Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i söndags i Havdhems kyrka fru Frida Olsson, Allmungs i Havdhem. Efter det ps. 567: 1-2 sjungits höll kyrkoherde Åke Johansson griftetalet utgående från 1 Kor. 15: 42-43 och förrättade därefter jordfästningen. Ps. 331: 1-3 sjöngs och kistan bars ut och sänktes i graven. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd och till sist sjöngs ps. 45: 8.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter fru Hedvig Jacobsson, Hägur i Eksta. Före avfärden tillkyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Amer, varvid ps. 579: 1 och 557: 1 o. 4 sjöngs. Kistan fördes sedan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor S. Löfstedt utförde sorgemusik på orgeln. Sedan fröken Ruth Karlsson, Sanda, sjungit »Färdemannens psalm» av Hannikainen sjöngs unisont ps. 377: 1-3. Kyrkoherde Amér höll sedan griftetal med utgång från Fil. 1: 23-24 och förrättade jordfästningen. Som avslutning på den högtidliga akten sjöngs
ps. 55: 3.
Fröken Karlsson sjöng därpå »Långt bortom rymden vida» av J. Dahllöf. Under klockringning och sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Skohandlare Bernhard Kahlbom, Tingstäde, vigdes i går till griftero. Akten i kyrkan omramades av stämningsfull orgelmusik, som utfördes av kantor Lennart Olsson. Kyrkoherde Erik Björlander höll griftetal o. utgick ifrån orden i Ps. 8: 5. Akten omslöts av psalmerna 2: 2-4 och 331: 1-3. Kistan var smyckad med en myckenhet kransar. Vid graven höll en arbetskamrat ett gripande tal.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

Jordfästningar

— Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter f, magasinsarb. Arvid Blomberg, Slite. Före avfärden från Slite höll kyrkoherde Wernberg en andaktsstund och sedan ställdes färden till kyrkan, där man inledde med ps. 355: 1-3. Kyrkoherde Wernberg förrättade sedan jordfästningen och utgick i sin betraktelse från orden i Joh. 17: 11, varpå den högtidliga akten avslöts med ps. 55: 3. Vid kransnedläggningen talade bl. a. direktör Yngve Degerman som nedlade en krans från Frans Degermans Handels A. B. med tack för mångårig trofast gärning.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Jordfästningar

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter plåtslagarmästaren Albin Pettersson, Klintehamn. Samlingen ägde rum i kyrkan, där kistan var placerad i koret, omgiven av blommor och levande ljus. Fru Agnes Wahlgren, ackompanjerad på orgeln av kantor Nanstad, sjöng en solosång, varpå den stämningsfyllda sorgeakten inleddes med ps. 43: 1. Prosten G. Sjöberg höll sedan griftetal med utgång från orden »Välsignad vare Han som kommer». Efter jordfästningen sjöngs ps. 21 och sedan officianten utfört begraningsmässan avslutades akten med ps. 572. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd, bl. a. nedlade landsfiskal Justus Jakobson en krans från Klinte varpklubb.
Efteråt var en minnesstund anordnad på Klintegården.

Till den sista vilan vigdes i går i Östra gravkapellet stoftet efter fru Vendela Björkman. Pastor Nils Bergström utgick i sitt griftetal från Luk. 12: 4, och akten omslöts av ps. 377: 13 samt 355: 1-3. Vid graven på Norra kyrkogården nedlades en vacker blomstergärd.

Till griftero vigdes i torsdags stoftet efter f. hemmansägaren Kall Häglund, Kålmans i Burs. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Ragnar Johansson, Garda, fördes kistan i procession till kyrkan. Den högtidliga akten inleddes med ps. 586: 1, varpå kyrkoherde Johansson höll griftetal och förrättade jordfästningen, som avslutades med ps. 125: 4. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Emma Pehrsson, Kvinnegårda i Havdhem. Efter samling i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Åke Johansson, fördes kistan i procession till kyrkan. Som inledning på den högtidliga .akten sjöngs ps. 331: 1–2, varefter kyrkoherde Johansson höll griftetal med utgång från 2 Tim. 4: 6-7. Sedan officianten förrättat den rituella akten utförde, kantor Valter Karlsson en solosång. Akten avslutades med ps. 45: 7-8, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på kyrkogården. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd bl. a. nedlade kyrkoherde Johansson en krans från Havdhems kyrkliga syförening, vilken den avlidna tillhört under en lång följd av år. Till sist sjöngs ps. 118: 3.

Stoftet efter småbrukaren Vilhelm Johansson, Helge i Stenkyrka, vigdes i går till gravens ro. Den högtidliga akten inleddes med ps. 540: 1-3, varpå kyrkoherde E. Björlander höll griftetal med text från Mark. 1: 15 och förrättade jordfästningen. Efter ps. 41: 2-4 utbars kistan och sänktes i graven på kyrkogården. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289

Jordfästningar

I går jordfästes i Hejde kyrka stoftet efter jordbruksarb. Sune Alfström, Stenstugu. Efter en gripande sorgestund i den bortgångnes hem ställdes färden i procession till kyrkan, där kistan placerades i det med blommor och ljus vackert smyckade koret. Ps. 35: 1 inledde den högtidliga akten, varpå kyrkoherde B. Bergdahl framträdde till båren och med utgång från Pauli ord »Jag håller mig till Kristus» höll en betraktelse. Sedan följde ritualen, varefter officianten utförde begravningsmässan. Ps 392: 2-3 avslutade akten. Från läktaren sjöng hr John Olsson, Hejde, till ackompanjemang av kantor Joel Sundahi »Härlighetens morgon». Under klockringning och sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i graven. En myckenhet kransar nedlades, varibland märktes kransar från kamrater på Follingbo sanatorium.

I lördags jordfästes i Hejde kyrka stoftet efter änkefru Emma Ahlström, Muntsarve. Efter, en andaktsstund i sorgehuset ställdes färden till kyrkan, där den högtidliga akten inleddes med ps. 423 — den avlidnas älsklingspsalm. Kyrkoherde B. Bergdahl framträdde sedan till båren och höll en betraktelse samt förrättade jordfästningen. Efter Fader vår sjöng församlingen Amen sjunge varje tunga, varpå officianten trädde för altaret och utförde begravningsmässan. Akten avslutades med ps. 140, varefter kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter småbrukaren Johan Bergström, Ekeby. Den högtidliga akten inleddes med psalmsång, varefter kyrkoherde G. Enwall höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter ytterligare psalmsång utbars kistan och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades ned en rik och vacker blomstergärd.

En högtidlig jordfästning förrättades i lördags i Linde missionskyrka, då stoftet efter framlidna fröken Karolina Jacobsson fördes till den sista vilan. Akten inleddes med sorgemusik av lantbr. Joh. Niklasson och en duett, »O, jag såg en vitklädd skara», sjungen av Elsie och Torsten Jacobsson. Pastor Simon Segerberg höll griftetal från orden i Hebr. 13: 14: »Vi hava här ingen varaktig stad … och förrättade jordfästningen. Både före och efter förekom för§amlingssång. Ytterligare en duett sjöngs: »Det finns ett land». Församlingens ordf., Gösta Mårtensson, höll ett kort tal vid båren, där han uttalade församlingens tack till den hädangång- na för ett långt och troget medlemskap i församlingen. Gravsättning skedde å Linde kyrkogård.
Efteråt hölls en minnesgudstjänst i Missionskyrkan, som inleddes med sång samt bibelläsning och bön av evangelist Sonestedt. Ett tal hölls av pastor Simon Segerberg och duett sjöngs av Elsie och Torsten Jacobsson: »Jag har hört om en stad ovan molnen». Den avlidnas syster, Anna Jacobsson bjöd alla närvarande på kaffe. Högtiden avslutades med församlingssång och ett tack från alla närvarande uttalat genom hr Gösta Mårtensson.

Stoftet efter lantbr. Einar Johansson, Unsarve i Halla, fördes på måndagen till den sista vilan. Begravnings – gästerna samlades i kyrkan, där stilla sorgemusik utfördes på orgeln av fru Henny Högström och där kistan var placerad i koret bland vackra blommor och levande ljus. Akten inleddes med ps, 45: 6-8 och jordfästningen förrättades sedan av kyrkoherde Ingemar Björck, som till utgångspunkt för sitt griftetal valt orden i Psaltaren 130: 5. Efter den ritualenliga akten följde ps. 223: 4-5 och sedan officianten sjungit begravningsmässan avslöt man med ps. 586: 4-5.
Vid gravsättningen nedlades en mängd blommor och kransar från anhöriga och vänner. Lantbrukarna Klas Lönninger och Harry Engström talade till den avlidnes minne och till sist sjöngs en psalmvers.

Gotlänningen
Tisdagen den 9 December 1952
Nr 286

Jordfästningar

En högtidlig sorgeakt ägde i går rum i Buttle kyrka, då stoftet efter handlanden Villy Wahlby vigdes till gravens ro. Under samlingen i kyrkan, där kistan tidigare hade Placerats på katafalken i det med blommor och levande ljus vackert smyckade koret, utfördees stilla sorgemusik på orgeln. Efter ps. 48: 1-3 höll kyrkoherde E. Beijer griftetal med text från Jakobs brev 5: 7. Så följde jordfästningen och ps. 42: 4-5. Sedan organisten, fru Helny Ohlsson, från läktaren sjungit en solosång utbars kistan under sorgemusik och klockringning och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner. Kransar nedlades också från en del firmor som den bortgångne representerat och till sist frambar kyrkoherde Beijer Buttle församlings sista tack och farväl till den hänsovne.

Under stor tillslutning av anhöriga och vänner och arbetskamrater fördes i lördags stoftet efter telefonreparatören Fredrik Hammarlund, Visby, till griftero. Jordfästningen. ägde rum i Östra gravkapellet och vid båren paraderade avd. 90 av telefonmannaförbundets florbehängda standar. Den högtidliga akten inleddes med ps. 42: 4, varpå domkyrkoadjunkt S.-E. Wihlborg höll griftetal med utgång från Matt. 24: 44. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 1, 2 och 5 och sedan vidtog kransnedläggningen. Förutom av anhöriga o. vänner nedlades kransar av civilingenjör Sven Jansson samt reparatörerna Gottfrid Pettersson, Walter Strage och Axel Djuphammar. Vid graven på södra begravningsplatsen sänktes standaret tre gånger till en sista hälsning och till sist frambar pastor Wihiborg de anhörigas tack för hedersbevisningen.

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter jordbruksarbetaren Viktor Karlsson, Klinte i Follingbo. Kistan hade i förväg placerats i koret i Follingbo kyrka, där samlingen ägde rum. Efter klockringning och stilla sorgemusik inleddes jordfästningsakten med ps. 66: 1-3, varpå pastor N.H. Mårdh höll griftetalet med ledning av orden i Jak. 5: 7, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 377: 1-3, varpå begravningsmässan utfördes. Högtidligheten avslutades med ps. 33: 8-9, varefter kistan utbars under det att en sorgmarsch spelades. Gravsättningen ägde rum på Follingbo kyrkogård. Såväl i kyrkan som i processionen ut till graven paraderade Follingbo arbetarekommuns fana.
Bland kransarna som nedlades märktes en från vänner och arbetskamrater.

Stoftet efter fru Hermanna Klintberg, Slite, vigdes i lördags till den sista vilan i Othems kyrka. Före jordfästningen hölls en andaktsstund i kommunalkamrer Erik Jacobsons hem. Efter sorgmarschen vid inträdet i kyrkan spelade nämndeman Sem Andersson på fiol och sjöng fru Beda Elias-son »Hur ljuvt det är att komma», varpå psalm 355: 1-2 sjöngs. Officiant var kyrkoherde Wernberg, som i sitt griftetal utgick från Ps. 23: 4, och akten avslöts med ps. 400: 10-11. Efter ytterligare ett violinsolo av nämndeman Andersson fördes kistan ut till graven, där en mängd blommor och kransar nedlades. De anhörigas tack framfördes av kommunalkamrer Jacobson.

Gotlänningen
Måndagen den 8 December 1952
Nr 285

Jordfästningar

Änkefru Hilda Andersson, som varit patient på Gotlands Sjukhem, jordfästes i torsdags. Först hölls en minnesgudstjänst av pastor S.-E. Wihlborg på sjukhemmet, varefter den högtidliga begravningsakten förrättades i Östra gravkapellet, och inleddes med »Kom stilla död» av Bach, spelad av dir. Siedberg. Musikfanjunkare Pettersson spelade på violin »Ave Maria» av Schubert. Därefter sjöngs unisont ps. 586: 1-3. Pastor Wihlborg höll griftetalet utgående från Petribrevet 1: 19. Sedan sjöngs ps. 144: 4-6. Solisten spelade sedan »Largo» av Händel. Under tonerna av Simsons oratorium av Händel bars kistan ut och överfördes till Norra begravningsplatsen, där gravsättningen skedde. Bl. a. nedlades en krans av syster Martha från patienter och personal från sjukhemmet samt blommor från barn i Canada.

En högtidlig sorgeakt ägde på fredagen rum i Rone kyrka, då stoftet efter målarmästaren Mattias Andersson vigdes till den sista vilan. Kistan inbars i templet till tonerna av Chopins sorgmarsch, spelad på orgeln av kantor Elof Jacobsson, varefter ps. 579: 1-2 sjöngs. Fru Edit Melin och fröken Elsie Bolin sjöng sedan »Ej missräkning finnes i himmelen». Jordfästningen förrättades av komminister Folke Hallen, som i sitt tal minde om den bortgångnes livsgärning, och akten avslöts med ps. 355. Medan »Aases död» av Grieg spelades på orgeln tågade processionen ut till kyrkogården, där en mängd blommor och kransar nedlades. Bl. a. nedlades en krans från Hemse hantverksförening genom fotograf H. Svensson, och hantverksföreningens fana bars av målarmästare Olsson. Hr Gerhard Siltberg frambar sjukkassans tack samt nedlade en krans, för Gotlands distriktloge av IOGT nedlade nämndeman Axel Wahlby, Rone, en krans med band i ordens färger och tack för långvarigt, trofast och intresserat medlemskap, och Ronelogens krans nedlades av hr Sture Johansson.

Till den sista vilan vigdes på torsdagen stoftet efter fru Julia Jakobsson, Västergårda i Sundre. Samlingen skedde i hemmet, där en andaktsstund hölls av pastor Thure Åberg. Kistan fördes sedan i procession till Sundre kyrka, där den inbars under en sorgmarsch, utförd av fru Elisabeth Åberg. Fru Annie Mårtensson sjöng därefter »Jag är en pilgrim» av G. Lewenhaupt, varpå menigheten unisont sjöng ps. 595. Pastor Thure Åberg höll en betraktelse och erinrade om den hänsovnas långa och trägna arbetsdag samt om hennes under alla livets skiften glada och vänliga sinnelag. Så följde jordfästningen och sist sjöngs ps. 297: 3. Under sorgemusik utbars kistan och sänktes i graven på Sundre gamla kyrkogård.
En rik blomstergärd ägnades den hänsovnas minne från anhöriga och släktingar, grannar och vänner.

Till gravens ro vigdes i går stoftet efter smörjaren Algot,Jakobson, Slite. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i Visby och inleddes rded psalmsång, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll griftetal och förrättade jordfästningen. Sedan fru Linnea Gottlander sjungit en solosång utbars kistan och sänktes i graven på södra kyrkogården. I den vackra blomstergärden märktes en krans från gamla arbetskamrater vid Slite Cement.

F. styrman Erik O. Jonsson, Klintehamn, jordfästes i går. Den högtidliga akten inleddes med psalmsång, varefter prosten G. Sjöberg höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter ytterligare psalmsång samt solosång av hr Algot Karlsson utbars kistan under sorgemusik och klockringning och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av släktingar och vänner till den bortgångne.

Stoftet efter f. hemmansägaren Ferdinand Jakobsson, Halsarve i Lau, vigdes i går till den sista vilan. Före avfärden till kyrkan hölls en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde Hilding Jacobsson. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377:1. Kyrkoherde Jacobsson förrättade sedan jordfästningen och höll i samband därmed griftetal med utgång från 1 Sam. 20:18. Akten avslutades med ps. 377:5, varpå kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven. Den bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Edla Gustafsson, Follingbo. Efter en andaktstund i sorgehuset fördes kistan till kyrkan, där den inbars under det; att sorgemusik utfördes på orgeln av fru Bergström. Den högtidliga akten inleddes med 579: 1, varefter officianten pastor N.-H. Mårdh höll griftetal med utgång från orden i Luk. 17: 20 och förrättade’ jordfästningen, som avslutades med ps. 355: 1-3. Efter begravningsmässan sjöngs ps. 21: 1-3 och under sorgemusik bars kistan ut och sänktes i graven. där en rik blomstergärd nedlades.

Gotlänningen
Lördagen den 6 December 1952
Nr 284

Jordfästningar

På onsdagen jordfästes i S:t Pauls-kyrkan i Stockholm pastor August V. Norman, varvid biskop Th. Arvidson var officiant. Kring båren paraderade 14 metodistpastorer. Tal hölls av sonen, lantbrukare Esaias Norman, av pastor G. Henriksson för metodistpastorer i Sverige, för metodistkyrkans församlingar och dess ungdom samt för teologiska skolan, pastor Simon Lindberg för Peterskyrkans församling i Stockholm, pastor Efraim Almgren för Stockholms evangeliska predikantförbund, och direktör Karl Porens för Eskilstuna metodistförsaml. Kistan fördes sedan till Skogskrematoriet för eldbegängelse.

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter f. hushållerskan Amanda Gardell, Vallbys i Hogrän. Den högtidliga akten inleddes med psalmsång, varpå komminister Elmar Töldsepp höll griftetal och förrättade jordfästningen. Efter psalmsång utbars kistan under sorgemusik och sänktes i graven. Den bortgångnas minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Stoftet efter hemmansägaren August Granström, Utöja i Fleringe, vigdes i går till den sista vilan. Efter en andaktsstund vid den avlidnes bår i hemmet ställdes färden till kyrkan. Då kistan inbars i den smyckade och upplysta kyrkan spelade kantor Gustav Kihlén Preludium i c-moll av Chopin. Sedan ps. 403: 7-9 sjungits höll officianten prosten Anders Hedwall, ett gripande griftetal med utgång från orden Saliga äro de fridsamma. Den högtidliga akten avslutades med ps. 35: 4-6. Då kistan utbars spelades Händels Largo. En myckenhet blommor smyckade båren.
Efter jordfästningen samlades begravningsgästerna till en minnesstund i folkskolan. Prosten Hedwall berörde i ett tal den bortgångnes liv och verksamhet. Minnesstunden avslutades med att man gemensamt sjöng »Bereden väg för Herran».

Gotlänningen
Torsdagen den 4 December 1952
Nr 282

Jordfästningar

En stämningsfylld sorgeakt ägde i går rum i Fole, då stoftet efter trafikbilägaren Albin Ekström vigdes till gravens ro. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av kyrkoherde E. Ihrmark fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under det att kantor Nils Kvarnstedt utförde sorgemusik på orgeln. Den gripande akten, som övervars av många anhöriga och vänner till den bortgångne, inleddes med ps. 331: 1-3. Kyrkoherde Ihrmark höll sedan griftetal med utgångspunkt från en av adventets texter och erinrade om den avlidnes goda livsgärning. Efter jordfästningen sjöngs ps. 51: 4 och sedan officianten utfört begravningsmässan avslutaden akten med ps. 42: 5. Under sorgemusik och klockringning utbars därpå kistan och sänktes i familjegraven. Den bortgångnes minne hedrades med en överväldigande rik skörd av kransar och blommor. Kransar nedlades från Trafikbilägareföreningen, Gotlands bilägares verkstads AB och Centralföreningen samt från ett flertal mjölkleverantörer i Fole.
Efteråt var en minnesstund anordnad i Fole bygdegård.

Stoftet efter f. jordbruksarb. Niklas Larsson, Hemmor i Lau, vigdes i går till den sista vilan. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 377: 1, varpå kyrkoherde Hilding Jacobsson höll griftetal med utgång från Upp. 21: röch förrättade jordfästningen. Efter ps. 377: 5 utbars kistan till graven, vid vilken en vacker blomstergärd nedlades.

Stoftet efter fru Berta Larsson, Vamlingbo, vigdes i lördags till griftero. Efter en andaktsstund i sorgehuset under ledning av pastor Th. Åberg fördes kistan i procession till kyrkan, där den inbars under sorgemusik utförd på orgeln av kantor Erik Esklund. Denne sjöng också solo. Efter ps. 579 trädde den avlidnas svärson, pastor Eskil Larsson, Vårgårda, fram till båren och höll en kort betraktelse med utgång från orden i Ps. 23. Sedan jordfästningen förrättats av pastor Åberg sjöng kantor Esklund »Härlighetens morgon»’ och efter psalmsång bars kistan ut och sänktes i graven där en rik och vacker blomstergärd nedlades. Kransar märktes bl. a. från Vamlingbo friförsamling och från dess syförening. Efteråt var en minesstund anordnad på pensionat Botvide i Burgsvik.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter hr Sigvard Olofsson, Furulund, Visby. Den högtidliga akten, som ägde rum i Östra gravkapellet, inleddes med ps. 42: 1-2, varpå domkyrkokomminister Nils Öberg höll grifte- tal med utgång från 1 Kor. 16: 22 och. förrättade jordfästningen. Som avslutning på akten sjöngs ps. 42: 5, varefter kistan under sorgemusik utbars och sänktes i graven på södra kyrkogården. De bortgångnes minne hedrades med en vacker blomstergärd.

Stoftet efter f. handlanden Johan Albin Hallgren vigdes i lördags i Viklau kyrka till gravens ro. Som inledning på den högtidliga%akten sjöngs ps. 552: 3. Pastor Nils Råmonth höll sedan griftetal och förrättade den rituella akten. Efter ps. 577: 1-4 utförde officianten begravningsmässan, varpå akten avslutades med ps. 590: 6-7. Sedan organisten, fru Olsson, sjungit en sång utbars kistan och sänktes i graven. Vid denna nedlades en rik och vacker blomstergärd av anhöriga och vänner till den bortgångne.

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fru Inga Enström, Gumbalde i Stånga. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där även en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde Gunnar Lönroth. I kyrkan inbars kistan under sorgemusik samt placerades på den av blommor och levande ljus omgivna katafalken i koret. Sedan ps. 586 sjungits höll kyrkoherde Lönroth en betraktelse med ledning av orden i 2 Petr. 1: 19-21, samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 144, varpå kistan bars ut under sorgemusik och sänktes i griften på kyrkogården. Här nedlades även en vacker gärd av kransar, däribland en krans från kyrkliga syföreningen med tack för värdefullt stöd, samt vidare en. krans från patienter och sköterskor på Gotlands sjukhem.
Efteråt samlades begravningsgästerna till ett samkväm i den bortgångnas hem. Därvid företogs en insamling till förmån för Olavus Petriinsamlingen.

Till gravens ro vigdes i lördags stoftet efter f. timmermannen Oskar Othberg, Västerhejde. Jordfästningen ägde rum i Östra gravkapellet i Visby och inleddes med ps. 355: 1. Kyrkoherde I. Lilja höll griftetal och förrättade jordfästningen, varpå akten avslutades med ps. 600: 4. Gravsättningen ägde rum på södra begravningsplatsen. Vid graven nedlades en vacker blomstergärd.

Gotlänningen
Tisdagen den 2 December 1952
Nr 280

Jordfästningar

Stoftet efter den under så tragiska omständigheter omkomne musikfuriren Bo Andersson, Fårösund, jordfästes i går i Bunge kyrka under högtidliga former. Under klockringning skedde samlingen i kyrkan, där kantor C. J. Kihlen utförde stilla sorgemusik på orgeln. Kistan hade tidigare placerats framme i koret, omgiven av en rik skörd av kransar. KA 3:s musikkår under ledning av musikdirektör Dohlin utförde Madrigal av de la Hale, och sedan ps. 450 sjungits förrättade officianten, kyrkoadjunkt E. Percival, jordfästningen. I sitt griftetal utgick han från Ps. 90: 1-2. Ps. 587: 3 sjöngs unisont, varpå musikkåren spelade Elegi av Alfven. Ett gripande inslag följde när den avlidnes hustru vid båren sjöng »Jag är främling, jag är pilgrim» av Lorenz. När kistan utbars av sex underofficerskamrater till den bortgångne spelades stilla sorgemusik och till tonerna av Carl XV Sorgmarsch fördes kistan sedan till graven, där den sänktes under det att musikkåren spelade »Integer vitae».
Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker gärd av kransar och blommor. Kustartilleriförsvarets krans nedlades av kapten Dalheim, officerskårens av löjtnant Sundahl, underofficerskårens av förvaltare Andersson och musikkårens av musikdirektör Dohlin. Vidare märktes kransar från bl. a. KA 3 underofficerssällskap, I 18:s musikkår, musikkåren i Vaxholm och Rute-Bunge manskör.

Tills gravens ro vigdes i går stoftet efter f. stenarb. Sven Olofsson, Lärbro. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 56: 1-2, varefter kyrkoherde G. Coldemo höll griftetal med utgång från Luk. 12: 6 och berörde den bortgångnes väsen och liv samt förrättade jordfästningen. Sedan ps. 600: 7 sjungits utbars kistan under klockringning och sänktes i graven. Bland den vackra gärden av kransar o. blommor märktes en krans från fabriksarbetareförbundets avd. i Storugns, som nedlades av hr Selim Hejdström.

Till den sista vilan vigdes igår em. stoftet efter fru Ingeborg Nilsson, Visby. Akten ägde rum i Östra gravkapellet, där musikfanjunkare Ernst Pettersson före jordfästningen spelade Andante av Fleischmann, varefter de närvarande sjöng ps. 586: 1 och 5. Jordfästningen förrättades av pastor S. E. Wihlborg, som i sitt griftetal utgick från orden i Joh. 13: 7. Till sist sjöngs ps. 331 och hr Pettersson utförde på violin Ave Maria av Bach-Gounod till domkyrkoorganist Siedbergs ackompanjemang. Kistan bars sedan ut till södra begravningsplatsen och sedan den sänkts i griften nedlades en rik o. vacker blomstergärd, däribland en krans från Olofssons kappaffär, där den bortgångna under många år varit anställd. Pastor Wihlborg tackade å de anhörigas vägnar.

Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278