Ett sorgens budskap

nådde oss i söndags från Sanda. Kontraktsprosten och kyrkoherden öfver Sanda och Mästerby församlingar Karl Fole Teofii Herlitz slöt 28 Juli på förmiddagen vid 59 års ålder en verksam lefnad.
Son af kyrkoherden i Fole Georg Herlitz och Johanna Elisabet Sahlstén föddes Karl Herlitz år 1819 i Visby, der fadrenp då var stadskaplan. Efter att 1839 hafva aflagt studentexamen egnade sig Herlitz efter ett par års vistelse i Upsala åt skolans tjenst och inträdde år 1841 såsom lärare vid Visby apologistskola. Åt den vexelverkan mellan skolan och kyrkan, som då rådde lifligare än i våra dagar, skattade emellertid snart äfven Herlitz, idet han år 1852 genom afläggande af prest- och pastoralexamina öppnade väg för inträde på den presterliga banan. Tre år derefter ttnämd till stadskaplan i Visby erhöll han år 1859 den befattning af kyrkoherde i Sanda och Mästerby, hvilken han vid sin död innehade. Om vi dertill lägga, att han sedan 1873 innehade värdigheten af kontraktsprost ofver medelkontraktet, torde vi i korthet hafva återgifvit de yttre dragen af Karl Herlitz’ lefnad.
Men utom ett träget och troget arbete på lärarens och prestens bana har Herlitz efter sig lemnat minnet af en verksam ande äfven på det offentliga och kommunala området. I sin egenskap af stadskaplan i Visby arbetade han för och genomdref flere förslag, som sedan visat sig välsignelserika och gagneliga. Särskildt åt fattigvården och dermed i samband stående frågor egnade han en liflig uppmärksamhet.
I de gotländska folklekarne var Herlitz i yngre dagar en lika flitig deltagare som hans fysiska styrka och smidighet gjorde honom till en af de käckaste idrottsmän på detta område, som Gotland på senare tid haft att uppvisa. Eget, att hans dödsdag skulle inträffa samtidigt med att dessa folklekar firade en sådan högtidsdag som i söndags vid Stockholms bollklubbs besök.
Under en nära tjuguårig verksamhet såsom kyrkoherde i Sanda och Mästerby var Herlitz i tillfälle att i sina församlingar införa den ordningens ande, som särskildt var för honom sjelf kännetecknande. Pyntad och prydlig, som det egnar en högtidssal, stod efter nyss genomgången grundlig reparation hans kyrka, omgifven af en täck kyrkogård: Tättinvid låg skolhuset, der församlingens kyrkoherde var en ofta och gerna sedd gäst, och der allt från golf till tak utgjorde för det uppväxande slägtet en värdig förebild af enkel smak och utprägladt ordningssinne. Och omkring prestbostället bredde sig en vidsträckt trädgård, hvars anläggning var hans verk och hvars utveckling det gladde honom att för hvarje dag följa. Ty med ett öppet sinne för naturen såg Herlitz uti trädgårdsskötseln ett verksamt medel för både själens och kroppens odling samt ett arbete som särskildt borde på vår ö främjas. Bland hans förtjenster räknas derför, att han var bland de förste som grep sig an med och sedan flitigt sträfvade för anläggandet af trädskolor, der allmogen för intet eller för en ringa penning fick hämta de plantor, som sedan spirat upp till lnmmiga träd.
Men hans oförtrutna arbete under dagens id slöt icke hans blick för betydelsen af den tid som svunnit. Till samlandet och bevarandet af våra fornlemningar hatva hans bidrag icke varit de minsta.
En praktisk man, en handlingens man var Karl Herlitz i dessa ords fullaste bemärkelse. Stiftet förlorar i honom en af sina verksammaste söner och med den sorg, i hvilken hans bortgång försänkt efterlefvande åldrig moder, maka och fyra barn, blanda sig saknadens och tacksamhetens känslor från de församlingars sida, hvilkas herde, menskligt att döma, rycktes alltför snart från dem.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1878
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *