Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet tisdagen den 4 nästkommande mars, klockan 1 på dagen, kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovilkorligen försäljas en från Ferdinand Pettersson utmätt lägenhet om 125 kvadratmeter jord i s. k. Kvarnåker under 17/36 mantal Butlex i Fårö socken.
A fastigheten, som är belägen vid Nors m. fl. hemmans utfartsväg, 3 kilometer norr om allmänna vägen åt Holmfyr och 1,8 nymil från socknens kyrka, är uppförd en vädermjölkvarn med två par stenar. Byggnaden, av sten under brädtak, är i mindre gott stånd.
Angående denna fastighet, som av utmätningsmannen saluvärderats till 400 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och ega de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ått vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund av skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till afkomst eller annan förmån av egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen ega bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Visby å landskansliet den 22 januari 1913.
Gustaf W. Roos.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 18 februari 1913
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *