En man af gamla stammen

har genom andre landtmätaren i länet Lars Paul Engboms frånfälle 29 sistl. Februari gått ur tiden. Engbom föddes i Lojsta 16 Februari 1810, der hans fader var v. pastor, blef landtmäteriauskultaltant 1832, v. kommissionslandtmätare 1834 och kommissionslandtmätatre 9 derefter samt utnämdes 1867 till andre landtmärtare. Hvad E. minst egnade sig åt, var dock åt landtmäteriyrket, och lär han aldrig ens under sina kraftigaste år af sin tjenst haft högre inkomst än fem- till sexhundra kronor, hvilka dock för hans små behof voro tillräckliga. Hans käraste sysselsättning voro metereologiska och astronomiska studier, hvilka han dref med en okuflig ibhärdighet. Under en lång följd af år vandrade han hvarje natt upp i Gothems kyrktorn,j der han med sin tub gjorde sina observationer, hvilka han ofta meddelade vetenskapsakademien, och lär han mer än engång slagit det lärda sällskapet på fingrarne i ett och annat. Särskildt en gång vid den stora solförmörkelsen år 1851, då vetenskapsakademien angifvit Gotland såsom icke liggande inom det område, inom hvilket förmörkelsen var synlig, var Engbom i tillfälle att konstatera motsatsen och lemnade om denna förteelse iaktagelser, gjorda från sydligaste udden af Gotland. Dessa sina iakttagelser nedskref han med den största flit och noggranhet. Ända till 1878 utgaf E. årligen under märket »L—z» en väderleksprofetia för följande året, hvilken var utarbetad efter ganska egendomliga grunder, E. var dertill en musikaliskt bildad person och egde stor kännedom om psalmmelodiernas historik på Gotland, samt var utrustad med ett fyndigt hufvud och angenäma sällskapsgåfvor. Under sin senare lifstid var E. i mångt och mycket ett af dessa älskvärda original, hvilka man i vår tid så sällan påträffar. E. dog ogitt samt har en ännu lefvande syster, enkefru Molér här i Visby, hvarest hans ende broder, handlanden E., för några år sedan afled. )
Det är utan tvifvel, att de samlade anteckningar, som den aflidne efterlemnat i de vetenskapsgrenar, som lågo honom varmast om hjertat, äro både till omfång och innehåll af det intresse, att deras öfverlemnande till vederbörlig person eller myndighet icke nog kan önskas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1880
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *