Handel och Sjöfart.

Inkomna fartyg:
Till Burgsvik: 24 Mars, jakt. Hilda, Larsson, Brantevik, barlast.

Utgångna:
Från Visby: 25 Mars, skon. Thjelvar, Sandström, England, trävaror; slup. Brödarne, Olsson, Oxelösund, spanmål.
Från Rone: 24 Mars, skon. Laurentius, Vestberg, Kiel, trävaror.
Från Burgsvik: 25 Mars, jakt. Hilda, Larsson, utr. östersjöhamn, slipsten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Rättegångs- och Polissaker.

Misshandel. Efter angifvelse hade allmänna åklagaren instämt timmermannen Jakob Ekström för å hemmansegaren Jakob Frendin, Bara i Etelhem, 6 sistl. November föröfvad misshandel å gatan utanför utskänkningsstället vid Romdahlska trädgården här i staden. Förut afhörda vittnen hafva intygat, att Frendin tagit Ekström i armen, hvarefter begge fallit omkull. Frendin förklarade nu detta så, att »sedan han af Ekström fått ett slag öfver näsan, han endast tagit honom i kragen för att värja sig», men att »samtidigt 2:ne andra personer fattat tag i honom bakifrån, så att alla fallit omkull». Hvilka dessa andra personer voro kunde Frendin dock icke ap gifva, men påstod, att det egentligen varit han som blifvit misshandlad, till följd hvaraf han måst ligga i Visby under läkarebehandling i 14 dagar, hvarför han fordrade 21 kr. i ersättning, dessutom 50 kr. för sveda och värk samt 4 kr. för inställelse vid rådhusrätten. Ekström nekade fortfarande att på något sätt hafva misshandlat Frendin. Då inga vittnen nu vidare voro att tillgå, öfver: lemnades målet till domstolens pröfning, och yrkade åklagaren, att svaranden Ekström måtte fällas antingen till ansvar eller värjemålsed, eller, om detta icke kunde beviljas; -ansvar å Frendin för obefogad angifvelse, i hvilket sistnämda svaranden Ekström instämde.
Utslag afkunnas 19 April.

F. straffången V. P. Engström, som efter utståndet straff hitkom i lördags, häktades i går ånyo för stöld från en landtbo af ett fickur med vidhängande kedja.

Kronolotsen Axner, som genom vårdslöshet var vållande till ångfartyget Söderhamns nr 2 grundstötning 23 sistl: November, dömdes härför af stations-krigsrätten i Stockholm till 2 månaders fängelse, hvilken dom, af Axner öfverklagad, hofrätten nu stadfäst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Norra häradsrätten

(15 Mars.)
Lång varigt mål fram och åter genom alla instanser. Genom köpekontraktet af 12 Okt. 1874 försålde husb. Fredrik Pettersson Boters i Anga till handl. hr Emil Gerle i Visby all sin i den under Boters hemman lydande, s. k. Strandhagen växande skog »till ren uthuggning», emot en köpesumma at 4,500 kronor, at hvilka 500 kr ertades kontant vid köpets uppgörande . 12 Okt., 500 kronor 15 Febr. 15/5, 1,000 kr. 16 Augusti samma år, hvaretter återstodeu, 2,500 kr. skulle erläggas inom 1875 års utgång. För uthuggningen af skogen bestämdes en tid af 6 år, etter hvilkas förlopp säljareu skulle ega att sjelf fritt disponera otver all derstädes då befintlig skog. Till följd at mellankommet skogsförbud, enl. k. m:ts bef.-hafvandes utslag at 23 April 1875 hvarigenom vid vite förbjudits, att skogen & ifrågavarande lägenhet tills vidare finge anlitas rör annat än husbehof, måste emellertid skogsafverkuvingen upphöra innan Gerle fått afverka all den i kontraktet bestämda skog; men Pettersson ville likväl hafva pengarna fö densamma till fulla beloppet, eller, med af drag af de af honom redan uppburna 2,00 kr., återstoden 2,500 kr., hvilka, enligt kontraktet, inom 1875 års utgång skulle erläggas, och, för att utbekomma dessa, lagsökte han Gerle hos k. m:ts bef.-hafvande och fordrade dervid tillika ränta från 1 Jan. 1876 samt ersättning för lagsökningskostnaden. Efter affordrad, af Gerle häröfver ingifven förklaring, dernti han bestred krafvet, på grund af att han, till följd af det genom k. m:ts befhdes ofvannämda utslag mellankomna skogsförbudet, »icke kommit i åtnjutande af all den skog honom enligt kontraktet skulle tillkomma», samt yrkade målets hänvisande till domstol, gafs 14 Mars 1876 utslag, hvarigenom Gerle, som ansågs »icke> hafva »på något sätt styrkt hvad han sålunda emot krafvet invändt>, dömdes att genast erlägga de fordrade 2,500 kr. med 6 procent ränta från 1 Jan. 1876 och 12 kr. i ersättning för lagsökningskostnader, eller, i annat fall undergå utmätning. Svea hofrätt, der Gerle häröfver anförde besvär och företedde k. m:ts befallningsh:s ofvannämda utslag om skogsförbudet af 23 April 1875, förklarade i utslag 9 Augusti 1876, att, »med ändring af det öfverklagade utslaget, krafvet såsom tvistigt varder skjutet under domaren», hvarjämte »Pettersson fick sjelf vidkännas sina kostnader i målet så hos k. m:ts befalllningsh. som i kungl. hofrätten». Fredrik Pettersson utverkade derefter stämning å hr E. Gerle till rådhusrätten i Visby, som ansåg sig behörig att handlägga målet, och, efter hållen ransakning 25 September, 9 Oktober och 6 November 1876, i utslag 27 November samma år, ibland annat, förklarade, att, »som utredning saknas om eller till hvad del den redan afverkade skogen icke kan anses godtgjord med det af svaranden redan erlagda köpeskillingsbeloppet, samt i så fall huru mycket svaranden af den bestämda köpeskillingen ytterligare bör gälda» — — frågan härom hänskjutes till afgörande af goda män. Härmed var Pettersson icke nöjd, utan sökte, efter vad, ändring hos hofrätten, som, uti dom 21 Juni 1877, »icke fann skäl att göra ändring i rådbusrättens utslag, såvidt det blifvit öfverklagadt», och dömde käranden ersätta svaranden dennes kostnader i hofrätten med 30 kr. jämte lösen för hofrättens utslag med 11 kr. Uti denna hofrättens dom sökte Pettersson derefter ändring i högsta domstolen, der dom gafs 5 November 1878, af innehåll: »Enär i förevarande sak tvist parterna emellan är om den rätt till afverkning af skogen å lägenheten Strandhagen, som blifvit af sökanden till svaranden upplåten, samt nyssnämda lägenhet är belägen å landet och ej inom Visby stads område: alltså och då följaktligen, jämlikt 10 kap. 14 $ rättegångsbalken, rådhusrätten icke varit behörig domstol uti ifrågavarande tvist, profvar k. m:t lagligt, att domstolarnes beslut i sjelfva saken undanrödja och befria sökanden från utgifvande af den hans vederpart af hofrätten tillerkända ersättning för rättegångskostnaden derstädes».
Saken anhängiggjordes derefter vid Norra häradsrätten, som, enär under rättegången uppgifvits, att »Pettersson vid kontraktets upprättande förbehållit sig de å Strandhagen befintliga träd, som i genomskärning en fot från roten mätte under nio tum», genom slutligt utslag 12 Juli 1879 ålade Gerle att med ed betyga, att detta förbehåll icke blifvit gjordt; uti hvilket utslag Gerle sökte ändring i hofrätten, som i dom 31 December 1879 förklarade: »som ifrågavarande, Gerle i saken ådömda edgång icke inverkar på sakens utgång, varder häradsrättens derom meddelade beslut undanröjdt, i följd hvaraf häradsrätten eger att på anmälan åter företaga saken och dermed vidare lagligen förfara.» Efter anmälan förekom nu åter vid häradsrätten detta mål, deruti Pettersson, utom de 2,500 kr., äfven fordrat ersättning för skog, som, enligt hans påstående, skulle blifvit afverkad i strid mot en vid ifrågavarande köps afslutande (om ren uthuggning) träffad muntlig öfverenskommelse.
Pettersons fortsatta påståenden i så väl ena som andra afseendet bestredos af svarandens ombud, som ansåg rättegången obefogad och begärde ersättning med 30 kr. för hvarje inställelse vid rätten. Hårefter tillsades, att utslag afkunnas vid tingets slut.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Artisten Hellqvist,

som en och annan gång besökt Visby för konststudier, vistas f. n. i Mänchen och berättas till den stora konstutställningen i Disseldorf hafva förfärdiga två nya större arbeten »Sten Sture d. y. dör på Mälarens is» samt »Valdemar Atterdag brandskattar Visby».

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Födde och Döde i Visby.

Födde:
Arb. K. V. Engströms d:r Slagtaren K. A. A. Berthins d:r; Snickaren M. N. Wies son.

Döde:
Hustrun Edla Eugénia Friman 23 år, 10 mån. och 3 dagar; Målaren Otto Köhlberg 30 år.

Vigde:
Sjöman F. V. Sporre och Krist. Katarina Karolina Snöbom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Från sjön.

Skeppet Kristina, kapten Pettersson, har enligt hit ankomna underrättelser inkommit till Gibraltar och der fått order på Barcelona.
— Trollhätte kanal öppnas 10 och Dalslands 5 April.
— Från Karlshamns varf gick i tisdags en ny skonert, bygd för kapt. Tufvessons i Brantevik räkning, af stapeln. Den döptes till »Ivar» och skall rymma omkring 100 tons.
— Ångaren »Stadt», kapten Steffens, har åter börjat sina turer mellan Stettin och Bergen med anlöpande af Ystad.
-— Ångbåtsförbindelsen till Karlskrona är nu öppnad.
— Borgholms hamn är nu isfri och tillgänglig såväl för ångbåtar som segelfartyg.
— Ett ovanligt högt vattenstånd bar under Mars månad upprepade gånger inträffat vid Skånes sydvestliga kuster.
— Öppet vatten med dertill hörande sjöfart väntar man sig i Hernösand redan i medlet af April.
— Sexhundra lispund braxen fångades en dag i förra veckan i Gamlebyviken.
— Barkskeppet »Najaden», ett af Vesterviks större: fartyg, har öfvergått till ett nytt rederi i staden. Kapten Bollfras för befälet.
— I Oskarshamns hamn råder en liflighet, hvars motstycke sällan kunnat uppvisas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Slite skeppsrederi-aktiebolag

hade idag vid middagstiden å stadshotellet bolagsstämma, besökt af närmare 40 personer, hvarvid konsul Ekman tjenstgjorde såsom ordförande. Af styrelsens berättelse framgick, att bolagets alla utländska skulder infriats, hvadan] bolagets ställning blifvit tryggare; vidare att styrelsen försökt att få sälja bolaget tillhöriga fartyg, hvilket dock ej lyckats, hvaremot skeppsinventarier sålts för kr. 2,198,77; af bolagets fartyg voro skeppet »Kristina» och skonerten »Orion» under segling, hvaremot skeppet »Slite», briggen »John» och skonerten »Viktoria» fortfarande lågo förtöjda. Styrelsens framställning att af bolagsstämman erhålla fria händer att försälja eller, tills försäljning kunde ske, befrakta bolagets fartyg bifölls af stämman, som äfven bemyndigade styrelsen att för en summa af omkring 2,000 kronor till fraktning iståndsätta skeppet »Slite».
Angående briggen »John» föreslog nämdeman Granberg och biföll stämman, att åt styrelsen skulle uppdragas att låta slopa den och försälja inventarierna.
Af revisorerna föreslagen ansvarsfrihet åt styrelsen för 1879 års förvaltning beviljades af stämman.
Till ledamöter i styrelsen återvaldes konsul Ekman (95 röster), fanjunkare Gahne (81) och L. N. Eklund, Fole, (65) samt nyvaldes riksdagsman Per Larsson (75) och nämdeman Granberg, Dalhem, (53); till deras ersättare valdes Johan Larsson, Endregårda, och Lars Gardell. Till granskare återvaldes hrr J. N. Myrsten, Slite (45), och kapten J. E. Petterson, Dalhem (31) samt nyvaldes styckjunkaren K. J. Brodd (28); herrar Karl Myrsten och Johan Eklöf blefvo derag ersättare. Att justera, dagens protokoll valdes Johan Larsson, Endregårda, och Oskar Jakobson, Tibbles.
Bolagets ställning 31 Dec. 1879 visar

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

På förslag

till lediga kyrkoherdebefattningen i Othems pastorat har domkapitlet idag uppfört: i 1:sta rummet komminister J. Löthberg; 2:dra rummet v. pastor J, Odin samt i 3:e rummet v. pastor G. A. Gradelius.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26

Hushållningssällskapet

hade igår ordinarie vårsammankomst, hvarvid, efter föredragning af anmärkningsfria revisionsberättelser, ansvarsfrihet beviljades för förvaltningen under år 1879 af sällskapets egna angelägenheter, slöjdskolan, arbetshusinrättningen och Karl »Johan» sfonden samt landtbruksskolan.
— Att vid allmänna landtbruksmötet i Malmö nästa år bland andra frågor behandlas beslöt sällskapet på framställning af direktör Bergman förslå frågan:
»Synes erfarenheten hafva visat det vara fördelaktigt att utsäde af spanmål eller frö tages från ort, som ligger nordligare än det ställe, der utsädet skall användas?»
— I sällskapets förvaltningsutskott invaldes dr Leijer samt i landtbruksskolans styrelse kapten Broander.
— Till revisor för landtbruksskolan utsågs redaktör Jeurling, hvarjämte till ledamot i komitén för undersökande af denna skolas förluster valdes landtbr. D. A. Malmros.
— I premieringsnämden för hästar insattes Jlänsveterinären Schoug med öfverstelöjtnant Borgh till ersättare.
— Om det ifrågasatta upprättandet af en kontrollanstalt för frö, der såväl köpare som säljare skulle kunna få inlemna frö till undersökning, och hvarifrån för öfrigt utan anmodan kontroll skulle utöfvas öfver fröhandeln, utspann sig en stunds öfverläggning, hvarunder samtlige talare yttrade sig för önskvärdheten af att något åtgjordes för uppspåra och motarbeta de gängse förfalskningarna af denna vigtiga handelsvara Man framhöll, huruasom det tyska fröet, som en tid haft god marknad i England, måst söka sig derifrån, sedan det visat sig icke kunna bestå kontrollen, som ådagalagt dessuppblandning med kisel m. m. Det hade då sökt sig till Sverige och der, såsom billigt, funnit en marknad, tills man nu omsider äfven här börjat öppna ögonen. Det vore för öfrigt icke blott sådana värdelösa tillsatser, som gjorde fröet mindre användbart. Äfven den omständigheten, att det vore gammalt och förlegadt eller blandadt med klöfversnärja och ogräs, vore af synnerlig vigt att påakta.
Med anledning häraf biföll sällskapet förvaltningsutskottets förslag att uppdraga åt direktör Bergman på Varplösa att, sedan han vid landtbruksakademien i Stockholm inhämtat de nyare metoderna för fröundersökningar, utöfva frökontroll inom länet.
I sammanhang härmed beslöt sällskapet äfven att uppdraga åt sin agrikulturkemist dr Hallenberg att tillhandagå allmänheten med undersökning. af frö.
— Anslaget till jordbruksstatistiska uppgifters samlande ökades med 160 kro: nor till 960 kr. Det upplystes, att utskottet träffat aftal med 8 bland hrr landtmätare, som åtagit att hvardera insamla sådana uppgifter från 2 socknar om året, mot en ersättning af 60 kronor för hvarje socken.
— Ifrågasatt inköp af 50 exemplar af »Tidning för Landtbruket» att inom länet spridas afslogs.
— Uti prisbelöningssättet vid landtbruksmötet beslötos åtskilliga ändringar. Så indrogos de hittills utgående prisen för gödkreatur (utom för gödfår) äfvensom för salt kött och fläsk. Prisen för ungston bestämdes till 4 i stället för 6, men med höjning af 1:sta priset till 75 kronor.
Prisen för skogshästar, som förut varit 2, sattes till 4, hvaraf två å 30 och två å 20 kronor.
I fråga om prisbelöningen af smör vidtogs den välbetänkta åtgärden, att dela smöret i två klasser: en för större mejerier, som hafva att uppvisa minst 50 skålp. (pris: 50, 30 och 15 kr.) samt en för de mindre jordbrukarne (25, 15 och 10 kr.) vid utställning af mindre mängd, dock minst 3 skålp., då likväl utställaren borde vara skyldig uppgifva sitt kreatursantal.
— Med afseende på landtbruksmötet i Hemse 21 Juli upplystes, att jernvägsstyrelsen erbjudit sig tillhandahålla magasin och lokaler så långt tillgången medgåfve, äfvensom utställningsplats för kreatur. Tur och returbiljetter, gällande för 3 dagar komma att tillhandahållas. För kreatur och gods vägande öfver 1 centner kommer att beräknas endast half frakt, hvaremot gods under 1 ctrs vigt befordras kostnadsfritt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Mars 1880
N:r 26