Landtbruksingeniörens

arbeten under fjoråret voro något mindre omfattande än vanligt. De upptogo Skifteslaget Buttle N:o 4. På ett 17 September i Buttle skolhus hållet sammanträde uttalades önskvärdheten af oskiftad marka undantagande för tvänne afloppskanaler, åsyftande torrläggning af större delen skifteslaget tillhörig sank mark, och har sedermera profilritningar upprättats öfver dessa aflopp, hvarjämte desamma å laga skifteskartan blitvit utlagda.
Önskvärdt vore, anser ingeniör Roos, om vid alla skiften öppen afdikningnplan utaf sakkunnig person blefve upprättad, hvarigenom en framtida utdikning betydligt förenklas och underlättas.
Hästnäs myr. Det upprättade förslaget utser myrens torrläggning till i medeltal 3 fot. Genom denna grundare utdikning, kvarter kostnaden uppgår till endast en fjerdedel af förut beräknade kostnaden, uppnås till fyllest det afsedda ändamålet, nämligen de kring myren liggande åkrarnas befriande från öfversvämning samt myrens förvandlande från en dålig med ag och starrgräs bevuxen mark till godartad ängsmark. Den i företaget ingående arealen åker och äng uppgår till omkr. 354 hekt. eller omkr. 710 tld, samt den beräknade kostnaden för utdikningen till 10,000 kr. Kostnaden pr hekt. skulle således belöpa sig till omkr. 28 kr., utgörande omkr. 14 kr. pr tld, hvadan företaget måste anses ovanligt fördelaktigt.
Norrvange myr. Enligt delägarnas önskan afser förslaget till Norrvange myrs utdikning dess fullständiga torrläggning till lagenligt djup, enär meningen år att odla densamma. Vid detta företag är det liksom vid det föregående intressenternas afsigt att till företagets utförande söka erhålla odlingslån. Den torrlagda arealen uppgår till 79,4 hekt. eller omkr. 160 tid, under det att de beräknade kostnaderna för hufvudafloppet ej uppgå till mer än 2,200 kr., hvadan markens torrläggning skulle erhållas för ha ringa kostnaden af omkr. 14 kr. pr tld. Då myren är af god beskaffenhet är företaget att anse såsom mycket fördelaktigt.
Limor träsk. Den omkring detta träsk liggande marken, som mycket lider af flodvattnet höst och vår, är till stor del af mycket godartad beskaffenhet, under det att en del, af mera mossartad beskaffenhet, är utaf ringa värde. Den vattenskadade marken uppgår till 133 hekt. eller omkr. 266 tld, och om äfven en del deraf är snart sagdt värdelös, så bör likväl den ringa kostnaden af, i medeltal, 5 kr. pr tld tillförsäkra företaget plats bland dem som anses för mycket fördelaktiga. Da ej obetydliga landvinningarna hafra vid ofvanstående kalkyl ej åsatts något värde.
Gudings, Koparfve m. fl. myrar. Detta förslag afser utdikning af de omkring Alfva kyrka liggande myrarna, kallade Koparfve-, Kyrk-, Kruse- och Gudings myrar. Ehuru de två senare myrarna äro af en tämligen dålig beskaffenhet, så är likväl deras utdikning ett oundgängligt vilkor för torrläggande af omkring densamma befintlig åkerjord. Kostnaden för afdikningen är enligt förslaget beräknad till 3,400 kr., under det att den mark som deraf drager fördel uppgår till omkr. 154 tld, hvadan kostnads för tld skulle belöpa sig till omkr. 28 kr. Ehuru detta företag i ekonomiskt hänseende ej ställer sig lika fördelaktigt som de ofvan omnämda, är dess utförande likväl af stor betydelse och nytta för trakten.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Februari 1889
N:r 24

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *