Norra häradsrätten.

(12 April.)
Ackord i konkurs. Hemmansegaren Johan Stenström Hallgårds i Östergarn hade i sin konkurs gjort sina kreditorer ackordsförslag om 331 proc., hvilket blitvit antaget och nu faststäldt.

Misshandel. Husbonden J. Laurin Gurfiles i Ala hade för en tid sedan medels slag m. m. misshandlat arb. Jakob Bergström. Han dömdes nu derför att böta 25 kr. samt ersätta rättegångskostnaden med 30 kronor.

Djurplågeri. Arbetaren Olof Jakobsson å Fårö hade blifvit ivstämd för djurplågeri, bestående deruti; att han till körslor ochi åkern begagnat en dragoxe, som hade en stor svulst på magen samt, då oxen hade svårt att gå fram, med piska slagit för att drifva fram honom. Då målet till handling påropades hade Jakobsson icke funnit för godt att infinna sig, hvarför han måste hämtas till tinget, till ett följande sammanträde, då han erkände, att han begagnat och behandlat oxen på sätt uppgifvet blifvit, men nekade för att hafva visat »uppenbar grymhet» mot honom. Han dömdes nu för djurplågeri böta 30 kr. samt ersätta hämtningskostnaden till tinget med 22 kr. 50 öre.

Oloflig ölförsäljning. Karolina Pettersson vid. Fårösund hade, utan föregående anmälan idkat ölförsäljmng derstädes samt dömdes att derför böta 30 kronor.

Fylleri, hemfridsbrott m. m. Drängen A. Johansson hade i Sept. 1878, under fylleri, svordom, m. m. inträngt i enkan Katrina Fohlins bostad å Bläsnungs i Veskinde socken, sönderslagit en kammardörr, missshandlat enk. Fohlin och hennes dotter Julia, hvilken sistnämda han fatta om strupen och hotat med döden. Han dömdes nu att böta för misshandeln, sammanlagdt 90 kr., samt för hemfridsbrott 20 kronor.

Olaga bränvinsutskänkning. Klas Klasson Hangre i Gothem, förut dömd för olaga bränvinsutskning, hade för a:dra resan sådan utskänkning blifvit instämd. Sedan Klasson medgifvit, att han utminuterat bränvin äfvensom att han förut blifvit pliktfäld för 1:sta resan sådan handel, dömdes han nu för 2:dra resan olaga bränvinsutskänkning att böta 100 kr. samt erlägga utskänkningsafgift 60 kronor.

Upphäfvande af testamente. Hans Norrby Källstäde i Hangvahr hade år 1875 upprättat ett testamente om lösegendom och pengar, till förmån för makarna Johan och Fredrika Nordin. Hustru Elisaseth Norrby hade likväl icke varit med om eller gifvit sitt bifall till upprättande af detta testamente, hvarför how efter mannens död förklarade sig missnöjd dermed och yrkade upphäfvande af detsamma, hvad hennes, enkan Norrbyss giftorätt i boet beträffade, samt instämde derför makarna Nor din till häradsrätten, der desse icke ville medgifva någon förändring af testamentets innehåll och yrkade att få utbekomma all lösegendom och pengar, som deruti upptagits. Enkan Norrby åter, som icke gifvit sitt bifall till testamentets upprättande, yrkade fortfarande endast, att hennes giftorätt i boet derifrån skulle undantagas. Denna hennes begäran blef af häradsrätten genom nu afkunnadt utslag bifallen och testalnentet således delvis upphäfdt.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1880
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *