Vid Gotlands nationalbeväring

har k. m:t utnämt till kaptener löjtnanterna Sven Karl Hjalmar Hedenblad och Erik Linus Nataniel Norén, samt till löjtnanter nunderlöjtnanterna Johan August Thorén och Johan Henrik von Vicken.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Qvartettsångarnes konsert

i förrgår afton å läroverkssalen var talrikare besökt, än någon af de föregående, och prestationerna framkallade lifligt bifall. Öfver hufvud taget goda röster, en ganska högt uppdrifven sammansjungning samt sund och riktig smak i nyanseringen äro egenskaper hos denna qvartett hvilka nu, såsom alltid, gjorde sig gällande.
Såsom af annons å annat ställe synes, gifva sångarne om söndag konsert i Rute.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Kölhalningsplatsen

å norra sidan af hamnen, hvarpå arbetats flere månader, nalkas nu sin fullbordan. Nya träkajen, 145 fot lång och 14 fot bred, är till större delen färdig, men icke obetydligt muddringsarbete återstår, enär djupet utanför kajen blott är 1 till 4 fot och skall uppmuddras till 14. Under arbetet med den nya kölhalningsplatsen ha påträffats två fartygsskrof.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Förerdnande

att uppehålla pastoralvården i Barlingbo från och med 15 September är utfärdadt för kyrkoherden J. K. Ehrnström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Planen för jernvägens invigning

är till sina grunddrag nu i det närmaste uppgjord. «Sedan konungen kl. 7 på morgon 10 September anländt med kronoångaren Ran, och sedan frukost intagits hos landshöfdingen, är meningen, att festtåget skall afgå från stationen vid Söderport kl. half 11 f.m. Uti detta tåg komma inga andra att deltaga än de, som antecknat sig för deltagande i dagens festligheter. Festtåget kommer icke under utfärden att upptaga någon passagerare, utan böra desse infinna sig vid stationen kl. 10 för att hinna erhålla märken och intaga plats, innan konungen anländer. Omedelbart efter framkomsten lärer konungen förklara banan öppnad för trafik, hvarefter tåget afgår.
På landet boende deltagare i festligheterna få tillfälle att kostnadsfritt på morgonen samma dag på jernvägen inresa till staden och erhålla likaledes fri återresa från staden efter festtågets återkomst.
Sedan tåget framkommit till Hemse, intages der middag, hvarjämte på hemvägen ett uppehåll af en timme och 20 minuter kommer att göras vid ängen i Etelhem, der bålar serveras.
I sammanhang härmed har till vår kännedom kommit,att på landsbygden gjort sig gällande den uppfattningen af de på inträdeskorten meddelade underrättelserna, att civil högtidsdrägt nödvändigt måste utgöras af fräck. Vi hafva blifvit anmodade upplysa, att så icke är meningen, utan är afsigten dermed, att hvar och en bör bära sin högtidsdrägt eller den drägt, hvilken som helst, som vid högtidliga tillfällen begagnas.
Att föröfrigt framhålla det önskvärda uti, att vid ett för vår provins så betydelsefullt tillfälle provinsens jordbrukande befolkning måtte så talrikt som möjligt infinna sig, torde icke vara af behofvet påkalladt.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Passagerarelista.

Från Stockholm: med Visby 29 Aug.,
hrr Sandelius, Vesterling, Engström, Brolin, Westöö, af Klint, Ahlbom, fru Hansén. Med Gotland 31 Aug., ingeniör Danielsson, löjtn. af Klint, stationsförestånd. Lokrantz med familj, kapt. Leatz, löjtn. Zethelius, häradsh. Chewalier, hr Schwartz, Roslin, Svanberg, Bäckström, fru Molér, frök:na Kolmodin.

Från Kalmar: med Thjelvar 29 Aug.,
hrr Priitz, Cedergren, Uddenberg, Duse, Hjertstrand, fröken Ekman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Sjöfartsunderrättelser.

Inklarerade:
Till Visby: 24 Ang., skepp. Virgo, Lyberg, Kagliari, salt.
Till Slite: 24 Aug., skon. Ahkera, Dahlstedt, Köpenhamn, barlast. — 26 Aug. ångf. Trio, Boinobridge, Sunderland, dito. — 27 Aug., skon. Evelina, Ahlstrand, Köpenhamn, dito.

Utklarerade:
Från Klinte: 23 Aug., skon. Amandus, Nilsson, Köpenhamn, trävaror. — 27 Aug., skon. Karlshamn, Norrby, Heligenhafen, dito.
Från Slite: 23 Aug., slup. Maria, Löfqvist, Danzig, kalk å obränd kalksten. — 28 Aug., jakt. Karolina Liders, Montelius, Libaun, kalk.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Dödsfall Jakob Cedergren

Tillkännagifves, att skräddaremästaren Jakob Cedergren, efter långvarigt lidande, stilla och fridfullt afled vid Hesslund i Hafdhem, tisdagen 27 Aug. 1878 kl. 3 e.m., i en ålder af 62 år, 6 mån. och 10 dagar, sörjd och saknad af maka, barn, slägt och vinner.
Ps.-b. 477.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Dödsfall Johan Henrik Oskar

Att vår enda ömt älskade son kontoristen Johan Henrik Oskar stilla och fridfullt afsomnade i Hudiksvall 27 Augusti kl. 12 på natten, efter en lefnad af 27 år, 5 månader och 18 dagar; sörjd och begråten af föräldrar, varder härmed slägt och vänner tillkännagifvet.
Kr. Hammelin, N. H. Hammelin, f. Frödahl.
Ps.-b. 490, v:na 2, 3.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 31 Augusti 1878
N:r 70

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 26 Augusti.
Fylleri. Arbetaren Jakob Löfgren från Norrlanda hade 7 Augusti varit af starka drycker öfverlastad och derför blifvit instämd. Han erkände och dömdes att böta 5 kronor.

Okrönt målkärl. Hustru Auna Larsson från Liffedarfve i Eskelhem hade å torget 9 Aug. försålt potatis i ett målkärl, som icke blifvit krönt sedan 1863. Härför instämd, erkände hon förhållandet, men skylde på sin okunnighet om omjustering och kröning. Hon dömdes att böta 5 kronor.

Fråga om olofligt tillgrepp. I detta förnt i nr 65 omnämda mål af 12 Aug. mot landtbrukaren M. A. Berg Tors i Bro, fortsattes ransakning i dag, då angifvaren, L. Bachér, infann sig, förklarade, att han förra gången varit hindrad att inställa sig, samt anhöll om uppskof, för att få de förra gången afhörda 3:ne vittnena ånyo hörda. Som Berg icke bestred det begärda uppskofvet beviljades detta till 23 September.

Bättre rätt till utmätt egendom. Stadsfogden O. N. Hallgren hade 4 Febr. hos glasmästare K. Sundberg verkstält utmätning för en Sundbergs skuld, 35 kr., å åtskillig lösegendom, deribland äfven en besparingsspisel tagits i mät. Hustru Sofia Sundberg klagade öfver utmätningen, emedan egendomen vore hennes på grund af före vigseln med Sundberg upprättadt s. k. paktum. Härom har nu en längre tid tvistats vid rådhusrätten och genom vittnen derunder blifvit styrkt, att den nämda besparingsspiseln var fastmurad och satt till underlag för skorstenen, som hvilar på densamma, så att spiseln icke kan rubbas, utan att skorstenen nödvändigt måste ramla. På grund häraf blef, genom nu afkunnadt utslag, utmätningen ogillad.

Nytt hustak eller icke? Enkan H. Melander och hustru Katrina Hemström hade låtit reparera taket å hvardera sitt boningshus, medels ditläggande af delvis nya bräder i stället för gamla, af röta frätta, samt, då de derom icke gjort anmälan hos vederbörande, af stadsfiskalen blifvit instämda. Genom i dag afkunnadti utslag ogillades käromålet, och de tilltalade frikändes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 Augusti 1878
N:r 69