Länets pröfningskomité

hvilken, för att granska bevillningsberedningen samt pröfva anförda besvär, sammanträder i Visby måndagen 16 nästk. September, kl. 11 f. m., består af följande ledamöter:Majoren och ridd. P. F. Ihre,
häradsskrifvaren Edv. Molander,
skoladjunkten, fil.-doktor Joh. Kabl,
handlanden J. O. Hederstedt,
possessionaten och ridd. G. Kolmodin,
fanjunkaren O. Broström, Eriks i Bro,
konsuln och riddaren J. P. Stare,
kronolänsmannen J. A. Smedberg,
handlanden N. Drysén,
kaptenen och ridd. C. T. Broander,
hemmansegarea , Olof Pettersson, Mattsarfve,
fanjunkaren J. Österberg,
hemmansegaren N. Jacobssön, Kyrkljufves,
majoren och ridd. O. af Klint,
f. riksdagsfullm.. Lars Norrby i Fardhem,
skolläraren T. Snöbohm i Lefvide,
hemmansegaren Olof Jacobsson, Skogs i Hejde,
kyrkoherden A. L. Hanffman,
konsuln Lars Cramér,
kronolänsmannen J. A. Lindström,
kyrkoherden J, Svensson i Garde,
fanjunkaren Job. Budin i Lye.
Senast åtta dagar före pröfningskomitéens sammanträde bör skattskyldig, som finner sig föranlåten anföra besvär ötver den honom af taxeringskomitéen påförda bevillningsafgift, bafvatillkonangens befallningsbafvande inlemnat sin till pröfningskomitéen stälda besvärsskrift; och eger under iakttagande at nu stadgade tid och orduving skattskyldig jämväl rätt att sioa besvår med allmänna. posten insända; dock skall i sådant fall behöringen styrkas, att dét’ klagande egenhändigt undertecknat besvärsskriften, eller att densamme på hans begäran eller med hans samtycke blifvit uppsatt.

Gotlands Allehanda
Lördagen, 22 Juli 1876
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *