Rättegångs- och Polissaker.

Det tjufband, som i slutet af sistl. och början af detta år gjorde flere djerfva inbrottsslölder i Klintehamn ock Atlingbo, torde nu varda upptäckt och oskadliggjordt. Som förut nämts, häktades arbetaren Karl Johan Larson, Banda i Eskelhem såsom starkt misstänkt för flere inbrottsstölder vid Bolex hos förste landtmätare Jakobson. Adertonårige målaregesällen Gustaf Hofström, Lefvide, hästhandlaren A. P. Karlsön, Övide, och hustru Maria Jakobson, Valda, samtlige från Eskelhem, hafva äfven inmanats i häkte såsom misstänkta för stölderna hos handl. Viberg i Klinte. Hofström erkände vid rausakningen i lördags inför södra häradsrätten, att han, Larsson och Karlsson begått den andra inbrottsstölden hoa nämda Viberg, hvarvid man begagnat en Karlson tillhörig häst till att forsla bort det stulna. Larsson, som i lördags hördes endast angående stölderna å Bolex, sade sig vara oskyldig till samtlige inbrotten. Emellertid afgåfvos för honom ganska graverande berättelser at fyra vittnen, hvarjämte hans hustru för åklagaren erkänt, att hennes man gjort sig skyldig till stölderna både å Bolex och i Klinte. Larsson, som föreföll vara en hård natur, nekade fortfarande och åhörde hånleende vittnesmålen. Han uppgaf sig vara född 1827 i Kalmar län, hvarifrån han för tjugu år sedan ötverflyttade hit till Gotland. Hans hustru, Maria Olberg lär, såsom enligt egen bekännelse om stölderna medveten, äfven komma att häktas. För vidare bevisnings anskaffande uppsköts målet till 10 September, då ransakningen med hela bandet skall företagas.

Skuldfordringsmål. F. fanjunkaren, gästgifvaren G. M. Lindvall hade hos husb. Petter Pettersson, Kulstäde i Vall, en fordran af 845 kr., och, enär han icke hade full bevisning på denne fordran, blef han ålagd edgång, Ryan: Lindvall i dag aflade. Utslag annan dag.

Oloflig bränvinsförsäljning. Enkan Evelina Eklund hade å paviljongen i Botaniska trädgården på oloflig tid utskänkt eller sålt spirituösa drycker. Efter anmälan instämde henne härför stadsfiskalen, men hon hade icke med stämningen anträffats, hvarför målet uppsköts,

För olofligt tillgrepp var minderårige gossen Gustaf Rosenlund instämd. Efter erkännande dömdes gossen, såsom minderårig, att i hemmet agas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 31 Augusti 1880
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *