Den äldste bland stiftets presterskap,

kyrkoherden i Källunge och Vallstena Karl Eneqvist afled i lördags, i det närmaste 86 år gammal.
Eneqvist föddes i Visby 19 Sept. 1792, aflade 1811 studentexamen samt prestvigdes år 1818, hvarefter han såsom en skicklig lärare några år verkade i skolans tjenst.
Utnämd till komminister i Visby 1828 qvarstod han, en omtyckt predikant, på denna post endast till år 1831, då han utnämdes till kyrkoherde i Källunge, hvilken församling han sålunda tillhört icke mindre än 47 år.
Kyrkoherden Eneqvist var en mångsidigt bildad man, som ända in i sena åldern behöll de frisinnade åsigter, hvilka i ungdomen besjälade honom. I musikaliskt hänseende synnerligen begåfvad odlade Eneqvist — en af de äldste ledamöterna i musikaliska sällskapet — under outtröttligt nit koralsången i Visby så godt som från intet till en förut okänd höjd. Sjelf komponerade han åtskilliga smärre stycken och utbildade för öfrigt genom sin ledning många utmärkta lärjungar, bland hvilka namnet Jakob Niklas Ahlström särskildt gjort sig kändt och värderadt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 Augusti 1878
N:r 65

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *