Till förmån för Bungemuséet

vädjar dess skapare och uppprätthållare, folkskollärare Th. Erlandsson, i en på annan plats i dagens nummer införd artikel. Vi hoppas innerligt, att hans varma vädjan till museivännernas offervillighet icke må förklinga ohörd. Gotlands Allehanda har alltid lifligt intresserat sig för hr Erlandssons vackra skapelse, och vi äro öfvertygade om att bland tidningens läsare det skall finnas rätt många, som äro villiga att hjälpa till, när hjälp nu är af nöden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 7 februari 1913
N:r 31

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *