Ingen utvidgning af Visby hospital.

Under senare år hafva som bekant förslag framlagts till utvidgning af Visby hospital. Dessa hafva emellertid icks kommit till utförande.
Medicinalstyrelsen har nu, efter remiss från k. m:t, företagit förnyad utredning i frågan. Styrelsen har därvid på anförda skäl funnit sig för sin del numera böra åfstå från förslaget till nybygnad på den nuvarande tomten. Styrelsen har därjämte gjort en utredning angående förslag, att Visby hospital skulle nedläggas och ersättas med ett nytt hospital utanför Visby. Detta afstyrker dock styrelsen på grund af de därmed förenade oproportionerligt stora kostnaderna.
Af denna anledning har styrelsen under senare år dels vidtagit vissa förändringar med sjukrummen i de gamla bygraderna, dels låtit till Vaatervike hospital öfverflytta en del patienter. Därvid har iakttagits, att endast sådana sjuka flyttats, Nom icke kunde halva något obehagligt intryck af flyttningen till fastlandet och som icke hade anhöriga, som för dem hade intresse. Iakttoges denna grundsats för framtiden, anser styrelsen några olägenheter af gotlandingars vård å hospital på fastlandet icke förefinnas.
Styrelsen hemställer därför nu, att föregående framställningar i frågan icke måtte föranleda någon vidare åtgärd.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *