Kunörelse.

Sedan härstädes blifvit vederbärligen ammäldt, att fall af mjältbrand inträffat bland kreatursbesättningen vid änkan Jacobina Hafdelins gård, 7/128 mantal Nedearburge i Fardhems socken, har, jämlikt 5 § 2 mom. i kungl. förordning en angående hvad iakttagas bör till förekommande och hämmande af smittosamma sjukdommar bland husdjuren den 9 december 1898, nämda egendom förklarats smittad af mjältbrand, hvilket till allmänhetens kännedom härigenom kungöres med tillkännagifvande, att kreaturens ägare förständigats noga iakttaga de i nämda kungl. förordning stadgade, å förevarande fall tillämlpliga försiktighetsmått samt att distriktsveterinären Ferd. Smedberg anhållit i uppdrag att däröfver utöfva tillsyn och i öfrigt meddela de närmare föreskrifter, som kunna finmas behöfliga.
Visby å landskansliet den 24 februari 1913.
Landshöfdinge-Ämbetet
N. Th. D. Westman. Philemon Budin.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 25 februari 1913
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *