Frivillg auktion.

Enkan Sjögren låter genom offentlig, frivillg auktion, i sitt iboende hus vid s. k. Storbrunn här i staden, onsdagen den 31 Mars från kl. 10 f. m., i anseende till ämnad afflyttning försälja hela sitt lösörebo, beståedne af möbler och husgerådssaker af hvarjehanda slag, jämte åtskilliga andra i ett hushåll förekommande persedlar och effekter, som icke här så noga behöfva uppräknas; varande allt, om än af enklare och anspråkslösare beskaffenhet och öfverensstämmande med en någorlunda bergad arbetarefamiljs omständigheter, väl vårdadt och, till följe deraf, i godt och brukbart skick.
Godkunde inropare erhålla 2 månaders betalningsanstånd.
Visby den 23 Mars 1880.
AUKTIONSKAMMAREN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 27 Mars 1880
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *