Jordfästningen

af aflidne handlanden Tycho Klingwalls jordiska kvarlefvor äger rum idag kl. 5,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Juni 1913
N:r 128

Burgsvik.

Jordfästningen af framlidne kommissarie Johan Anton Lindströms jordiska kvarlefvor ägde rum igår i Pija kyrka och förrättades af kyrkoherde K. P. A. Österborg, som höll en gripande likpredikan, utgående från Davids 108 ps. 15—18 verserna. Tal berörde däri äfven den stora saknaden inom församlingen efter den bortgångne, hvars stora insats till församlingens fromma sent skulle glömmas. Ett 70-tal kransar hade nedlagts på båren. Bland dessa märktes särskildt de som sändts af landskamrerare och länsbokhållare Melin, från kronofogde Bachér och från Öja kommunalnämd, den senare med inskriften: »Tack för 50-årigt värderikt arbete!»

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Juni 1913
N:r 126

Kronofogde W. Cramérs griftefärd

anträddes från sorgehuset kl. 1,15 e. m. idag. Närmast efter likvagnen, som var rundtom behängd med vackra minneskransar, gick en vagn alldeles full med andra kransar och blommor som vördnad och tacksamhet eller minnesgod vänskap nedlagt på båren.
Bland deltagarne i processionen märktes främst landshöfding Roos och biskop von Schéele. Landskamrer Melin och landssekreterare Westman och flere andra representanter för landsstaten deltogo äfven däri, liksom stadens borgmästare och råd, domhafvandena i länet, styrelsen för Bankaktiebolaget Södra Sveriges härvarande afdelningskontor och naturligtvis den aflidnes närmaste anhörige och många hans gamla vänner.
Sorgetåget gick under klockornas klang till hamnstationen, där ett tåg stod väntande för att föra det kallnade stoftet till dess sista hvilorum å Rone kyrkogård. Kistan med de många kransarna insattes i en med granris klädd godsfinka, de närmaste befryndade och några af de äldsta vännerna stego ombord åtåget för att följa den bortsångne vidare på hans sista färd, ånghvisslan ljöd, och tåget gled sakta ut från stationen, medan de kvarvarande blottade sina hufvuden och sände Wilhelm Cramér, den alltför tidigt bortgångne, en sista vördnadsfull hälsning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Maj 1913
N:r 119

Saknadens gärd.

Till kronofogde W. Cramérs bår — jordfästfästningen äger som bekant rum i morgon e. m. å Rone kyrkogård och förrättas af prosten J. A. Ronquist — sänder Gotlands länsstyrelse och landsstat en praktfull krans med blå och gula band (Trogen din gärning in i det sista, står du som ett föredöme af plikttrohet och rättrådighet. Ditt vänfästa sinnelag bevaras i vårt minne.) Gotlands järnvägsaktiebolag sänder en krans med lilasfärgade band (Hängifvenhet för hvarje dig förelagd uppgift och målmedvetenhet i genomförandet förläna åt ditt arbete bestående värde).
Vidare sändas kransar från Byråtjänstemännen vid Gotlands järnväg (hvita band) samt från Stationsföreståndarne vid Gotlands Järnväg (blå och gula band med guldfransar).
Centralstyrelsen för Bankaktiebolaget Södra Sverige nedlägger en större krans af gula rosor och blå penséer med blå-gula band (Med tack för uppoffrande värderikt arbete); Styrelsen för bankens härvarande kontor skickar en krams af röda rosor och hvita liljor med breda, hvita band (Tack för oförgätligt, trofast kamratskap); från tjänstemännen vid bankkontoret sändes en krans med svarta band (Med vördnad och tacksamhet).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Maj 1913
N:r 118

Medieinalrådet D. M. Pontins jordfästning

äger rum i stora grafkapellet å Nya kyrkogården måndagen. 26 maj kl. 3 e. m.
De jordiska kvarlefvorna af änkefru Laura Bachér, född Hallenberg, hitlända onsdag morgon från fastlandet samt jordfästas kl. 2,15 e. m. å gamla kyrkogården.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Maj 1913
N:r 117

Kronofogde Cramérs begrafning

äger rum å Rone kyrkogård nästa tisdag eftermiddag. Kl. 1,15 e. m. sagda dag föres kistan från sorgehuset härstädes till hamnstationen, hvarifrån densamma, åtföljd af begrafningsgästerna, med extra tåg befordras till Rone.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Maj 1913
N:r 116

En högtidlig och gripande likbegängelse

ägde rum här i går middag, då stoftet af en i dagarna i blomman af sin ålder skördad vän ungmö, fröken Märta Melin, dotter till landskamrer O. Melin och hans maka, född Lindström, vigdes till grafvens frid. Den högtidliga sorgeakten ägde rum i grafkapellet, som smyckats med björkar, och granar, och rundt omkring katafalken, där den hvita kistan på förhand placerats, hade nedlagts den rika skörd af kransar och buketter, som af sörjande föräldrar och syskon samt minnesgoda vänner ägnats den hänsofnas minne. Hedan en psalmvers afsjungits, trädde biskop von Schéele, som varit den aflidnas konfirmationslärare, fram till båren och förrättade jordfästningen, hvartill han anknöt en djuptänkt och stämningsfull dödsbetraktelse i anslutning till orden i Vishetens bok 4: 14, Till sist lyste officianten frid öfver stoftet, hvarefter begrafningsakten afslutades med psalmsång.
Sedan kistan utburits och öfverlämnats åt griftens gömma, bragte länsbokhåll. Melin den aflidna en hälsning i bunden form.
Bland de många vackra och dyrbara kransarna märktes särskildt en af 1:a majblommor från syskonkretsen, å hvars band lästes:
Svinner än smärtan hän och borkar på kinden än tåren,
Sakmaden dröjer i hjärtat kvar, förrinner icke med åren.
Längst dock minnet af dig, nu skördad i morgonväkten.
Af lifvet, står ljust och klart, ett arf än åt kommande släkten.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 Maj 1913
N:r 107

Märta Melins

jordfästning äger rum I kapellet å kyrkogården annandag pingst kl. 2,30 e. m.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Maj 1913
N:r 106

Bengt Ahlins sista färd

Stoftet efter den störtade fältflygaren Bengt Ahlin, Vall, vigdes i lördags till vila i hembygdens jord. Jordfästningen ägde rum i kyrkan, som var fylld till sista plats, och bland de närvarande märktes chefen för Västgöta flygflottilj, överste N. A. V. Söderlindh, samt den omkomnes divisionschef, kapten B. G. Carlmarker. På en katafalk i koret stod kistan höljd i den blågula flaggan.
Sorgeakten inleddes med att organisten, fru Elisabeth Stenberg, spelade »Kom, stilla död» av Bach, varpå kyrkokören sjöng »Led milda ljus» av Purcell. Efter ps. 578: 1-2 och 5 höll komminister E. Töldsepp griftetalutgående från Joh. 14: 1-3, och förrättade jordfästningen. Officianten erinrade bl. a. om att det är vanligt att alla söker sig hem till jul och hun glada föräldrarna blir, när deras ungdomar samlas omkring dem i hemmet i juletid. Även Bengt Ahlin hade kommit hem till jul, men till det eviga hemmet däruppe. Efter jordfästningen sjöngs ps. 377: 4-5, och efter ytterligare en sång av kören, »Saliga de som ifrån världens öden», framträdde överste Söderlindh till båren och tackade den under utövande av sitt yrke stupade flygaren för trogen tjänst. Till tonerna av en marsch ur oratoriet Simson av Händel utbars sedan kistan ur kyrkan.
Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker blomstergärd till den avlidnes minne, och nästan alla kransarna bar band i de svenska färgerna. Bland dem som vid graven framförde en sista hälsning och hedersbevisning märktes överste Söderlindh, kapten Carlmarker och fältflygare Hoas från Hejde, vilken samtidigt med Ahlin korn till flyget. Kransar nedlades från bl. a. chefen för flygvapnet, Västgöta flygflottilj, dess andra division och flottiljens officerskår, Gotlands flygklubb, Vall IF, Skytteföreningen, kamrater på folkhögskolan och Månstads församling (där Ahlin störtade). Även kamraterna från skoltiden i Vall bringade med lärarinnan Elsa Nilsson i spetsen den avlidne sin hyllning.
Efteråt följde en minnesstund i prästgården. Där sjöng kyrkokören ytterligare tre sånger: prosten Lattiks »Frid, Din frid, gjut i mitt hjärta», »Härlig är jorden» och »O, du min tröst» av Bach. Folkskoll. Joel Sundahl tackade på de anhörigas vägnar för all hedersbevisning, och pastor Töldsepp – ledde en andaktsstund, som avslutades med psalmen »Bred dina vida vingar».

Gotlänningen
Tisdagen den 30 December 1952
Nr 302