Rättegångs- och Polissaker.

Norra häradsrätten. Med f. båtsmannen Johan Petter Rohnström tråu Othem hölls i förgår förnyad ransakning å härvarande länsfängelse.
Såsom i löregående nummer nämdes hade Rohuströms husnållerska, pigan Matiida Elisabet Gahnström blifviv häktad, emedan hon erkänt sig hafva varit medveten om den af Rohuström begångna stölden. Oivunget och fritt erkäude hon, att Rohnström hemkommit med den stulna ullen och fläsket samt de utländska mynten; att han bofalt henne att steka och koka en del af fläsket; att hon efierkommit denna tillsägelse men ej kunnat förmå sig att äta ar detsamma, oaktadt R. sagt: Tacka du Gud, att vi fått det; att den silfversked, som påträffats i hennes kista, blifvit henne skänkt af R., som uppgilvit, att han köpt den. För öfrigt berättade hon under strida tårar, att hon hade ingen närmare kunskap om de begångna stölder.
Rohnström sjelf uppträdde med största fräckhet inför domstolen såväl i ord som äthätvor och sade sig vara oskyldig till allt hvad som lades honom till last; pigan Gahnströms bekävnelse ansåg han hatva tramtvingats medels hot at åklagaren; angående åtkomsten ar silfverskeden yttrade han törst, att det anginge ingen hvar eller af hvilken han erhållit densamma, men berättade slutligen, avt han köpt den i Karlskrona, hvarjämte hon efter åtskilliga svätvande och mot hyaraudra stridande uppgifter nämde, att de utländska mynten erhållits af en rysk jude. Oaktadt domarens allvarligt och skarpt tramstälda förmaningar, vidhöll den förhärdade brottslingen (förut straffad för fyra resor stöld) med oerhörd fräckhet sina uppgifter.
Åklagaren, kronolänsman J. A. Smedberg anhöll om uppskot för ytterligare bevisnings förebringande.
Efter enskild öfverläggning förklarade rätten, att målet skulle uppskjutas och att Rohuström fortfaraude skulle i häkte hällas, hvaremot pigan Gahnström blef försatt På fri fot med föreläggande att vid hämtnings påföljd infinna sig vid målets nästkommande behanding.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 September 1882
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *