Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten 29 Juli.
Fylleri och öfvervåld. Stadsfiskalen hade efter angifvelse instämt sjömannen Rudolf Ferngren för misshandling i Tivoli här i Visby å hustru Malmsten 30 sistlidne” April. Etfter pårop af målet förklarade hustru Malmsten att hon icke angifvit och icke heller ville föra talan emot Rudolf Ferngren, hvarför, sedan stadsfiskalen afstått ifrån yrkande om ansvar å Ferngren, rätten afkunnade utslag, hvarigenom Ferngren för fylleri dömdes att böta 5 kronor.

Fylleri. Drängen Vilhelm Nyman från Levide, nu mera i Öja, anklagad för fylleri 1 Mars i år, här i Visby, har vid alla de föregående rättegångstillfällena härom icke instält sig. Äfven i dag uteblef han oaktadt förelagd inställelse vid 50 kr. vite. Han blef nu ålagd att 19 Augusti inställa sig vid rätten, vid 100 kr. vite.

Slagsmål. I de förut omnämda slagsmålen mellan magiske konstnären Edvard Josefsson och smeden Jonsson nere vid Skeppsbron, afkunnades i dag utslag, hvaruti Josefsson frikändes, Jonsson deremot dömdes böta 15 kr., rättegångskostnaderna parterna emellan qvittades så, att hvardera skulle ersätta dem af sina åberopade vittnen, som fordrat ersättning för sin inställelse vid rätten.

Förfalskning å lånehandlingar. Hemmansegaren E. P. Hejdenberg Koparfve i Lärbro socken som på falska lånehandlingar sökt lån, olifvit tilltalad och stämd, har under tiden, sedan lånehandlingarna blifvit vid Visby rådhusrätt företedda och granskade, samt alla namn under förbindelserna förnekade af så väl den nominela låntagaren Hejdenberg som borgesmän och vittnen, blifvit i dag af Visby rådhusrätt ålagd att med ed värja sig från åtalet om förfalskningen. Edgångsdagen utsattes till måndagen 17 Sept., då Hejdenberg åter skall inställa sig.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1878
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *