Till arvode för väbeltjänstgöring

inom befästningarna i Tingstäde hade k. m:t af riksdagen äskat ett anslag för nästa år af 200 kr.
Framställningen härom afstyrkes af statsutskottet i dess nu afgifna utlåtande angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjärde hufvudtitel, innefattande anslagen till landtförsvarsdepartementet.
Förhållandet är nämligen det, att sedan befästningarna vid Tingstäde numera blifvit fullbordade, så har k. m:t föreslagit, att en fort. maskinist, uppförd å staten för artilleriets tygstater, skulle anställas för skötseln af de maskinella anordningarna därstädes.
Med anledning häraf har statsutskottet tillstyrkt riksdagen att medgifva, att den, som vid ikraftträdandet af den nya staten för artilleriets tygstater innehar beställningen såsom fortmaskinist vid Tingstäde, må för åtnjutande af i staten uppförda ålderstillägg vara berättigad att tillgodoräkna sig den tid, han dessförinnan tjänstgjort i beställningen.
Under förutsättning att detta vinner riksdagens bifall anser nu statsutskottet, att fortmaskinisten, som ständigt befinner sig på platsen, jämväl bör kunna ombesörja en väbels göromål utan att därför den för denna maskinist beräknade aflöningen, i ett för allt 1,910 kronor för år, skulle behöfva höjas. Och med hänsyn härtill är det som utskottet strukit det af k. m:t äskade anslaget.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 februari 1913
N:r 48

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *