Jordfästningar

Stoftet efter den under så tragiska omständigheter omkomne musikfuriren Bo Andersson, Fårösund, jordfästes i går i Bunge kyrka under högtidliga former. Under klockringning skedde samlingen i kyrkan, där kantor C. J. Kihlen utförde stilla sorgemusik på orgeln. Kistan hade tidigare placerats framme i koret, omgiven av en rik skörd av kransar. KA 3:s musikkår under ledning av musikdirektör Dohlin utförde Madrigal av de la Hale, och sedan ps. 450 sjungits förrättade officianten, kyrkoadjunkt E. Percival, jordfästningen. I sitt griftetal utgick han från Ps. 90: 1-2. Ps. 587: 3 sjöngs unisont, varpå musikkåren spelade Elegi av Alfven. Ett gripande inslag följde när den avlidnes hustru vid båren sjöng »Jag är främling, jag är pilgrim» av Lorenz. När kistan utbars av sex underofficerskamrater till den bortgångne spelades stilla sorgemusik och till tonerna av Carl XV Sorgmarsch fördes kistan sedan till graven, där den sänktes under det att musikkåren spelade »Integer vitae».
Vid graven nedlades en synnerligen rik och vacker gärd av kransar och blommor. Kustartilleriförsvarets krans nedlades av kapten Dalheim, officerskårens av löjtnant Sundahl, underofficerskårens av förvaltare Andersson och musikkårens av musikdirektör Dohlin. Vidare märktes kransar från bl. a. KA 3 underofficerssällskap, I 18:s musikkår, musikkåren i Vaxholm och Rute-Bunge manskör.

Tills gravens ro vigdes i går stoftet efter f. stenarb. Sven Olofsson, Lärbro. Som inledning på den högtidliga akten sjöngs ps. 56: 1-2, varefter kyrkoherde G. Coldemo höll griftetal med utgång från Luk. 12: 6 och berörde den bortgångnes väsen och liv samt förrättade jordfästningen. Sedan ps. 600: 7 sjungits utbars kistan under klockringning och sänktes i graven. Bland den vackra gärden av kransar o. blommor märktes en krans från fabriksarbetareförbundets avd. i Storugns, som nedlades av hr Selim Hejdström.

Till den sista vilan vigdes igår em. stoftet efter fru Ingeborg Nilsson, Visby. Akten ägde rum i Östra gravkapellet, där musikfanjunkare Ernst Pettersson före jordfästningen spelade Andante av Fleischmann, varefter de närvarande sjöng ps. 586: 1 och 5. Jordfästningen förrättades av pastor S. E. Wihlborg, som i sitt griftetal utgick från orden i Joh. 13: 7. Till sist sjöngs ps. 331 och hr Pettersson utförde på violin Ave Maria av Bach-Gounod till domkyrkoorganist Siedbergs ackompanjemang. Kistan bars sedan ut till södra begravningsplatsen och sedan den sänkts i griften nedlades en rik o. vacker blomstergärd, däribland en krans från Olofssons kappaffär, där den bortgångna under många år varit anställd. Pastor Wihlborg tackade å de anhörigas vägnar.

Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.