Födelsedagar

ÅTTIOFEM ÅR fyller på torsdag fru Karolina Larsson, Lilla Allmungs i Havdhem. Hon är maka till förre lantbrukaren Arvid Larsson och är ännu pigg och kry och sköter sitt hushåll på egen hand. I ungdomens dagar vistades hon i Amerika, där hon under några år var kokerska hos oljekungen Rockefeller.

ÅTTIO ÅR fyller i morgon änkefru Anna Matilda Pearsson, Österby i Othem.

SJUTTIOFEM ÅR fyller på fredag smeden Hans Nilsson, Dampesväg 3, Visby.

På fredag fyller änkefru Agnes Isaksson, Kvie i Hangvar, sjuttiofem år.

Sjuttiofem år fyller på fredag f. jordbruksarbetaren Emil Norberg, Gullarve i Väte. Han är född i Fröjel.

SJUTTIO ÅR fyller på torsdag fru Hermanna Pettersson, maka till hemmansägaren Emil Pettersson, Gervalds i Hogrän. Tillsammans med sin make har hon genom arbete och klokhet upparbetat gården till ett verkligt mönsterhem. Stilla och försynt har hon vandrat sin väg och hon torde ha tagit sin uppgift som maka och mor som ett heligt kall.

Sjutti år fyller den 13 nov. f. majoren A. T. Isaeus, Stockholm. Han är född i Stockholm, blev underlöjtnant vid Gotlands artillerikår 1905, löjtnant 1908 och kapten 1917. Ar 1932 utnämndes han till major i armen. Han har också tjänstgjort vid armsförvaltningens tygdepartement i Stockholm.

SEXTIO ÅR fyller på fredag förre hemmansägaren Otto Kellgren, Nygatan 62 i Visby. Han är född i Fole men kom i unga år till Lärbro när föräldrarna inköpte Norrbys. Sedermera övertog han fädernegården och brukade den till för något år sedan, varvid han gjorde sig känd som en framgångsrik och kunnig jordbrukare.
Inom det kommunala har hr Kellgrens tjänster tagits i anspråk. Sålunda har han varit ledamot av såväl kommunalfullmäktige som taxeringsnämnden. Hr Kellgren har även varit styrelseledamot och kassakontrollant i Lärbroortens jordbrukskassa. Numera är han bosatt i Visby och äger och förvaltar fastigheter därstädes. Vännerna är många, och många är det säkert som kommer ihåg honom på födelsedagen.

På torsdag fyller hemmansägaren Karl Olof Gardell, Duss i Bro, sextio år. Han har gjort sig känd som en duktig jordbrukare, som förbättrat gården i betydande omfattning. Han har också tagits i anspråk för en rad allmänna förtroendeuppdrag såsom ordförande i kommunalstämman och nämnden, ordförande i Bro erk. sjukkassa, ledamot av skogsvårdsstyrelsen, revisor av kommunens, kyrkans o. skolans räkenskaper m. m. Han är nu ledamot av storkommunens kommunalfullmäktige.

Sextio år fyller på fredag fru Frideborg Fohlin, maka till sjukvårdaren Oskar Fohlin, Norra Kyrkogatan 32, Visby.

På fredag fyller fru Alva Linger, maka till löjtnant Karl Linger, Gotenhofsgatan 14, Visby, sextio år.

På fredag fyller hushållerskan Agnes Andersson, Guffride i Garda sextio år.

Sextio år fyller i morgon en bland gotlänningar i Stockholm mycket välkänd och uppskattad man, överbrand mästaren John Bergedahl.
Han är född i Östergarn men lämnade tidigt fäderneön, dit han dock gärna återvänder om somrarna för att fira semester. 1910 fick han anställning vid flottans maskinavdelning, avlade så småningom övermaskinistexamen och avancerade till underofficer av 3:e graden. 1919 övergick han till Stockholms brandkår och är nu sedan åtskilliga år överbrandmästare vid Johannes brandstation.
I Föreningen Gutnalia har han varit ordförande åren 1940-1951 och gjort sig mycket uppskattad genom sina goda personliga egenskaper och genom den energi och duglighet han visat i arbetet för föreningen. Även ingin brandväsendet har han gjort sig uppskattad som en kunnig yrkesman och en präktig och vänsäll kamrat.

FEMTIO ÅR fyller på fredag fru Hulda Segerdahl, maka till åkaren Albin Segerdahl, Polhemsgatan 13, Visby.

På fredag fyller lantbrukaren Oscar Carlsson, Allmunde i Burs, femtio år.

På fredag fyller änkefru Vera Lundberg, Annexen i Buttle, femtio år. Hon är änka efter skomakaren Edvin Lundberg.

Gotlänningen
Tisdagen den 11 November 1952
Nr 262

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *