Inskrivning av värnpliktige tillhörande Visby Sjömanshus.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse meddelas, att Konungens befallningshavande, jämlikt 13 § i värnpliktslagen den 14 juni 1901 samt 47 § i kungl. förordningen angående inskrivning och redovisning av värnpliktige m. m. den 5 december samma år, bestämt, att inskrivning av värnpliktige, tillhörande Wisby sjömansbus, skall Innevarande år ega ruin 1 Gotlands hypoteksförenings fastighet vid Donnersplats i Wisby torsdagen den 27 innevarande februari med å landet boende värnpliktige och fredagen den 28 februari med 1 staden boende värnpliktige samt värnpliktige, tillhörande annat sjömanshus, och båda dagarna taga sin början kl. 10 f. m.
Jämlikt 48 § i nämnda kungl. förordning vill Konungens befallningshavande till denna inskrivningsförrättning härigenom hava kallat ej mindre Wisby sjömanshus tillhörande värnpliktige, som innevarande år fylla 21 år och ej förut undergått inskrivning, än även de äldre, samma sjömanshus tillhörande värnpliktige, vilka vid föregående inskrivningsförrättning bort vara tillstädes, men uteblivit och icke, oaktat sin frånvaro, blivit inskrivne eller från värnpliktens fullgörande frikallade, ävensom de, vilka erhållit uppskov med inskrivning eller i övrigt äro inskrivningsskyldige; dock gäller denna kallelse icke dem, som innehava fast anställning vid krigsmakten, vari anses inbegripen även anställning vid väg- och vattenbyggnadskåren samt vid lots- och fyrinrättningarna.
De värnpliktige kro, med undantag av dem, som vid tiden för inskrivningsförrättningen äro till sjöfart inmönstrade, skyldige att personligen inställa sig å den för förrättningens början sålunda bestämda tid för att av vederbörande läkare besiktigas till utrönande av deras duglighet till krigstjenst, sedan de för sådant ändamål blivit ordnade genom stadsfiskalens försorg; dock må även utan personlig inställelse inskrivas värnpliktig, vilken, på sätt närmare angives i 29 § inskrivningsförordningen, styrker, att han är till krigstjenst duglig och antingen för uteblivande vid inskrivningsförrättning visar laga förfall eller ock innehar anställning utomlands eller därstädes uppehåller sig för idkande af studier eller för utbilning i sitt yrke.
I enlighet med föreskrifterna i 16 och 48 §§ inskrivningsförordningon varder därjämte de värnpliktige till behörigt iakttagande meddelat.
att såsom laga förfall för uteblivande från inskrivning anses, om man är sjuk, om man är i Konungens och rikets tjenst uppbådad eller faren eller om man sitter i häkte;
att sjukdom, för att såsom laga förfall anses, skall vara styrkt med behörig läkares intyg, vilket den värnpliktige är skyldig själv anskaffa; dock är det värnpliktig, vilken icke kan anskaffa läkarebetyg, tillåtet att styrka förfallet med intyg av statens ämbets- eller tjensteman eller av prest i församlingen eller av ordföranden i kommunalstämman eller av ordföranden eller ledamot i kommunalnämnden eller av ledamot i häradsnämnden;
att värnpliktig, som från inskrivningsförrättningen förfallolöst utebliver, skall, där han icke, oaktat sin fråvaro, varder inskriven eller från värnpliktens fullgörande frikallad, böta, första året 10 kronor och varje år, han ånyo därmed beträdes, 40 kronor, varförutom han i varje fall är underkastad äventyr att varda till inskrivningsundergående hämtad på egen bekostnad; kommande, där i följd av den värnpliktiges uteblivande utan laga förfall inskrivning skett ett senare år, tjenstetiden att räknas från början av inskrivningsåret;
att värnpliktig, som på grund av 15 § i värnpliktslagen inställer sig vid inskrivningsförrättning för annat sjömanshus än det han tillhör, väl må undergå inskrivning, där han sålunda inställt sig, dock åligger det honom i dylikt fall att utan kallelse anmäla sig hos inskrivningsnämnden och därvid avlämna, förutom prestbetyg, intyg från; vederbörande sjömanshusombudsman rörande såväl sin befattning inom sjömansyrket som den tid, varunder han varit inmönstrad till sjöfart;
att värnpliktig, som enligt vad nyss är sagt inställt sig vid inskrivningsförrättningen, men därvid försummat avlemna prestbetyg och intyg från sjömanshusombudsmannen samt till följd därav icke kunnat emottagas, anses lika med den, som icke inställt sig till inskrivningsförrättning;
att värnpliktig vid inställelsen till inskrivning bör medföra sjöfartsbok;
att värnpliktig, som sökt eller nndfått tillstånd att avflytta från riket, men fortfarande vista5,inom landet, är skyldig att inställa sig till, inskrivnings undergående;
att den, som innehaft fast anställning vid krigsmakten, skall till förrättningen medföra alla honom tillhöriga handlingar, som röra nämnda anställning, på det att hans värnpliktsförhållanden må kunna riktigt fastställas;
att värnpliktig, vilken för inställelse vid inskrivningsförrättning för det sjömanshus, han tillhör, har att från hemvistet i kyrkobokföringsorten till förrättningsstället tillryggalägga mer än 5 nymil och icke tillförene utan laga förfall uteblivit från dylik förrättning, må för såväl fram- som återresan uppbära en gottgörelse av 50 öre för varje överskjutande nymil;
att, därest värnpliktig vid den tid, då färden för inställelse vid inskrivningsförrättning skall anträdas, icke befinner sig i sitt hemvist, den tillfälliga uppehållsorten må vid gottgörelsens beräknande för såväl fram- som återresan betraktas såsom hemvist, om han med intyg av statens ämbets- eller tiensteman, pastor, sjömanshusombudsman, fart ygsbefälhavare eller järnvägsstationsföreståndare styrker, att han från den orten anträtt färden; varemot för inställelse vid inskrivningsförrättning för annat sjömanshus än det, den värnpliktige tillhör, ingen gottgörelse utgår;
att uträkning å gottgörelse, som ovan avses, upprättas genom den vid inskrivningsförrättningen närvarande polisbetjeningens försorg; samt
att, därest värnpliktig på grund av någon vid inskrivningsförrättningen föreliggande anledning önskar uppskov med inskrivning eller tjänstg ring, framställning där skall göras vid inskrivningsförrättningen och gälla i fråga om de förhållanden, som kunna föranleda till sådant uppskov, samt om sättet för styrkande av desamma följande stadganden:

A) i värnpliktslagen;
§ 16.

 1. Uppskov med inskrivning till nästföljande års inskrivningsförrättning kan meddelas värnpliktig, som av en eller annan möjligen övergående anledning, såsom tillfällig sjukdom, försenad kroppsutveckling eller dylikt, vid inskrivningsförrättningen befinnes till tjänstgöring oförmögen eller olämplig.
 2. Sådant uppskov kan ock medgivas ende arbetsföre sonen, sonsonen eller dottersonen till orkeslös eller vanför fader, farfader, morfader eller till änka eller ogift kvinna, ende arbetsföre fostersonen till orkeslös eller vanför fosterfader eller till fostermoder, ävensom ende arbetsföre brodern till ett eller flera minderåriga eller vanföra faderlösa syskon, dock endast såvida sagda föräldrar, far- eller morföräldrar eller fosterföräldrar eller syskon äro av hans arbete för sitt uppehälle väsentligen beroende. Har sådan för sitt uppehälle av den värnpliktiges arbete väsentligen beroende anhörig, som nyss nämts, av samme värnpliktige erhållit försörjning alltifrån början av kalenderåret närmast före inskrivningsförrättningen eller, där behovet av ;försörjning uppstått först vid senare tidpunkt, alltifrån behovets uppkomat, kan äver i det fall, att den värnpliktige icke är den ende arbetsföre sonen, sonsonen, dottersonen, fostersonen eller brodern, uppskov med inskrivningen medgivas honom, därest han är den ende, som, såvidt veterligt är, kan lämna nödigt försörjningsbidrag.

§ 17.

 1. Uppskov till nästföljande år med föreskriven första tjänstgöring kan vid inskrivningen medgivas:
  a) å sjömanshus inskriven värnpliktig, som enligt intyg från sjömanshusombudsmannen, är förhyrd för längre utrikes resa å han- delsfartyg och som till följd därav icke utan väsentlig olägenhet kan, så länge resan fortvarar, inställa sig:
  b) värnpliktig, som själv förvaltar och brukar honom tillhörig fast egendom eller själv driver honom tillhörig handels-, fabriks- eller annan industriell rörelse och av en eller annan anledning icke varit i tillfälle att på lämpligt sätt ordna om fastighetens eller rörelsens skötande under den tid, han för sin militära tjänstgöring skulle bliva frånvarande; samt
  e) värnpliktig, som visar annat giltigt skäl för uppskovs beviljande, såsom att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs eller eljest bereda honom eller av hans arbete beroende nära anhöriga väsentliga svårigheter eller olägenheter.

B) inskrivningsförordningen:
§ 28.

 1. Anledning till uppskov jämlikt § 16 värnpliktslagen med inskrivning skall styrkas:
  i de fall, som i mom. 1 av berörda, § omförmäles, då frågan är om värnpliktig, som är befriad från skyldighet att personligen inställa sig vid inskrivningsförrättning, med intyg av legitimerad läkare eller om hans sjukdom är tillfällig och läkarebetyg ej kan anskaffas, av annan myndighet, som i § 44 värnpliktslagen omnämnes; och
  i de fall, som i mom. 2 af samma § omförmäles, med intyg av präst i församlingen jämte å landet kommunalnämndens ordförande, i Stockholm fattigvårdsinspektören, i Göteborg fattigvårdsdirektören och i annan stad fattigvårdsstyrelsens ordförande.
 2. Anledning till uppskov jämlikt § 17 mom. 1 värnpliktslagen med föreskriven första tjänstgöring skall styrkas:
  i det fall, som i samma § mom. 1 a) omförmäles, med intyg av sjömanshusombudsman, magistratsekreterare eller svensk konsul, utvisande, att den värnpliktige är förhyrd å fartyg i utrikes fart för hela seglationstiden under året eller ock för utrikes resa, som beräknas vara minst tre månader och infaller under den tid tjänstgöringen är avsedd att äga rum: och
  i de fall, som i nämnda § mom. 1 b) och c) omförmälas: med intyg av präst i församlingen jämte annan trovärdig person, dock att därest anledning till uppskovet är, att tjänstgöringens fullgörande skulle medföra avsevärt avbräck i fortskriden lärokurs, eller ock av beskaffenhet, som omförmäles i § 16 mom. 2 värnpliktslagen, densamma skall styrkas i förra fallet af rektor eller föreståndaren vid den läroanstalt, där studierna idkas, och i det senare i den ordning, som här ovan i mom. 1 sista stycket är sagt.
 3. Vid framställning till annan myndighet än inskrivningsnämnd om uppskov med tjänstgöring skall jämväl angivas och styrkas, när förfallet yppas, och, där detta skett så tidigt, att framställningen om uppskov kunnat göras vid senaste inskrivningsförrättning, även orsaken, varför så ej skett. Sökes hos inskrivningsnämnd eller annan myndighet förnyat uppskov med samma tjänstgöring eller uppskov med tjänstgöring, från vilken den värnpliktige tidigare hemförlovats, skall och angivas, af vilken anledning uppskovet eller hemförlovningen tidigare medgivits.»
  Härförutom har Konungens befallningshavande ansett sig böra giva vederbörande tillkänna:
  att värnpliktig, som med inskrivningsnämndens beslut ej åtnöjes, äger att däröver anföra besvär, vilka, skriftligen affattade och åtföljda av för klaganden utfärdad inskrivningsbok eller annan handling, som vid inskrivningen blivit klaganden tillställd, samt ställda till inskrivningsrevisionen för Gotlands inskrivningsområde, böra inom fjorton dagar efter beslutets meddelande till Konungens befallningshavande ingivas eller, med iakttagande av behörig tid, med posten insändas, i vilket senare fall det dock åligger den klagande att behörigen styrka, att han egenhändigt undertecknat besvärsskriften eller att denna på hans begäran eller med hans samtycke blivit uppsatt; samt
  att i inskrivningsrevisionens beslut ändring icke får sökas.
  Det åligger polisbetjäningen i Wisby att vid omförmälda förrättning vara tillstädes för 4 tt upprätthålla ordningen bland de värnpliktige och vid såväl läkarebesiktningen som själva inskrivningen ordna de värnpliktige församlingsvis samt dem i mån av förrättningens fortgång uppropa.
  Denna kungörelse skall i kyrkorna upplösas å två söndagar före den 27 innevarande februari och bör jämväl efter uppläsandet finnas tillgänglig å kommunalrum eller annat tillkännagivet ställe; varjämte det åligger vederbörande magistrat och länsman ej mindre att från prästerskapet infordra bevis, att kungörelsen blivit i föreskriven ordning uppläst, samt bevisen så snart ske kan hit insända, än även att å för
  ändamålet utsedda platser offentligen anslå därtill avsedda exemplar af kungörelsen.
  Wisby å landskansliet den 5 februari 1913.
  Landshövdingeämbetet
  Oscar Melin.
  K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 8 februari 1913
N:r 32

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *