Från sjön.

— Sveabolagets ångare Vale, på resa från Lutbeck till Stockholm grundstötte i går natt på Prästörefvet strax utanför Kalmar. Lots befann sig ombord. En del af lasten har man börjat lossa. Ångaren kvarstår fortfarande på grundet.
— Pansarkryssaren »Fylgia» blef, som meddelats, flottagen i förgår f. m. Arbetet med lossningen af kol- och ammunitionsförrådet hade allt sedan grundstötningen bedrifvits med stor ifver, och äfven nätterna ha måst tagas i anspråk. »Fylgia» assisterades af pansarbåten »Thule» och kanonbåten »Svensksundh». Vädret var under den tid »Fylgia» stod kvar på grundet mycket ogynsamt, och under fredagen blåste full storm från sydväst. Lyckligtvis låg »Fylgia» i lä, men, om vindriktningen varit en annan, hade fartygets läge utan tvifviel blifvit mycket kritiskt. I söndags morse fram mot kl. 9 hade man hunnit lassa 250 ton kol och all ammunition, hvilken vägda omkring 100 ton. Detta visade sig vara tillräckligt, i det att »Fylgia» utan svårighet gick af grundset med egen maskin. Dessförinnan hada man inifrån noggrant gjort sig förvissad som, att intet vatten inträngt genom eventuella länkor. Senare företagen dykareundersökning utvisar, att »Fylgia» sluppit undan rätt helskinnad. Man konstaterade nämligen endast några bucklor
i bottenplåtarna. »Fylgia» afgick omedelart till ankringsplatsen på yttre redden. I dag kommer pansarkryssaren att tillsammans med fjärde divisianens pansarbåtar läggas in på varfvet.
Bogserångaren »Atla», som under pågående bogsering af några krutpråmar grundstötte i närheten af »Fylgia» blef sedermera flottagen af kanonbåten »Svensksund». »Atle» erhöll ej några nämvärda skador.
Lotsarna på Aspö och Kungshall ha förklarat, att de ej haft den ringaste aning om 5-metersgrundet vid Kurrholmen, där »Fylgia» grundstötts.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 11 februari 1913
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *