Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För spillnings forslande i otätt åkdon fäldes åkaren Nils Larsson, Huudlund i Vesterhejde, till 10 kronors böter och åkaren Johan Olsson vid Öster by till 5 kronors böter.

För slagsmål och fylleri voro slagtaresonen August Laurentius Ahlstedt och skomakaren Lars Ferdinand Othenberg instämda. Två vittnen styrkte åtalet. Ahlstedt uppträdde i bernusadt tillstånd inför rätten och begagnade svordomar, för hvilket åklagaren yrkade särskildt ansvar å honom. Utslag annan dag.

Djurplågerimälet mellan allm. åklagaren och viktualiehandlanden K. O. Ohlsson förekom äfven igår. Tvänne vittnen intygade, att de till körslor begagnade hästarne varit behäftade med öppna sår. Svaranden erhöll uppskof för att erhålla intyg af länsveterinären angående sårens beskaffenhet m. m.

Norra häradsrätten.
Ersättning af landtbrukaron Hederstedt i Hangvar yrkade Jakob Larsson, Gullauser, emedan L. an såg sig på ett lagstridigt sätt hafva blifvit skild från sin tjenst hos Hederstedt. Käromålet blef ej bitallet af rätten.

I barnuppfostringsmålet mellan Betty Olsson i Roma och ingeniören K. H. Hultman, Busarfve i Roma, ådömdes Hultman edgånvg.

Inbetalning af tecknade aktier. Kronolänsman Håkanson hade å Källunge mejeribolags vägnar yrkat, att hemmansegarne Jöns Källgren, Burs i Källunge, och Nils Jakobson, Kyrkebys i Hejnum, måtte åläggas att inbetala några af dem i bolaget tecknade aktier.
Häradsrätten förpliktade dem att genast vid tvåug af utmätning mot qvitto och akticbrefven betala, Källgren 71 kronor 25 öre och Jakobson 50 kronor jämte 6 procents ränta å nämda belopp, hvarjämte de ålades att utgifva rättegåugskostnader med 35 kr. hvardera.

Ärekränkning. Hemmansegare H. N. Vestöös, Skälstäde, ansvarstalan mot arbetaren P. Vahlberg vid Häftings ogillades.
— Nämdeman P. N. Petterson, Harqvie i Björke, yrkade ansvar å skollärare Ferdinand Lindström för ärekränkning. Käromålet ogillades, hvaremot Petterson fäldes till 10 kronors böter derför att han i en till rätten ingifven skrift inblandat hvad till saken ej rätteligen hörde. Petterson förpliktades ersätta Lindström med 15 kronor samt utgifva lösen för protokoll och utslag.

Angående redovisning hade Karl Törnvall, Anders Göranson, Jakob Stengård och J. P. Johanson såsom ledamöter i Björke sockens magasinsstyrelse instämt nämdeman P. N. Petterson, Harqvie i Björke. Målet kunde ej till pröfning upptagas, emedan kärandena å allmän kommunalstämma ej bemyndigats att utföra nämda talan.

För olofligt tillgrepp hade hemmansegaren August Andersson, Säggeby i Källunge, yrkat ansvar å pigan Maria Hallgren derstädes.
Hon dömdes att för första resan snatteri böta 15 kronor samt att utgifva rättegångskostnader med 16 kronor 50 öre.

Å hustru Anna Kristina Johansson, Säggeby i Källunge, yrkade hemmansegare August Andersson och hans hustru dersammastädes ansvar för olofligt tillgrepp, svåra beskyllningar m. m, Hustra Johanson dömdes till 50 kronors böter, derför att hon beskylt August Andersson för att hafva öfvat otukt med en ogift qvinna, samt till 10 kronors böter för första resan snatteri och till 5 kronors böter derför att hon olofligen begagnat en hustru ÅA. tillhörig kjol, hvarjämte hon förpliktades att betala rättegångskostnader med 30 kronor 50 öre.

Båtsmannen Olof Myra i Lummelunda hade instämts för ls hexdeL. å f. husbonden L. P. Qviström derstädes. Myra ådömdes att med eå betyga, om han det gitte, att han ej anträffats rusig å allmän landsväg.

Till äktenskapsskillnad dömdes det mellan sjömannen Petter Petterson, Othemars, och Elisabet Dorotea P. Mannen P. hade för ett år sedan rest utrikes och ej underrättat hvar han vistas.
N. M. Andersson på Slite, f. d. arrendator af till kronan indragna länsmansbostället Busarfve i Othem; hade instämas af kronolänsman J. A. Smedberg enligt angifvelse af nuvarande arrendatorn Karl Nyström, emedan Andersson olofligen bortfört foder och timmer från bostället. Andersson förpliktades att inom åtta dagar, sedan utslaget vunnit laga kraft, återföra det bortförda virket vid äfventyr att detta genom kronobetjeningens försorg vå Anderssons bekostnad verkställes.

Södra häradsrätten.
Konjaksstöld. F. drängen Fredrik Vilhelm Nyman från Levide, hvilken anklagats för stöld af konjak & Burge gästgifvaregård, dömdes i lördags oaktadt sitt nekande att för tredje resan stöld undergå straffarbete i två år samt att vara medborgerligt förtroende förlustig tio & utöfver strafftiden.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 2 Augusti 1881
N:r 61

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.