Genom exekutiv auktion,

vilken förrättas här å landskansliet tisdag en 4 nästkommande mars, klockan 12 på dagen, komma att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till den högstbjudande ovilkorligen försäljas från Johan Fridolf Karlsson utmätta fastigheterna lägenheten Brantastycket om 4 tunnland eller 1,9746 hektar under Butlex hemman samt 219/10,000 mantal Vinor, allt i Fårö socken.
A lägenheten Brantastycket, som är belägen omkring 1 kilometer från vägen till Holmfyr, 5 kilometer från skolan och 1 nymil från socknens kyrka, äro uppförda följande åbyggnader:
1:o) mindre boningshus af sten under tegeltak, inrett till 1 rum och kök med förstuga å nedra botten samt 1 rum och vind en tr. upp, i dåligt skick;
2:o) ladugårdshus av sten under nytt agtak, inrett till lada och stall med plats för 2 kor och 1 häst, i ganska gott skick;
3:o) vedbod av bräder under brädtak med tillbyggt mindre svinhus av bräder, likaledes under brädtak;
4:o) mindre hus av bräder;
5:o) källare, nedgrävd i jorden, av sten under spåntak;
6:o) avträdeshus av bräder under brädtak.
Av fastighetens areal utgöres omkring 1 tunnland av gårdstomt och återstoden av åker, därav omkring ½ tunnland ligger i Vall ½
tunnland är tillsått med råg, ½ tunnland ligger i träda och ½ tunnland såsom odugligt är obrukat. Jorden består av dels svartmylla på sand och dels grusblandad mylla.
219/10,000 mantal Vinor, som är beläget i närheten av Eketräsk omkring 1 kilometer från lägenheten Brantastycket, är obebyggt samt innehåller i areal omkring 7 tunnland, varav 2 tunnland åker, oplöjd sedan rågskörden bärgades. Jorden är av mindre god beskaffenhet och på sina ställen framträder hällen i dagen. Återstoden av arealen utgöres av sandjord, beväxt med ljung och småskog, ej tillräcklig för husbehov.
Angående dessa fastigheter, som av utmätningsmannen saluvärderats, lägenheten Brantastycket till 800 kronor och 219/10,000 mantal Vinor till 400 kronor, kunna närmare upplysningar här erhållas; och ega de, vilka hava fordran, som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, att vid densamma sin rätt bevaka, varförutom de, vilka på grund af skriftlig handling ega nyttjanderätt till egendomen eller rätt till servitut eller till avkomst eller annan förmån af egendomen, böra, där ej rättigheten är intecknad eller skall oansett försäljningen ega bestånd, före auktionen hit ingiva i huvudskrift eller bestyrkt avskrift den handling, därå rättigheten grundas.
Wisby å landskansliet den 22 januari 1918.
Gustaf W. Roos.
N. Th. D. Westman.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *