P. G. Lyth död.

Lektorn vid högre allmänna läroverket i Örebro fil. doktor Per Gustaf Lyth, gotl., afled igår natt af slagianfall.
Den aflidne, som om några veckor skulle fylt 65 år, var född här i Visby 1848, blef 1875 fil. doktar i Upsala och och utnämdes — efter lärareförordnanden vid bl. a. Fjellstedtska skolan och Upsala priv. elementarläroverk — 1883 till lektor i latin och grekiska i Örebro, där han sedan dess oafbrutet verkat.
Lektor Lyth har gjort sig bekant som en grundlig kännare af latinska språket och romerska antikviteterna, på samma gång han utgifvit åtskilliga arbeten beträffande vårt eget språk och den svenska litteraturen. Hans läroböcker ha långa tider varit används i alla Sveriges skolor; de mest bekanta torde vara läroboken i romerska antikviteter samt hans »Svensk stilistik i exempel», ett arbete som tillvunnit sig mycket erkännande af fackmän. Dessutom har han, utom arbeten öfver Närke samt öfver Tegnér, publicerat ordlistor samt öfversättningar från latinska och grekiska språken.
Han har i Örebro varit mycket verksam som tidningsman samt tidvis varit redaktör och utgifvare af olika tidningar såsom Örebro Tidning, Minerva, Bergslagsbladet och Närkes Posten.
En varmhjärtad och oegennyttig ungdomens vän har bortgått med L., som af sina lärjungar var varmt afhållen.
Den aflidne sörjes närmast af maka, född Gripenberg, och fyra döttrar, hvaraf en gift med kaptenen vid Gotlands nationalbeväring Sam Sylvan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *