Åskslaget i Bro kyrka,

hvilket vi i förra numret numret omnämde, har, enligt oss sedermera benäget meddelade underrättelser, åstadkommit ganska mycken förödelse. I tisdags förmiddag omkr. kl. 11 nedslog åskan, hvarvid blixten fräffade väderflöjeln, som uppbars af en jernstång,. hvilken upprycktes ur den bjelke, vid hvilken den var fäst, och skulle nedslungats till marken, om icke flöjeln fastnat vid tornets spets, så att stången der blef hängande. Strålen fortsatte derefter sin väg och splittrade tornets träöfverbygnad, krossade öfre kanten på tornets vestra sida, hvarefter den nedgick till portalen å samma sida och borttog en del af orneringen kring kyrkporten. Sedermera vek den af åt höger, följande murens fogningar, utbröt ett stycke sten, itusprängde flere stora stenblock samt upplöjde jorden i tre ungefär 20 fot långa fåror, hvarefter den nedgick. Styrkan af åskslaget kan man fatta deraf, att stora brädstycken slungades omkring 1,000 fot från kyrkan, i hvars närhet marken var betäckt af träspillror. Kyrkan är brandförsäkrad för omkring 15,000 kr., och skadan uppskattas till 1,100 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1878
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *