Särskilda ombud

i och för markegångssättning skola med anl. af kammarkollegii kungörelse 27 Maj 1853 på kommunalstämmor väljas i Barlingbo, Veskinde, Fårö, Dalhem, Lefvide, Rone, Fide och När. I hvarje socken utses ett ombud och en ersättare, hvilka skola på kronofogdens kallelse sammanträda under år 1879, för att med honom och 4 af k. m:ts befallningshafvande häradsvis utsedde män upprätta priskuranter å de markegångspersedlar, hvilka genom ofvan nämda kungörelse äro påbjudna.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1878
N:r 64

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *