Genom Pastors-Embetet i Burs

har jag denna dag bekommit 37 kronor, hvilka medel blifvit genom redaktionen af Gotlands Allehanda insamlade till förmån för mig och min familj tillfölje af en hos mig timad eldsvåda Nyårsdagen innevarande år, och får jag med anledning häraf hembära såväl Redaktionen som samtliga de välvilliga gifvarne min innerliga tacksamhet.
Vanges i Burs den 16:ds Februari 1875.
Mårten Petter Budin,
(med ihållen penna).

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Gåfvor till Gotlands Fornsal.

Löjnt. Emmerik Rosell:
Spis-kamin af gjutet järn (1 7 st.)

Major Ant. Gahne:
Medaljon porträtt på elfenben af landshöfdingen friherre C. O. von Segebaden (innefattadt i ram af förgyldt silfver samt inneslutande en hårmatta af hans fru, friherrinnan Mar. Elis. Danckvardt-Lilljeström.)

Fru Anna Ahlgren, f. Reuser:
Schal af nettelduk, bytt, konstfallt oroderad med bottensöm. Sy-skruf af stål, med grön siden-dyna.

Studeranden Fr. Ahlgren:
Tysk bibel, tryckt i Wittenberg A:o 1694, stor 8:o. Penn-knif (fordom med 4 blad), med orneradt handtag af messing.

Husbonden A. P. P:n Björksarfve i Björke:
Sten-stop (om 1/2 stop). utan lock.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Gåfva.

Till Barlingbo sockens fattigkassa hafva husbonden Jacob Hansson och hans hustru Kristina Elisabeth Hansson skänkt 200 kronor med vilkor att 1 proc. af summan årligen lemnas till fattigvården och öfriga 5 proc. afses att öka kapitalet intill dess det uppnått 400 kronor, hvarefter beloppet till fattigvårdsstyrelsen öfverlemnas med vilkor att kapitalet väl må förökas men icke understiga dess då varande belopp.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Wisby.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Förteckning på Födde, Döds och Vigds inom Visby stads- och landsförsamlingar under loppet af sistl. Jan. månad.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Dödsfall. Brita Christina Hök

Tillkännagifves att Enkefru Brita Christina Hök, född Palmblad, stilla afled å Klintehamn den 13 Februari 1875, i en ålder af 78 år, 6 månader, sörjd af Barn, Barnbarn och Vänner.
Sv. Ps.-b. Nr 488, v. 3, 4.

Dödsfall.
Brita Christina Hök

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Auktion.

Lördagen den 27 innev. februari från kl. 10 f. m. låter Johan Edmark på Sågby i Norrlanda medelst offentlig auktion till den högstbjudande försälja Hästar, 2:ne par Oxar, Kor, 2:ne Tjurar, 3:ne Qvigor, hvaraf en snart skall kalfva, något Körredskap, ett större parti Takspån och på all tid en god Beteshage, omkring 15 tunnland kallad Storhagen belägen under Butors hemman i Hörsne socken, ett större parti Qvistved. Vid samma tillfälle låter Inspektoren J. Nilsson, i anseende till at flyttning försälja: Möbler såsom flera mat- och skrifbord, stolar, en soffa, skänkskåp, tvättkomod, toilettspegel, täckbåge, glas och porslin, en större gryta för inmurning, mansgångklädar, fönster och rullgardiner, m. m. Godkände köpare lemnas 4 månaders betalningsanstånd.
Hörsne den 16 Februari 1875
Eller anmodan.
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 Februari 1875
N:r 14.

Vinterpostföringen.

Enligt ingånget telegram läger postångaren Polhem i dag eller morgon afgå från Malmö och hit till Visby. Förmodligen kommer då Polhem att medföra den post, som genom ”Sofias” långa uppehåll i sina turer samlat sig i Oskarshamn. — Rörande hr kapten Höggrens förhållande som befälhalvare å Sofia under allra senaste tiden skola vi en annan gång yttra oss, nu blott beklagande, att ”naturhinder” för ”Sofia” till den grad hopat sig, att Gotland under ett par veckors tid saknat all postkommunikation med fastlandet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Spruthuset.

Vi anse oss böra fästa vederbörandes uppmärksamhet på den samling, af snö och is som nu erlängre tid belamrat dörren till spruthuset vid Mellangatan. Om en eldsvåda skulle inträffa måste det dröja minst en timma innan isen och snön hunnit undanskaffas, och det är lätt att inse att under denna tid oberäkneliga olyckor kunna uppstå. Vi hoppas emellertid att denna erinran skall vara nog, för att åtgärder skyndsamt må vidtagas till försummelsens godtgörande.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.

Rättegångs- och Polissaker.

Rådhusrätten den 15 febr.
Rådhusrättens session denna dag varade ifrån kl. 10 f. m. ända till kl. 3 e. m. och förekom dervid, ibland annat: Döfstumme skomakeriarbetaren Ågren, tilltalad för att hafva natten mellan den 14:de och 15:de januari slagit och misshandlat sin hustru och svärfader, arbetaren Lars Kellström, nu mera genom ytterligare ett vittne öfverbevist om förhållandet äfvensom derom, att han vid tillfället varit rusig, dömdes för misshandlingen å svärfadern till 2 månaders fängelse, för ruset att böta 5 kr.; som hustrun icke yrkade något ansvar, blef han för misshandlingen å henne icke fäld.
Några samhällets olycksbarn, förut tilltalade och dels agade med ris, dels annorlunda straffade, stodo nu åter tilltalade för olofligt tillgrepp nämligen ynglingen Jacob Petter Ablgren, gossen C. J. Ekström, f. artilleristen Modig, äfvensom gossen Ekströms föräldrar, tilltalade för vanvård af barn; det var i sanning en sorglig syn, när man fick se alla dessa på en gång framträda för rätten. Ifrån läderbandl. Andersson hade blifvit stulna mellan 4-5 skålp. läder; ifrån fru Almgren 3 st. mössor; ifrån en landtbo 1 krus innehållande 1/2 kanna bränvin. Af mössorna hade gossen Ekströms mor förvarat en i en klädeskista; lädret uppgafs vara försåldt till en artillerist Lind, som dock icke betalt detsamma; bränvinet hade pojkarna utdruckit. För flere personers hörande uppsköts målet till den 1 mars.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Februari 1875
N:r 13.