Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
För våldsamt beteende mot polis fäldes dykaren å bergningsångaren Poseidon Johan August Nilsson att böta 25 kronor.

Öfver arb. Olof Gustaf Pettersons dödsfall fortsattes undersökningen i förgår, hvarvid åklagaren företedde protokollet öfver den af stadsläkaren å Pettersons lik verkstälda besigtning. Läkaren framhåller, att döden orsakats antingen af ett våldsamt slag eller fall mot en fast kropp, hvarigenom det 11/4 tum långa såret i närheten af nackknöken uppkommit, samt att slaget eller stöten verkat snedt nedifrån uppåt. Då åklagaren för närvarande ej hade någon bevisning om brottslighet att förebringa, lät rätten målet bero vid den gjorad undersökningen.

För uraktlåtenhet att hafva hofvarne qvarsittande å torgfördt hästkött fäldes arbetaren Niklas Johanson, Homa i Stenkumla, till 5 kronors böter.

Misshandel. Arrendatorn af Stenkumla prestgård Mårten P. Larsson hade yrkat ansvar å hemmansegaren Gustaf Andersson, Munsarfve i Hejde, emedan denne skulle hafva misshandlat Larsson: Målet, som flere gånger förevarit och i hvilket många vittnen afhörts, öfverlemnades nu till rättens pröfning.
Larsson yrkade Anderssons fällande eller också, om rätten dertill ansåg sig sakna fog, hans fällande till edgång, hvarjämte Larsson fordrade ersättning med 61 kronor 80 öre. Andersson bestred käromålet oeh fordrade äfven ersättning. Utslag annan dag.

Barnuppfostringsbidrag med 8 kronor i månaden fordrade pigan Klara Hertz af hemmansegaren Klas Rudolf Andersson, Bryarei Tingstäde, nu boende i Visby. Andersson förnekade ej faderskapet men ville sjelf taga hand om barnet och uppfostra det; modren ville deremot ej skiljas från barnet. Målet öfverlemnades. Utslag annan dag.

För tjenstefel har poliskonstapeln Olof Johan Petterson blifvit försatt ur tjenstgöring under tre- månader, räknadt från 1 dennes, under hvilken tid extra nattpolisen Jonas Alfred Boström förordnats att tjenstgöra såsom poliskonstapel.

För oordentligt uppförande utom tjensten har nattpolisen Gustat Engström från 1 nästkommande Mars skilts från sin tjenstgöring vid poliskåren.

Södra häradsrätten.
Angående fordringanspråk var kyrkoherden Mårten Lyth i Vall instämd af hemmansegaren K. N. Johanson, Kysings. Käromålet blet såsom obestyrkt af domstolen gilladt.

Ersättning för dikesgräfning m. m. hade fjerdingsmannen Lars Sandström i Fröjel fordrat af Jonas Andersson dersammastädes. Rätten ogillade Sandströms anspråk och förpliktigade honom att godtgöra Andersson med 10 kronor.

Skadeersättning m. m. ansåg sig hemmansegaren Olof Nilsson, Bjerges i Lye, hafva att utfå af hemmansegaren Anton Berglund dersammastädes. Nilssons yrkande afslogs och ålades han att godtgöra Berglund för rättegångskostnader med 25 kronor samt utgifva lösen för protokoll och utslag i målet. Berglunds ansvarsyrkande mot Nilsson lemnades utan afseende.

Om en jordlägenhet m. m. hade Lars Eklund vid Gnisvärds fisklige tvistat med hemmansegaren Johan Nilsson, Smågårda i Tofta. Den sistnämde ålades att till Eklund genast afträda jordlägenheten, hvartill han äfven förklarat sig villig, samt försätta hägnaden deromkring i samma skick, hvari den befaus, då Nilsson satte sig i besittning af densamma, hvarjämte Eklund förklararades vara egare af den sädesskörd, som efter det af Nilsson å lägenheten gjorda utsäde 7 sistl. September derå befunnits, Nilsson förpliktigades dessutom att ersätta Eklunds rättegångskostnader med 54 kronor.

Om afträdande af jord m. m. hade hemmansegaren J. H. Jakobson, Båtels i Mästerby, instämt enkan Elisabet Erikson. Enkan Erikson ålades att till Jakobson afstå hälften af trädgården med derå växande fruktträd samt sex kappland af den omtvistade jorden, hvar-jämte hon förpliktigades godtgöra Jakobson för halfva afkastningen af såväl trädgården som jorden för åren 1877, 1878 och 1879 samt utgifva ersättning för hans rättegångskostnader med 20 kronor och lösen af protokoll.

Förmyndaremål. Kronolänsman J. A. Lindström hade instämt Hans Tomsson, Orleifs, under yrkande att Tomsson måtte entledigas från förmyndareskapet för Olof Niklas Larsson. Domstolen, som ansåg myndlingens rätt och bäste ej hafva af Tomsson iakttagits, biföll käromålet, i anledning hvaraf annan förmyndare skulle förordnas. Tomsson ålades att ersätta käranden i saken med 14 kr. 50 öre.

Om utbekommande af fordran hade Johan Henrikson, Stora Mafrids i Vestergarn, instämt Johan Sandgren, Malmunde i Eskelhem. Sedan Sandgren, som ålagts värjemålsed, aflagt eden, ogillades käromålet.

Barnuppfostringsmål. Drängen Lars Mattsson, Hägur i Ejsta, frikändes från utgifvande af fordrad barnuppfostringshjelp, sedan han aflagt honom ådömd edgång.
— Bondesonen Johan Hägvall från Stånga, som efter ådömd edgång brustit i eden, förpliktigades att till modren åt hans barn årligen utgifva 30 kronor, tills barnet fylt 15 år eller kan försörja sig sjelft.

Att med 60 kronor till Gabriel Nilsson, Norrgårda i Sanda, utgifva ersättning för en nedrifven ladugårdsvygnad ålades hemmansegaren Lars Bolin, Stenhuse i Sanda, hvarjämte Bolin förpliktigades att betala Nilssons rättegångskostnader med 47 kronor 50 öre. Nilssons ansvarsyrkande mot Bolin ogillades.

Ett fordringsmål, framstäldt af enkan Hilda Duse i Hemse mot arbetaren Magnus Karlson i Klinte och dennes hustru, lemnades såsom obestyrkt utan afseende, samt förpliktigades enkan Duse att godtgöra Karlsons rättegånskostnader med 25 kronor 70 öre.

Skuldfordringsmål. Skollärare J. O. Nyman i Rone ålades att till handlanden Johan Bokström i Hemse genast betala 9 kronor 16 öre med 5 procents ränta från stämningsdagen tills betalning sker. Rättegångskostnaderna qvittades parterna emellan.
— Nils Björlund ålades att till Olof Björkman i Väte utgifva 74 kronor, utgörande oguldet arrende för 1879, jämte 6 procents ränta derå från förfallodagen 1 Oktober samma år tills betalning sker. Rättegångskostnader qvittades parterna emellan.

Ersättningsyrkande hade af Jakob Olsson, Lauritze i Vestergarn, framstälts mot hemmansegaren Lars Bolin, Stenhuse i Sanda. Olssons yrkande ogillades men kunde Bolin i anseende till målets beskaffenhet ej tillerkännas någon ersättning för rättegångskostnader.

Oloflig bränvinsutskänkning. Arbetaren Olof Ålgren i Alfva, åtalad af kronolänsman Eneman för en dylik förbrytelse, fäldes att härför böta 30 kronor samt i utskänkningsafgift utgifva 60 kronor jämte vittn esersättningar.
— Samme åklagare hade äfven yrkat ansvar å handlanden Oskar Bokström i Hemse för oloflig bränvinsutskänkning. Bokström fäldes att härför böta 60 kronor samt att utgifva minuthandelsafgift med 37 kronor 50 öre och ersätta i målet hörda vittnen.

Beriktigande. I nummer 3 af tidningen förekommer under rubriken »Norra häradsrätten» ett ärekränkningsmål. Vid referat af samma mål i nr 6 har en omkastning af namnen å de båda parterna egt rum. Karl Oskar Andersson, Lummelunda, var nämligen kärande och gästgifvaren Olof Larsson, Grausne i Stenkyrka, svarande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 Februari 1881
N:r 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.