Prästerskapet.

Sedan prosten O. Jacobsson beviljats fortsatt tjänstledighet på grund av hög ålder och nedsatt arbetsförmåga har vice pastor E. Karlsson förordnats att under samma tid vara vice pastor i Grötlingbo pastorat.
Sedan till domkapitlet inkommit k. m:ts cirkulär den 4 juli 1937 angående anställande av en stiftsadjunkt inom Visby stift, förordnade biskopen stiftsadjunkten Bror Colstrup att fortfarande under tiden 1 juli-31 augusti i år vara stiftsadjunkt i Visby stift med hela stiftet som verksamhetsområde och Visby som bostadsort, varjämte han skall under nämda tid ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Hejde och Klinte pastorat.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 30 Juni 1937
Nr 147

Fastighetsauktion i Grötlingbo.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Norrkvie i Grötlingbo lördagen den 26 innav. juni kl. 11 1. m., låta arvingarna efter målaren Willy Hansson försälja dödsboets centralt belägna fastighet 7/512 mtl. Norrkvie om c:a 3 tld. Till fastigheten, som är bebyggd med boningshus och flygelbyggnad av trä under plåttak samt tillräckliga uthus, hör större tomt med trädgård. Villkoren vid utropet.
Vid samma tillfälle utbjudes till försäljning en hyvelbänk, diverse snickareverktyg och en del träkärl med betalningsanstånd till den 1 okt. 1937.
Burgsvik den 14 juni 1937.
Svante J. Lindström.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Juni 1937
Nr 138

Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 31 maj.
En trevlig utfärd företog härvarande ungdomskrets i går till Grötlingbo, dit den inbjudits till ungdomshögtid för ungdom från södra Gotland. Kl. 4 e. m. började högtiden i Grötlingbo kyrka, som var fullsatt av deltagare från skilda socknar. Efter altartjänst av v. i pastor Karlsson och kyrkoherde Terneus höll komminister Åberg predikan över dagens evangelietext. En sångkör under folkskoll. Dalströms ledning förhöjde stämningen med flera vackra sångnummer. Efter gudstjänstens slut inbjödos deltagarna till kaffe i skolan, där också flera korta tal höllos.
KL 7 e. m. samlades ungdomsskaran åter i kyrkan, där aftonandakt hölls med predikan av kyrkoh. Heineman. Vid altaret tjänstgjorde kyrkoh. Hejneman och Terneus, den senare som liturg. Folkskon. Dalström gav ett vackert violinsolo till orgelackompanjemang. Levande och välljudsfyllda klingade tonerna genom tempelrummet, och likaså var det en glädje att höra ungdomsskarans härliga psalmsång ljuda under kyrkovalven.

Hoburgskretsen av Sveriges allmänna folkskollärareförbund hade i fredags sammanträde härstädes och till kretsen anslutna lärare och lärarinnor voro allmänt tillstädes. Vid sammanträdet förekom ingen särskild fråga till behandling utan det hela hade mera karaktär av samkväm, till vilket skolråd och prästerskap inbjudits.

Ordinarie kyrkostämma under vägmäst. Rob. Segergrens ordförandeskap hölls härstädes i lördags, den 29 maj, varvid ansvarsfrihet beviljades för samtliga kassor, som stå under kyrkostämmans överinseende.
Kyrkostämman följdes av pastaratsstämma för det gamla pastoratet — Vamlingbo och Sundre — varvid även ansvarsfrihet beviljades för de kassors förvaltning, som lyda under pastoratsstämman.

Vamlingbo kyrkas tak undergår f. n. reparation. Sålunda pålägges nytt plåttak på skeppets södra takhalva. Den gamla takbeläggningen torde vara sjuttio it åttio år gammal. Kungl. byggnadsstyrelsen har i skrivelse till pastorsämbetet fäst dettas uppmärksamhet på sprickbildningen som framträtt i kyrkans korvalv och murverk, varför genom styrelsens försorg kostnadsfri undersökning kommer att företagas av härför fackkunnig person.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Juni 1937
Nr 124

Födelsedagar.

Femtio år fyller den 17 d:s lektorn fil. dr. John Wärmon i Hälsingborg. Han är född i Jämtland, blev fil. dr 1925 och tjänstgjorde som lektor i matematik och fysik vid Visby högre allmänna läroverk åren 1925-1930, vilket sistnämda år han utnämdes till lektor i samma ämnen vid högre allmänna läroverket för flickor i Hälsingborg.

Sjuttio år fyller den 20 d:s förre hemmansägaren Wilhelm Johansson, Skradarve i Grötlingbo. Under årens lopp har han beklätt ett flertal förtroendeposter i hemsocknen, såsom ledamot av kyrko- och skolråd, fattigvårdsstyrelsen, kommunalnämden, pensionsnämden, valnämden och taxeringsnämden etc.

Femtio år fyller om lördag den 17 d:s typografen fröken Ingeborg Håkansson härstädes. Hon har i ett trettiotal år varit och är alltjämt anställd på Gotlands Allehandas officin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 April 1937
Nr 85

Andelsslakteriets distriktsmöten.

Distriktsmöte hölls i går i kommunalrummet i Öja under ledning av f. riksdagsman Th. Hansen, Bonsarve. Till ortsombud valdes därvid: för Vamlingbo Th. Hansen, suppleant K. Olsson, Gervalds, för Sundre R. Antonsson, Vännes, suppleant G. Kihlman, Vestergårda, för Hamra Jakob Pettersson, Bonsarve, suppleant K. Östergren, Sutarve, för Öja K. Söderström, Ronnarve, suppleant Ivar Pettersson, Boxarve, för Grötlingbo Gunnar Larsson, Norrkvie, suppleant Hugo Nilsson, Mårtens, för Näs K. Gardell, Gahns, suppleant 0. Lindqvist, Sixarve, för Fide Herman Nilsson, Odvalls, suppleant Aug. Nilsson, Anderse.
Därefter diskuterades frågan angående åtgärder mot försäljning av slaktdjur under sken av livdjurshandel, varvid direktör Edv. Wahlgren redogjorde för ett kommitthförslag, enligt vilket stadgeändring icke skulle vidtagas utan då hellre, att varje medlem, som sålde livdjur till andra än föreningsmedlemmar, på blankett, som skulle finnas hos ortsombuden, anmäla försålda livdjur. Mötet uttalade sig också för att rekommendera detta tillvägagångssätt vid blivande föreningsstämma.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 9 februari 1937
N:r 32

Ogillade besvär.

Regeringsrätten har ogillat av fiskhandlaren Emil Nilsson, Smiss i Grötlingbo, anförda besvär över att länsstyrelsen i Visby genom beslut den 14 dec. 1936 indragit hans körkort, sedan han instämts till Visby rådhusrätt för rattfylleri. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 5 februari 1937
N:r 29

Prästerskapet.

Prosten O. Jacobsson i Grötlingbo har på grund av hög ålder beviljats fortsatt t,änstledighet under tiden 1 jan.-30 juni 1937 med vice pastorn Emil Karlsson som vikarie.
Såsom ämbetsbiträde åt kyrkoherde K. A. Widegren i Västkinde har pastor P. Hallen förordnats under tiden 1-15 jan.
Domkapitlet har nu fastställt duplikationsordning för prästerna inom det nybildade Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre församlingars pastorat, vilket bl. a. innebär, att minst var sjätte gudstjänstdag kyrkoherden och komministern byta om att förrätta gudstjänster, den förre i Vamlingbo och Sundre och den senare i Öja, och Hamra församlingar. Från och med 1 jan. sammanslås som bekant de nämda församlingarna till ett pastorat med komministratur, och kyrkoherde Terneus samt komminister Åberg tillträda då sina ordinarie tjänster. Kyrkoherden är bosatt i Öja och kornministern i Vamlingbo.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 17 December 1936
Nr 294

Landsbygden. Grötlingbo.

GRÖTLINGBO, 6 dec.
Missionsfest till förmån för verksamheten på platsen hölls för några dagar sedan härstädes av Luth. Missions- och Ungdomsföreningen. Pred. Emanuel Olsson inledde och hälsade samtliga välkomna. Vidare medverkade Grötlingbo kyrkokör under folkskollärare Emil Dalströms ledning med flera anslående adventssånger. Ett givande och intressant föredrag hölls av pred. Knut liedman från Ljugare. Det ekonomiska resultaet blev omkring 60 kronor. Mycket tolk hade samlats och den rymliga lokalen var till trängsel fylld. Avslutningsanförande hölls av pred. Olsson.
Syföreningsauktion har av den kyrkliga syföreningen hållits på under året tillverkade handarbeten av olika slag. Vice pastor. Emil Karlsson höll först ett gott missionsföredrag varefter försäljningen tog sin början med lärare Emil Dalström som utropare. Utropen gingo raskt, köplusten var god och allt hade en strykande åtgång, och när det kom till »godsalerna» blev det formligen rusning. Av anbuden att döma blev resultatet gott. Behållningen går till svenska kyrkans mission. Ett tack till syföreningen och pubilen uttalades av pastor Karlsson, varefter det hela avslöts med bön och en psalm. Mycket folk hade samlats.
Skördefest hölls i går kväll då skänkta jordbruksprodukter, trädgårdsalster m. m. gingo under klubban. Det skänkta hade en strykande åtgång och betalades bra. Får man se på det som var skänkt och på den lilla publiken blev resultatet över förväntan bra. Föredragshållare och utropare var pred. Em. Olsson. Samtliga här refererade möten ha hållits i Luth. Missionshuset.

Gotlands Allehanda
Fredagen 11 December 1936
Nr 289

Kyrkligt.

K. m:t har förordnat, att vikariatsarvode till den prästman, som uppehåller kyrkoherdebefattningen i Grötlingbo pastorat, skall från den 1 april i år, så länge kyrkoherden O. Jacobsson åtnjuter tjänstledighet på grund av hög ålder och vikarien erhåller fri bostad och vivre in natura, utgå med 800 kr. för år. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 20 Juni 1936
Nr 141

Studentjubileum.

Sitt 65-årsjubileum Som studenter kunna i morgon prostarna Emil Kahl i Vänge och Oscar Jacobsson i Grötlingbo fira. De äro numera de äldsta, kvarlevande Studenterna från Visby läroverk.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 9 Juni 1936
Nr 131