Från landsbygden. Vamlingbo.

Vamlingbo, 16 februari.
En treflig s. k. »Gotlandsafton» var i går kväll anordnad i härvarande folkekolesa på initiativ af folkskollärare Aug. Lindvall m. fl. Därvid förekom musik på både fiol och orgel, kör- och kvartettsång, dekiamatiors och föreläsning m. m., hvilket all med största intresse åhördes af en till omkring 125 personer uppgående publik. Of vanför själfva talaretribunen var en smak. full dekorering ordnad med svenska flaggan m. m. Sedan publiken samlats, ut fördes en marsch på fiol med ackompanje mang af orgel, hvarpå sv. ps. 268: 1, 2 »Hela världen fröjder herren» unisont uppstämdes. Så beträddes talaretribunen af hr Lindvall, som höll en kort men iunehålls rik föreläsning om frihet, bildning och sed lighet, hvarpå föreläsaren uppläste en upp sats i dithörande ämne af folkhögskolefö, reståndaren Holmberg i Tärna. Så följde körsång (Östersjön) af sångföreningen, de klatnation af lärarinnan frkn Hilma Pettersson samt »Gotland» af en mans kvartett, allt förtjänstfullt utfördt. Härpå framträdde hr Arvid Berggren och upplåste tvänne gotländska dikter emellan hvilka sångkören passade på och uppstämde .Mitt hf är en våg». Härefter fick man höra en gotländsk folkvisa från ryska invasionens dagar år 1808 samt den första valsmelodien på Gotland, mästerligt utförd på fiol af hr Viktor Larsson med ackompanjemang af hr V. Nilsson. Detta nummer belönade, med starka applåder. Om gotlandssonen Petrus de Dacia höll därpå kyrkoherde Bolin ert föreläsning, hvaruti äfven skildrades den sköna staden Vinetas undergång. Ytterligare utfördes hr Larsson flera »Gotlandslåtar» på sin fiol, hr Vilh. Nilsson låste ett stycke om den »Gotländska landsbygden» och handl. C. A. Vessman »På munkarnas mark», hvilket allt åhördes med största intresae af den tacksamma publiken. Åter musik på fiol och orgel, så aftonbön af kyrkoherden, »Fädernas kyrka» af kvartetten och till sist den bekanta aftonpsalmen »Så går en dag än från vår tid». Härmed var den i hög grad intressanta aftonen till ända. Måtte den ej bli den sista i sitt slag!

Gotlands Allehanda
Måndagen den 17 februari 1913
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *