Statsanslag till ombygnad af Visby hamn

har nu tillstyrkts af väg- och vattenbygnadsstyrelsen.
Som bekant begärde stadsfullmäktige härsttdes i december 1909 hos k. m:t fastställelse på en af hamningenjör N. Börring upprättad arbetsplan för förbättrande af Visby hamn och inseglingen dit, hvarjämte begärdes statsanslag motsvarande 2/3 af beräknade kostnaden samt tillstånd att för täckande af återstoden upptaga ett amorteringslån. Väg- och vattenbygnadsstyrelsen hade emellertid då en del anmärkningar att göra mot arbetsplanen, hvarför frågan fick hvila tills vidare. Sedan dess har ju schefen i mellersta väg-och vattenbvgnadsdistriktet major Fr. Enblom i samråd med hamndirektionen uppgjort ett nytt förslag, som stadsfullmäktige i december förra året antogo och med förord af länsstyrelsen inlämnade till k m:t. Detta förslag har nu vunnit gillande hos väg- och vattenbygnadsstyrelsen, som därför tillstyrker ett statsanslag af 926,400 kr., motsvarande två tredjedelar af den beräknade kostnaden, samt rätt för staden att för hamnkassans räkning upptaga ett 35-årigt amorteringslån på 463,200 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 februari 1913
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *