Ett viktigt inlägg i sockertullfrågan

gjondes härifrån igår, då direktör Nils Broander, efter därtill af hushålningssällskapet utverkade tillstånd, hade företräde inför bevillningsutskottet för att framhålla Gotlands speciella önskemål i sockerfrågan.
Med stöd af det uttalande som gjordes på mötet i Visby 20 dennes, hvilktst blifvit tillstäldt utskottets ledamöter, och under framhållande af det faktum, att de gotländska betodlarne utgjord mera än sjettedelen af hela landets betodlare, formulerades dessa önskemål så, att bevillningsutskottet måtte i sitt utlåtande tillråda riksdagen att fatta sitt beslut i sidan form, att Roma sockerfabriks nedliggande omöjliggjordes.
Utskottet syntes anse det framstälda önskemålet och de därvid framhållna synpunkterna behjärtansvärda.
Äfven jordbruksministern uppvaktades, och han uttalades därvid för dir. Broander sin sympatier för de gotländska intressena.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 28 februari 1913
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *