I här fört föreningsregister

har denna dag intagits följande anmälan:
år 1938 den 30 oktober antogos stadgar för Gotlands Skogsägareförening u. p. a., som har till ändamål att för medlemmarnas gemensamma räkning idka kommissions- och handelsrörelse med skogsprodukter och driva propaganda för ändamålsenlig produktion och ökad användning av sådana produkter samt i övrigt tillvarataga medlemmarnas intressen. Styrelsen, som har sitt säte i Visby, utgöres av lantbrukaren Ernst Karl Ivar Hoppe, Valla, Klintehamn, med inspektorn Nils Adolf Dahlbäck, Ihre i Hangvar, som suppleant, godsägaren Gunnar Johannes Nilsson, Halner i Bro, med nämndemannen Lennart Ingvar Otto Pettersson, Gudings i Vallstena, som suppleant, agronomen Gösta Viktor Gradelius, Bjers i Lärbro, med lantbrukaren Nils Karl Hugo Fransson, Anglarve i Träkumla, som suppleant, bruksägaren Gustaf Ekstrand, Ahrs bruk i Fleringe, med lantbrukaren Ejnar Karl Johan Thomsson, Skäggstäde i Källunge, som suppleant, samt landstingsmannen Per Gustaf Ansgarius Svensson, Sorby i Stenkyrka, med godsägaren Carl Magnus Munthe, Stenstugu i Västerhejde, som suppleant. Föreningens firma tecknas av ovannämnda Hoppe och Ekstrand var för sig utom vid uppgörande av affärer eller lånetransaktioner, då firman tecknas av Hoppe och Ekstrand i förening eller av endera av dem i förening med annan styrelseledamot. Räkenskaperna avslutas för kalenderår. Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningssammanträde sker genom kungörelse minst 14 dagar förut i tidning eller tidningar, som styrelsen bestämmer. Andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom genom annons eller cirkulär.
Visby i landskansliet den 19 november 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Gotlands Gille i Stockholm.

lördags samlades några och fyrtio ledamöter till Mårtensfest under ledning av ordföranden, direktör Herman Duse: Efter inval av fyra nya ledamöter och övriga förhandlingar bänkade sig vid middagsbordet omkring ordföranden och övriga hemmavarande styrelseledamöter bl. a. gillets hedersledamöter civilingenjör Henrie Wallk professor Henrik Munthe och bokhandlare Oscar Arweson, majoren friherre Erik Åkerhielra, som skulle hålla dagens föredrag, överfältveterinär Johan Ilederstedt, generalkonsulerna Jac Svensson och Erik Ljungberg m. fl.
Före middagen avsändes ett hälsningstelegram till Gotlands Nation i Uppsala med anledning av dess samtidiga inspektorsskifte, där Gillet representerades av sin vice ordförande undervisningsrådet Harald Wallin. Sedan klubbmästaren, försäkringsdirektör Karl Emil Smith, välkomnat alla till bords, utbragte ordföranden skålen för Gotland, beledsagad av hurrarop och åtföljd av Amiral Jacob Häggs Gotlandsvisa under ledning av bankkamrer Gustaf Holmquist. Sång förekom även i fortsättningen titt och tätt.
Ordföranden hyllade särskilt styrelsens efter en svår sjukdom återställde äldste ledamot direktör Niels Holst, och sekreteraren hälsade i övlig ordning de ledamöter, som voro första gången närvarande, varpå kamrer Vilhelm Engelke svarade.
Vid kaffet höll major Åkerhielm sitt med spänning motsedda kåserande föredrag om ”I Valdemar Atterdags fotspår”, belyst av kartor och scioptikonbilder. Med framhållande av att de historiska dokumenten äro få, men sägnerna om härnadståget desto flera, gav föredragshållaren en intressant och livfull skildring av sin på militära grunder fotade uppfattning, att landstigningen skett i Västergarn, där Valdemars koggar löpt in i Paviken, varifrån sedan marschen gått inåt över Mästerby (kustvägen över Tofta fanns ej då) och genom Träkumla mot Visby. Och i trakten av Ejmunds stod en första Strid, Varom enligt talarens åsikt det vackra korset där bär vittne. Återstoden flydde till Vis by i förhoppning att få skydd inom murarna, men de hanseatiska borgarna öppnade ej portarna. Och så kunde Valdemars soldater utföra den sorgligt ryktbara nedslaktningen av böndernas återstående skara, varom undersökningarna av massgravarna vid Valdemarskorset bära vittnesbörd.
Efter föredraget, som livligt uppskattades, vidtog en synnerligen animerad diskussion om detta svårlösta problem med intressanta inlägg, som oförtydbart gåvo vid handen, att många av de närvarande voro hemmastadda i ämnet. Bl. a. påvisades, att härtåget främst gällde en plundring av den rika gotländska landsbygden, varemot brandskattningen av Visby i själva verket ej var så svår, och även riktade uppmärksamheten på den svenske konung Eriks dubbelspel mellan Valdemar och gotlänningarna. Allt som allt var det åter en gotländsk afton, som ordföranden hade all heder av och vid hans sida även klubbmästaren.
Bror Tiberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Landsbygden. Träkumla.

TRÄKUMLA.
Offerfesten i Träkumla Metodistkapell i lördags hade samlat mycket folk. Mötet inleddes av pastor Helmer Östlund som höll en kort predikan och hälsade samtliga välkomna. Sångare från Visby underhöllo med sång. Sedan de bjudit på gott kaffe vidtog försäljningen av godsaker och skänkta varor under ledning av past. östlund. Det gick friskt undan och försäljningen gav ett mycket gott resultat.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 November 1938
N:r 264

Kommunalskatterna.

Halls kommun, som i fjol låg näst efter Träkumla i fråga om höga skatter, har i år kunnat sänka med 3:45 kr. från 28:32 till 24:87 kr. Fardhem har sänkt från 6:75 till 6:70 kr., Boge från 14:77 till 11:92 kr. och När från 11:80 till 10:20 kr.
Ökning i uttaxeringarna rapporteras från Hangvar, som i år hade 16:62 och får 18:39 kr. Silte ökar från 14:70 till 15:20 kr., Tingstäde från 10 till 10:40 kr. och Västerhejde från 9:70 till 9:90 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Rekordsocknen Träkumla

har för nästa år beslutat en utdebitering med 27: 69, vilket innebär en sänkning från föregående år med 2:19 kr.
Lummelunda har en uttaxering på 15 kr., en höjning med 50 öre.
Även Väte får högre skatt genom att utdebiteringen ökat från 8: 20 till 9: 90 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Idrott och sport.

JM i tyngdlyftning.
Juniormästerskapen i tyngdlyftning ägde rum i söndags i Tingstäde med därvarande tyngdlyftningsklubb som arrangörer. Tolv man deltogo i tävlingen och resultatlistan fick följande utseende:
Fjädervikt: 1) E. Pettersson, Träkumla AIK, 42 ½ +42 ½+77 ½ = 162 ½ kg; 2) V. Malmkvist, Tingstäde TK, 37 ½+40+65 = 142 ½ kg.
Lättvikt: 1) H. Larsson, Tingstäde TK, 47 ½+57 ½+75 = 180 kg.;
Mellanvikt: 1) N. Åkerbäck, Träkumla AIK, 55+60 +95 = 210 kg.; 2) K.
Tofftén, Tingstäde TK, 55+62 ½+90 = 207 ½ kg.; 3) A. Liljegren, Tingstäde TK, 50+65+90 = 205 kg.
Lätt tungvikt: 1) G. Nilsson, Träkumla AIK, 52 ½+60+95 = 207 ½ kg.; 2) A. Karlsson, Tingstäde TK, 55+60+90 = 205 kg.
Tungvikt: 1) H. Nyberg, VIF, 52 ½ +60 — = 112 ½ kg.

Brottningsstarten.
Värtan sänder starkt lag.

Om söndag sker säsongstarten för brottningen och det blir t. o. m. med nationellt inslag. Som bekant kommer Värtans IF hit med ett brottarlag och skall tävla mot Visbys brottare i en triangelmatch. Värtan—VIF—AIK, alltså. Matcherna komma att äga rum på A. 7 och början göres kl. 2,30.
Värtan förfogar över ett mycket gott lag och alla mannar där ha goda meriter att visa upp. De startande i Värtan-laget äro följande: Bantam: Harry Johansson, klubbmäs tare de två senaste åren.
Fjäder: Gunnar Johansson, klubbmästare de tre senaste åren.
Lättvikt: Karl Romeis, tvåa i svenska JM.
Welter: Elof Samuelsson, trea i svenska JM.
Mellanv.: Sven Granath, har varit femte man i fribrottnings-SM och fyra i JM i grekisk—romersk.
Lätt tungvikt: Gunnar Hansson, har varit norrländsk JM-mästare.
Tungvikt: O. Norman, svensk JMmästare år 1936 i mellanvikt.
Som lagledare och domare medföljer hr Carl Ivarsson.
Hur visbylagen komma att se ut är ännu inte definitivt bestämt men det kommer att avgöras under de närmaste dagarna.
Söndagens matcher komma samtidigt att bli en uttagnnig till deltagandet i

fyrstadsbrottningarna.
Idrottsförbundets brottningssektion har nämligen beslutat att delta i fyrstadsbrottningarna, som äga rum den 12 och 13 nov. i Gustavsberg. Södertälje, Sunbyberg, Gustafsberg och Visby komma sålunda att bilda zon.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Årets utdebiteringar på Gotland.

Träkumla hade rekordet.
Stockholm, 1 nov. (Press.) Det tvivelaktiga. nöjet att inneha skatterekordet för året tillkommer å Gotland, enligt vad den nu framlagda årsboken för Sveriges kommuner 1938 utvisar, Träkumla. Kommunen — som för övrigt är van rekordhållare vid det här laget — har £. n. ett samlat kommunalt utdebiteringsbehov av ej mindre än kr. 36:28 pt skattekrona.
På andra och tredje plats komma Hall och Viklau med uttaxeringar av 34:82 resp. 32:10 kr. Det framgår vidare, att skattetrycket i gotlandskommunerna blir alltmera utbrett. Bl. a. kan nämnas, att ett utdebiteringsbehov av minst 20 kr. återfinnes i ej mindre än 21 kommuner, och det är alldeles tydligt, att Gotland kommer att vinna betydligt i skattelättnad, om de väntade förslagen från kommunalskatteberedningen angående allmän skatteutjämning komma att genomföras. Dessa siffror hänföra sig sålunda till stämmobesluten förra året.
Redan nu måste staten 1 stor utsträckning hjälpa gotlandskommunerna till skatteutjämning. I själva verket är det endast 21 kommuner å Gotland, som numera reda sig utan skattelindringsbidrag, nämligen Bunge, Fleringe, Barlingbo, Endre, Roma, Björke, Vänge, Atlingbo, Hogrän, Tofta, Klinte, Fardhem, Linde; Lojsta, Stånga, Hemse, Alva och Havdhem. Till länets övriga 70 landskommuner beviljades ’skatteutjämningsbidrag föregående år, tack vare vilka skatten kunnat reduceras i Träkumla med kr. 15:52 pr skattekrona, i Hall med 14:15, Viklau 8:79, Eksta 8:81, Sproge 8:66, Anga 7:61, Eskelhem 5:83, Västergarn 5:31, Eke 5:69, Norrlanda 5:77, Vallstena 5:09, Hablingbo 5:16, Fröjel 5:05, Hangvar 4:78, Boge 4:72, Lummelunda samt Hörsne med Bara vardera 4:62 o. s. v.
Endast en kommun i länet kommer under ett samlat kommunalt skattetryck av 10 kr., nämligen Björke med ett utdebiteringsbehov av kr. 9:85 pr 100 kr:s inkomst (därav kr. 3:35 i allmän kommunalskatt).
I övrigt upplyser årsboken, att Fårö är Gotlands till landarealen största kommun (13,778 hektar), närmast följd av Lärbro (10,411), medan Akebäck är minst med endast 1,076 hektar.
Helt skuldfri äro inte många gotlandskommuner, i själva verket endast tre — Hejnum, Ala och Gammelgarn —, men det finns dock åtskilliga kommuner där skulderna äro mycket obetydliga. Å andra sidan äro tillgångarna i sådana fall icke heller stora, utan inskränka sig till några få tusen kronor. Detta är ju ock helt naturligt, då skattekronornas antal på många håll är synnerligen lågt, exempelvis i Sundre, där antalet endast är 241 samt i Hall, Anga, Träkumla, Guldrupe, Sproge, Gerum och Hamra, där skattekronornas antal ej utgör mer än 300—400. I detta sammanhang förtjänar erinras om, att den senaste folkräkningsberättelsen utvisat, att gotlänningarna får reda sig på lägre årsinkomster än övriga invånare i landet, kronoskogarna undantagna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Ombudsman Elis C:son Flodh

kommer, såsom framgår av annons att på inbjudan av Nykterhetsnämndernas förening och Gotlandskretsen av N. O. V. hålla en serie statsunderstödda föreläsningar i alkoholfrågan under tiden 1-9 oktober. Härunder besökas Kappelshamn, Fårösund, Fårö, Träkumla, Västkinde, Fleringe, Hellvi, Visby och Follingbo. Jämte föreläsningarna förekommer filmförevisning m. m.
Som hr Flodh dokumenterat sig som en av landets skickligaste nykterhetstalare och då de valda föreläsningsämnena synas vara av beskaffenhet att kunna väcka allmänhetens intresse, torde arrangörerna kunna påräkna fulla hus under turnén.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 september 1938
N:r 225

Många trafikmål på söder.

Hösttingets andra sammanträde.
Södra häradsrätten höll i går hösttingets 2:dra sammanträde. Rättens ordf. var assessor Henning Nilsson.
Föredragningslistan upptog 60 mål, därav 38 instämda av allmänna åklagaren.

Nöje utan lov.
En idrottsföreningssekreterare i Burgsvik var instämd för det han utan att söka landsfiskalens tillstånd anordnat offentlig nöjestillställning. Han hade pr telefon erhållit muntligt tillstånd under förutsättning, att han ofördröjligen sökte skriftligt tillstånd, vilket emellertid icke skett. Svar. erkände och fick 15 kr. i böter.

Dricka utan lov.
För att utan tillstånd vid offentlig nöjestillställning utskänkt alkoholfria drycker efter kl. 10 e. m. voro tvenne personer instämda. De erkände och dömdes till vardera 15 kr. böter.

Bilfylla m. m.
För att den 18 sept. i fjol ha framfört bil trots att körkortet var indraget samt gjort det i berusat tillstånd varvid en annan bil påkördes är Arvid Myrdahl från Träkumla instämd. Svar. var till dagens sammanträde hämtad. Svar. bestred fylleri — hade ”endast” förtärt en 3-4 pilsner —, men blodprovet utvisade 1,25 promille alkohol. Påkörningen påstod svar. skulle berott på, att han blev bländad. Åtalet för fylleri ogillades av rätten, men för ovarsam framfart fick svar. 50 dagsböter á 1 kr. och för att ha kört utan att inneha körkort 40 dagsböter á 1 kr.

För olaga pilsnerdricksförsäljning
är innehavaren av Hotell Karlshäll i Burgsvik, källarmästaren John Ericsson instämd. Han är tidigare dömd för samma förseelse. Källarmästare Ericsson har i våras erhållit tillstånd för servering av pilsner i samband med servering av lagad måltid till ett pris av minst 75 öre, men pilsnerservering har förekommit även utan måltid och mer än de tillåtna 2 flaskorna pr gång. Svar. Ericsson kunde ej helt förneka, att så skett, men påstod bestämt att det i så fall skett mot hans vilja och bestämda order och att serveringsbiträdet bar ansvaret härför. Svar. hade också tillrättavisat biträdet när han misstänkt att allt ej gick rätt till samt givit henne svensk författningssamling i dessa frågor. Domaren betvivlade emellertid att han knogat igenom nämnda publikation.
Fyra vittnen voro inkallade, personer vilka alla varit pilsnerkunder. De medgåvo, att de serverats mera än vad lagen tillåter men förnekade att det i allmänhet skett i större utsträckning. Ett vittne sade sig understundom blivit serverad kl. I, men icke i flaska utan uppslaget i glas, ty han tyckte inte om att se klass-1-etiketter. Vittnena påstodo emellertid, att de aldrig serverats i källarmästarens närvaro, Vid ett tillfälle för lite sedan, dår åklagaren kom på besök, hade servering i större utsträckning ägt rum. Svar. dömdes till 50 dagsböter å 2: 50.

Bilmissöde i Burs.
En chaufför från Burs är instämd för det han verkställt omkörning på fel sida, varvid det blev dikeskörning och en snöplog, som där var upplagd, skadades. Intermezzot hade tillgått på så sätt, att en motorcykel kom upp på allmänna vägen från en gård och i samma ögonblick passerar bilen med ganska hög hastighet. För att undvika kollision verkställde bilisten omkörningen på vänster sida och styrde ut i diket samt kolliderade med snöplogen. Svar. bestrider, att han handlat felaktigt, då han verkställde omkörningen på sätt som skett, då detta var det enda sättet för undvikande av kollision med motorcyklisten, som f. ö. även hade en passagerare bakpå. Svar. anser att motorcyklisten icke hållit ordentlig uppsikt om huruvida vägen var fri. Målet överlämnades och rättens utslag lydde på 20 dagsböter å 2 kr. för svar.

Mot pasteuriseringslagen
har två meperister förbrutit sig. Det kostade dem respektive 10 och 15 kr.

Bristfällig handbrom
på bil kostade dess ägare 10 dagsböter á 2 kr.

Passagerare på cykel
kostade cyklisten 10 kr. Passageraren har i detta fall förut dömts.

Suddigt körkort
så att uppgifterna ej kunde tydas kostade innehavaren 15 kr.

Trafikolyckan i Sproge
den 11 april i år då en pojke blev påkörd av en bil från Hablingbo och dödad, var nu föremål för rättens behandling. Som allmän åklagare i målet uppträdde landsfiskal Justus Jacobsson och som svar. är bilens förare L. O. J. Malin i Hablingbo instämd. Cyklisten, som mötte bilen, körde på sin högra sida och syne sha gjort en gir ut i vägbanan, då han skulle köra in på en gård på sin högra sida. Det var när denna gir gjordes som kollisionen med bilen inträffade. Den förolyckade hade sagt sig vilja försöka hinna gårdens inkörsväg före bilen. Svar. är nu instämd för att ha mött cyklisten på fel sida. Svar. framhöll, att han framfört bilen med högst 50 km. hastighet och kört med avbrändat lyse, varför han ej sett cyklisten förrän denna gjort giren ut i vägen och sålunda kom i ljuskäglan, och kollisionen var då ound- viklig. Flera personer, som strax innan mött svar., ha vitsordat att han körde försiktigt, samtidigt har det sagts att den förolyckade emellenåt uppträdde dumdristigt. åkl. gjorde gällande, att svar., som tillsammans med en annan yngling kört till Sproge för att möta ett par flickor, haft sin uppmärksamhet inriktad på trafiken på vägens högra sida och icke sett framför sig eller år vänster. Målet överlämnades men åtalet ogillades av häradsrätten.

Trafikolycka i När.
Sven Johansson från Burs har med motorcykel påkört en O. Lindell ifrån När. Lindell hade den 18 sistlidne mars på kvällen med cykel begivit sig från en sammankomst i en lokal i När. Han hade därvid sammanträffat med tvenne flickor, som gingo vägen fram och cyklat i deras sällskap hållande sin vänstra hand på den ena flickans axel. Då en motorcykel kommit bakefter, hade han släppt flickan för att köra ut på sin vänstra kant men i stället till en början vinglat över åt höger. Motorcyklisten, förutnämnde Johansson, hade då försökt göra omkörningen till vänster men kolliderat med cyklisten med påföljd att denne föll i vägen och slogs sanslös. Den skadade hade sedan måst söka lasarettsvård. Johansson var nu instämd för att ha framfört motorcykel utan att inneha körkort samt för att han vållat ifrågavarande olycka och Lindell var instämd för att han ej hållit tillräckligt åt vänster. Stämningspåståendena vitsordades. Lindell begärde ersättning för läkarvård, skador och förlorad arbetsförtjänst med kr. 306: 70 samt för sveda och verk med 50 kr. För att underställa försäkringsbolaget dessa anspråk uppsköts målet till den 24 okt.

Bouppteckning.
En lantbrukare har vid 25 kronors vite fått föreläggande att inom viss tid förrätta bouppteckning efter sin mor. Han har icke fullgjort sina skyldigheter, men hade nu i skrivelse till rätten begärt befrielse från åläggandet, enär modern saknat tillgångar för boutredningskostnaderna. Rätten utdömde vitena och nu skall han vid 50 kr. vite komma med bouppteckningen till novembertinget.

Statspollsens bromsprovning.
En lantbrukare har fått bromsarna på sin bil provade av statspolisen och föreläggande att låta justera dem samt därefter uppvisa bilen för bilbesiktningsmannen. Bromsarna voro dock 4 dagar tidigare justerade. Emellertid for han till verkstad i Visby för att få saken undersökt, och där fick han skriftligt intyg på att det ej var något fel. Med detta besked begav han sig till besiktningsmannen, där bilen blev godtagen som den var. Nu hade han emellertid fått stämning till tinget för dåliga bromsar samt för något annat fel i bilen, men rätten ogillade åtalet.

För fylleri,
allmän förargelse och motstånd mot polis Vid en basar i Mästerby är en Romabo instämd. Han påstod emellertid att berusningen varit obetydlig, men på grund av en tidigare hjärnskakning och minnesförlust hade hans uppträdande kommit att te sig konstigt. åkl. ville dock icke vitsorda dessa påståenden. Han dömdes till 20 kr. böter för fylleri, 20 kr. för förargelseväckande beteende och 20 dagsböter á 3 kr. för motstånd mot polis.

För fylleri
vid tvenne tillfällen i samband med framförande av lättviktsmotorcykel är Tor Pettersson i Burs instämd. Hans uppträdande hade väckt allmän förargelse. Han erkände och dömdes för var och en av de två gångerna till 100 kr. böter för fylleri och 25 kr. för förargelse eller tillsammans 250 kr.

Radiolicensen.
Tvenne personer äro instämda för det de ej i vanlig ordning löst sin radiolicens. De fingo var för sig 10 dagsböter á 1 kr.

5 cyklister,
som ej haft tänd lykta efter mörkrets inbrott voro instämda. Det blev en tia på man.

En cyklist
har icke haft tänd lykta men däremot passagerare på cykeln. Det kostade 10 kr. för vardera förseelsen.
— Passageraren fick böta 5 kr.

För olaga yrkesmässig trafik
voro 3 personer instämda. 2 av dem dömdes, en till 30 dagsböter á 2 kr. och den andre till 30 á 1 kr. Målet mot den tredje uppsköts till den 24 okt.

Trafikförsäkring.
En person har icke ordnat försäkringen tillfredsställande för sin motorcykel men fick uppskov till 24 okt. i och för svaromål över åtal i ärendet.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 september 1938
N:r 223

Statsbidrag till skolbarnsbespisning.

Skolöverstyrelsen har föreslagit att av anslaget på 300,000 kr. till skolbarnsbespisning Gotlands län tilldelas 800 kr. Statsbidraget är avsett att utgå till Träkumla och Hellvi skoldistrikt. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213