Skepparegillet

hade i lördags eftermiddag sitt årssammanträde å Arbetareföreningeus lokal, hvarvid förhandlingarna leddes af ordiöranden, konsul Carl E. Ekman.
Till ledamöter af gillet invaldes kapt. F. Höök samt styrmännen A.
H. Häglund och B. Pettersson. Därefter föredrogs revisionsberättelgen, af hvilken inhämtades, att gillets kassa under året ökats med kr, 1,119: 04, Antalet ledamöter vid senaste årsskiftet var 81.
Sedan ansvarsfrihet beviljats, återvaldes till direktiongmedlemmar kaptenerna A. Snöbolm, H. Gardsten och I. Wulferona med styrman D. Calissendorff samt kaptenerna C. A. Sellin och D. Herlitz som suppleanter. Till revisorer valdes kaptenerna G. Tigerhielm, Edm. Smitterberg och Melcher Smitterberg med styrman A. Sandqvist och kaptenerna H. Enström och G. Myrsten som ersättare.
Därefter fick direktionen i uppdrag att till nästa sammanträde framlägga förslag till ändring af stadgarna, så att dessa komma i öfverensstämmelse med gällande författningar.
Med anledning af det till årets riksdag väntade förslaget om allmän folkpensionering beslöt gillet att ingå till k. m:t med en skrifvelse med anhållan, att frågan om sjöfolkets pensionering måtte wutbrytas ur det stora förslaget och bli föremål för en särskild lagstiftning med anledning af det material, som ligger bakom 1904 års sjömanspensioneringsbetänkande och på grundvalen af den utredning, som dessutom kan synas k. m:t erforderlig.
Värdskapet för dagen vid det skepparlag, som efter förhandlingarnas slut vidtog, utöfvades af kaptenerna E. Smitterberg och J. Siltberg. Ungskeppare voro styrmännen J. Kronman och C. Westberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 Mars 1913
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *