utsida till 2 fot från vattenlinien, hvilket skedde kl. 4,30 e. m. under klart och lugnt väder. Som ingen fara syntes för att fortsätta i stillt vatten, genomsprängde vi isbandet och fortsatte i öppet vatten till kl. 6 e. m., då Visby hamns fyr kom i sigte. Fortsatte i isöppningarne utanför Visby i hopp att inkomma men utan framgång. Kl. 11,45 e. m. stoppades maskin ech vi lågo stilla i isen öfver natten.
Fredagen 4 Mars på morgonen lågo vi i N Vlig riktning från Visby på omkring 5 minuters afstånd; Under dagen gjordes alla försök att genomtränga isen och inkomma till Visby men utan framgång. På eftermiddagen började att provisoriskt laga Sofias skada med tillhjelp, af Neptuns och Heros besättningar. Vinden N O med friski bris och snötjocka.
Lördagen 5 Mars på morgonen lågo vi i vestlig riktning från Visby på omkring 6 minuters afstånd. På förmiddagen lemnade vi några passagerare, som ångaren Heros besättnivg med båt landsatte i närheten a Högklint. Kl. 12 middagen öfvergick vinlen till ostlig med frisk bris, hvarigenom isen skingrades och kl. 1 e. m. började vi forcera, genomsprängande flere isband och utkommo i öppet vatten kl. 3,30 e. m. Strax derefter ankommo vi till iskanten omkring 150 famnar utanför Visby vågbrytare, der vi fortsatte att arbeta oss in i hamnen, hvarvid ankarspelet sönderbräcktes. Kl. 5,30 e. m. stoppades maskin och minskades ångtrycket. Under natten arbetades med att få fartyget loss.
Hela söndagen 6 Mars och måndagen den 7 arbetade vi jämte de öfriga två ångarne samt med tillhjelp af manskap från land att genombryta isen och inkomma till Visby hamn, hvilket lyckades oss kl. 11,30 f. m. 7 Mars.
Vittnesförbör hölls derpå med Sofias förste och andre styrmän, maskinist samt tvänne af ångarens matroser.
Förste styrmannen tog på sin ed riktigheten af den afgifna sjöförklaringen samt berättade, att kapten H. flere gånger på f. m. varnat ångaren Hero, som följt närmast efter Sofia, att ej gå för nära Sofia, som behöfde utrymme för att kunna backa; då Sofia vid det första försöket att spränga ett isband hade med fören fastnat i isen, syntes Neptun, som gått om Hero, komma rakt mot Sofia; kapten H, gaf varningssignaler och ropade, men ingen åtgärd syntes vidtagas å Neptun för att hindra sammanstötningen. På kapten H. frågd till Neptuns befälhafvare, »hvad Neptun hade på Sofia att göra», svarade denne senare, att han ej varit vid tillfället på kömmandobryggan och att rodret varit oklart.
Andre styrmannen berättade, att endast en man, som ej tillhörde befälet, strax före sammanstötningen varit synlig på kommandobryggan å Neptun, vid hvilket tillfälle Neptun och Sofia voro åtskilda omkring 290 famnar; intygade för öfrigt att kapten H. signalerat och ropat m.m. i likhet med det förut hörda vittnet. Tog äfven på sin ed riktigheten af sjöförklaringen.
Maskinisten sade sig kunua på ed intyga, att sjöförklaringen var i öfverensstämmelse med den å Sofia förda journalen; berättade för öfrigt, att han strax före sammanstötningen på eget ansvar stoppat maskinen, som backade, samt tillsagt två personer att gå upp från maskinrummet, emedan har fruktade, att någon olycka kunde inträffa; hörde att kapten H. från kommandobryggan signalerade och ropade.
De båda matrosérna, som likaledes togo på sin ed riktigheten af sjöförklaringen, intygade hufvudsakligen detsamma som de öfriga vittnena.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 Mars 1881
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *