Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 12 Aug.
Hundmål. F. artilleristen Mårten Fohlin, stämd för uraktlåtenhet att till skatt anmäla ett honom tillhörigt hundkreatur, påstod, att han icke egde något sådant, men stadsbetjenterna Pettersson och Nilsson intygade motsatsen.
Nu medgaf Fohlin, att han för tvänne år sedan haft en hund, men påstod, att densamma blifvit försåld. Målet uppsköts.

Fråga om olofligt tillgrepp. Efter angifvelse hade stadsfiskalen instämt landtbrukaren M. A. Berg Tors i Bro för olofligt tillgrepp under hösten 1875 och våren 1876 af 150 lass spillning äfvensom en arbetsvagn ifrån handl. Bachér här i Visby. Berg förundrade sig öfver, att han fått en sådan stämning, som vore helt och hållet obefogad; medgaf, att han den uppgifna tiden ifrån Bachérs gård inne här i staden hämtat 30 lass gödsel, men icke mera, samt att han dertill fått Bachérs tillstånd, äfvensom att han af Bachér bekommit den omnämda vagnen, allt under samma tid då Berg till Bachér levererade säd, för hvilken han sedermera måst lagsöka Bachér, och i hvilket mål ännu väntades rådhusrättens utslag. För sanningen af sina uppgifter åberopade Berg 3:ne nu närvarande vittnen, nämligen hustru Anna Lindbom, drängen Johan Gardell och arbet. Joh. Pettersson, hvilka efter aflagd ed, berättade:
Anna Lindbom: att hon icke hade sig bekant, huruvida Berg af Bachér fått tillåtelse att der i gården hämta gödsel, men deremot sett, att Berg offenligen lassat sådan derstädes och mången gång, när lassen blifvit färdiga, derom tillsagt i Bachérs kök, på det att det måtte blifva uppskrifvet; om vagnen hade vittnet sig intet bekant;
Johan Gardell: att Berg hösten 1875, då vittnet var stalldräng hos Bachér, kört gödsel från gården, samt att Bachér tillsagt Gardell skrifva upp de lass, Berg hämtade; att Berg fått låna vagien af Bachér, som sedan, en tid efteråt, tillsagt Berg; kom in med vagnen, som du lånt;
Joh. Pettersson: att Berg kört spillning från Bachérs gård, hvartill han fått lof, äfvensom fått låna vagnen, som han begagnat att köra spillning med.
Som angifvaren nu icke var tillstädes, uppsköts målet för hans inkallande.

Kraf. Förenämde M. A. Berg hade under hösten 1875 till handl. Lars Bachér levererat ett parti säd, hvarför Berg hade att fordra 500 kr., och derför lagsökt Bachér. Efter en långvarig rättegång derom dömdes Bachér i dag att till Berg betala 500 kr. jämte ränta.

Vårdslös körning. I detta, förut inr 55 för 8 Juli omnämda mål emot bryggardrängen Oskar Friman, ang. vårdslös körning 1 Juni, till följe hvaraf mureriarbeétaren J. A. Johansson, från en upprest stege, som körts omkull, störtat i gatan och illa skadat sig, och hvarför ansvar varit yrkadt å Friman, afkunnades i dag utslag, hvarigenom Friman frikändes, enär händelsen ansågs hafva skett af våda.

Slagsmål och knifskäring. I detta förut flere gånger omnämda mål emot gjuteriarb. Julius Jakobsson och sadelmakeriarb. Fredrik och Aug. Hultberg, hvilka 22 Juni utanför jernvägsstationshuset vid Söderport illa misshandlat arbet. Karl Lundgren, afkunnades i dag utslag, hvarigenom August och Fredrik Hultberg dömdes att böta hvardera 15 kr., Julius Jakobsson böta 50 kr., ersätta Lundgren för sveda och värk med 50 kr. samt att i rättegångskostnad utgifva 25 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1878
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *