Från sjön.

— Vid företagen dykareundersökning af Sveabolagets ångara »Vale», som strandat utanför Kalmar, visade det sig, att fartyget endasterhållit en del obetydliga skadar. Anledningen till grundstötningen var, att lotsen, som befann sig ombord, tagit fel på prickarna, hvilka blifvit felaktigt utmärkta med de ljus, som vintertid användas för desamma.
— Den förolyckade finska ångaren Uranias besättning var i lördags i förhör i Köbenhavn. Kaptenen, förste styrmannen och alla de hörda vittnena blefvo tagna på ed — något ganska ovanligt vid dylika förhör. Förhöret varade i 6 timmar. Kaptenen, med hvilkens förklaring de öfrigas öfverenstämda, meddelade, att Fancy (den norska ångaren hvarmed Urania kolliderade) blott signalerat 1 a 2 gånger i den täta dimman. Urania gaf mistsignal minst hvar minut, men Fancy besvarade icke Urania, och så dök norrmannen plötsligt fram ur dimman med hvitt skum om bogsen. Kapten gaf order »full kraft back», men i detsamma stötte Fancy mot Uranias babords bog. Så stark fart hade Fancy, att den fortsatte utan att hejdas af stöten, och först en half timme efteråt vände till Urania. Men den satte då icke gens ut båtarna och hada icke heller träffat några anstalter till att göra det. De sakkunniga vittnena veoro alla ense mad kapten Lind i att skulden för kollisionen ligger hos Fancy, därför att den haft för högg fart och icke besvarat signalerna. Egendomligt är det, att intet af vittnena sett någon människa på Fancys kommandobrygga i kollisionsögonblicket.
— Stockholms rederiaktiebolag Svea har i dagarna inköpt de båda Norrlandsångarna Hudiksvall och Söderhamn. Hudiksvall skall användas i sin gamla trade. Söderhamn åter anses ej vara erforderlig för norrländska tradens uppehållande, och torde åter komma att försäljas. Med de nya inköpen har Sveabolaget förvärfvat så godt som samtliga norrländska kustfartygen på Stockholm. Holaxets ångbåtsflotta uppgår med de nya förvärfven till 65 st.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 14 februari 1913
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *