Lye kyrkas reparation.

Riksantikvarien har nu granskat förslaget till reparation av Lye kyrkas trätorn m. m.
Beträffande tornhuvens ombyggnad understryker han, att huven bör uppsättas och avritas i nuvarande skick. Det är av vikt, att även alla detaljer och måttförhållanden noga observeras, så att de nya delarna skola få exakt samma utseende och proportioner som, de nuvarande.
I fråga om yttermurarnas om-putsning böra endast verkligt skadade partier ersättas. Den nya putsen bör få samma färg och utförande som den gamla. Enligt förslaget skall vitmålning ske av fönsterbågar och karmar. Riksantikvarien anser emellertid nuvarande mörka färg vara av bättre verkan. Slutligen anser han de föreslagna arbetena vara så omfattande, att de böra ställas under kontroll av kulturhistoriskt skolad person. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Landsbygden. Lye.

LYE.
Ett trevligt nykterhetsmöte. I anslutning till Gotlands Blåbandsförbunds offerdag hölls ett offentligt möte i Lutherska missionshuset härstädes i söndags eftermidd. under god tillslutning. Mötet öppnades av blåbandsföreningens ordf. hr K.-G. Hansson, som läste den 32 ps. och hälsade talare och publik välkomna. Så följde vacker sång till stränginstrument och hr Egon Hederstedt föredrog en del ur Rydbergs Jubileumskantat. Efter solosång av fru Greta Fransson höll lantbr. Oscar Lindqvist från Näs ett intressant föredrag lämnande en historik över nykterhetsfrågans utveckling. Pastor Hugo Kihl talade därefter medryckande med ledning av 1 Tes. 5: 18 framhållande hurusom vi fått mottaga arv från fäderna, som vi skola väl förvalta och lämna än bättre till våra barn. Tal. manade också att tacka Gud för hans många goda gåvor. Härefter följde duettsång samt sång till stränginstrument, och det verkligt goda mötet avslöts med några ord av hr Herman Larsson, Garda.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 November 1938
N:r 273

Femtio år

fyller om torsdag den 24 dennes folkskollärare Gotfrid Wahlberg i Lye.
Enligt den källa, ur vilken vi hämtade uppgiften om hr Wahlbergs födelsedatum, skulle femtioårsdagen inträffa den 21 nov., alltså i dag. Det har emellertid visat sig vara tryckfel i publikationen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 21 November 1938
N:r 270

Femtio år

fyller måndagen den 21 dennes folkskollärare Gottfrid Wahlberg i Lye.
Femtioåringen är född i Bro och avlade folkskollärarexamen i Uppsala år 1919. Samma år blev han vikarierande lärare i Garda, där han påbörjande år erhöll ordinarie tjänst, vilken han innehade till år 1925. Han flyttade då emellertid över till grannsocknen Lye. Där har han vid sidan av sin tjänst under åtskilliga år varit ordförande i kyrkostämman samt är fortfarande ordförande i barnavårdsnämnden.
Med sitt vänsälla och fridsamma uppträdande har hr Wahlberg inom de församlingar, där han verkat, vunnit idel vänner och inom lärarekretsar är han en uppskattad kamrat, som ofta bidrar till muntrationen vid förekommande tillfällen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 November 1938
N:r 268

Kommunalskatterna.

Martebo kommun har beslutat en uttaxering för 1939 med 9:20 kr. ???? 10:30 i år, Ardre 7:60 mot 6:70 kr., Fole 11:40 mot 14:20 kr., Lye 11:75 mot 10 kr., Hogrän 5:50 i likhet med 1938, Linde 7:00 mot 7:20 kr., Martebo 9:20 mot 10:30 kr., Fide 13:60 mot 13 kr., Grötlingbo 10 kr. liksom föregående uttaxering, och Lärbro 15:90 mot 15:35 i år.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 7 november 1938
N:r 258

Landsbygden. Lye.

LYE.
Tornet på Lye kyrka skall byggas om nästa sommar.
Kyrkostämman, som hölls i Lye på torsdagen under kyrkoherde Ragnar Johanssons ledning, fattade bl. a. det viktiga beslutet, att tornet i Lye kyrka skall byggas om, enär träkonstruktionen är så illa reda av tidens tand, att en sådan ombyggnad framtvingas. Kyrkorådet hade uppgjort förslag i saken och därvid utgått ifrån, att tornets nuvarande egenartade stil skulle bibehållas, Kostnaderna skulle bestridas dels av tillgängliga medel och dels genom upplåning inom ramen för kommunens fria lånerätt och med fem års amorteringstid. Kyrkostämman beslöt att godkänna kyrkorådets förslag samt att uppdraga åt kyrkorådet att infordra anbud på arbetet, som är avsett att utföras under sommaren 1939.
Ett annat viktigt beslut gällde utvidgningen av kyrkogården. Kyrkorådet hade träffat avtal med lantbrukaren Gunnar Karlsson, Bosarve, om inköp av ett markområde, beläget intill norra kyrkogårdsmuren och omfattande en areal av 1,500 kvm. Köpesumman skulle vara 400 kr. Även i denna del godkände stämman kyrkorådets förslag. Meningen är att sockenborna på frivillighetens väg skola gemensamt hjälpas åt med körslor och arbete för att skaffa fyllnadsjord till den nya kyrkogårdsanläggningen och i övrigt med dennas färdigställande, så att de kontanta utgifterna för församlingen skola i möjligaste mån nedbringas.
Slutligen beslöt kyrkostämman att gå i författning om att för församlingens räkning friköpa skoltomten, vilken nu är belägen på mark, som tillhör annexhemimanet.

Kommunalstämman,
som hölls under ledning av lantbr. G. Nilsson, Dals, beslöt, att från magasinskassan skall utgå anslag till förbättring av de enskilda utfartsvägarna inom socknen, för vilket ändamål avtal skulle träffas med vägstyrelsen om förhyrande av väghyvel.Skogsbrandordning antogs enligt ett föreliggande förslag, som utsänts av Gotlands Allehanda och skulle underställas länstyrelsens prövning.
Till mantalsskrivningsombud valdes Fritz Jakobsson, Rotarve, och Josef Nilsson, Sigulds, oeh till brandstodsvärderingsmän Erling Ekman, Medebys, och Hugo Larsson, Rotarve.

Utdebiteringen stiger för nästa år från 10 kr. till kr. 11: 75, närmast beroende på kyrkostämmans ovan nämnda beslut. För den borgerliga skall utdebiteras kr. 2:65, för skolan kr. 6: 50, för kyrkan kr. 2: 10 och för pastoratet 50 öre. Skogsaccisen fastställdes till kr. 2:25.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Idrott och sport.

Fyra nya rekord i folkskolornas tävlingar.
Jämna och goda resultat.

För någon tid sedan publicerade vi en stor del av resultaten från höstens skoltävlingar. Beträffande folkskolornas tävling angavs dock endast den för varje deltagare uträknade medelpoängen. Tävlingsledningen har senare sammanställt de bästa resultaten i de tre grenarna, löpning 60 m., längdhopp och kast med liten boll och delat upp dem i fem årsklasser för pojkarna och fyra för flickorna.
Nya rekord ha satts av Inge Karlsson, Slite, som sprang 60 m. på 9 sek.
blankt, och Bengt Johansson, Visby, som kastade bollen 55,50 m. Båda dessa tillhöra 11-årsklassen. I flickornas 12-årsklass sattes också två rekord, nämligen av Barbro Svensson, Slite, som längdhoppade 405 cm. och Birgit Pettersson, Visby, som kastade 42 m.
med liten boll.
I övrigt blevo resultaten följande:

Gossar.
14-åringar:
Löpning 60 m.: 1) John Karlsson, Vamlingbo, 8,6 sek., 2) Helge Fält, Visby, 8,8, 3) Tage Jakobsson, Lye, 9,0.
Längdhopp: 1) Axel Larsson, Vamlingbo, 429 cm., 2)Tore Lundgren, Lye, och Tage Jakobsson, Lye, 419, 3) John Karlsson, Vamlingbo, 379.
Kast m. 1. boll: 1) Tage Jakobsson, Lye, 55,40 m., 2) Tore Lundgren, Lye, ög 3) John Karlsson, Vamlingbo, 49,92.

13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Bertil Fernström, Visby, 88 sek., 2) Sten Jakobsson, Vänge, Rune Qviström, Visby, och Nils-Bertil Olsson, Visby, 9,2.
Längdhopp: 1) Rune Qviström, Visby, 414 cm., 2) Göte Sonnell, Levede, och Sten Jakobsson, Vänge, 400, 3) Lars-Erik Jakobsson, Visby, 391.
Kast m. 1. boll: 1) Allan Håkansson, Visby, 53,00 m., 2) Rune Qviström, Visby, 52,00, 3) Bertil Fernström, Visby, 50,50.

12-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Gösta Brodin, Visby, 8,8 sek., 2) Nils-Ture Gardelin, Visby, 9,0, 3) Ernst Pettersson, Hejdeby, Torsten Jakobsson, Slite, och Per-Olof Arensson, Visby, 9,1.
Längdhopp: 1) Folke Martell, Grötlingbo, 421 cm., 2) Teddy Lundin, Hellvi, 413, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 407.- Kast m. 1. boll: I) Erik Lind, Visby, 57,00 m., 2) Sture Johansson, Slite, 56,90, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 55,80.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Inge Karlsson, Slite, 9,0 sek., rekord, 2) Lars-Erik Ohlin, Visby, 9,1, 3) Olle Uhr, Visby, Knut Pettersson, Vamlingbo, och Bertil Lindstedt, Slite, 9,3.
Längdhopp: 1) Inge Karlsson, Slite, 379 cm., 2) Adolf Mutas, Staplebacke, 377, 3) Villy Jönsson, Hellvi, 375.
Kast m. 1. boll: 1) Bengt Johansson, Visby, 55,50 m., rekord, 2) Bertil Lindstedt, Slite, 52,80, 3) Ivan Vallin, Visby, 51,40.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lennart Siltberg, Visby, och Karl-Axel Grund, Visby, 9,2 sek., 2) Åke Olofsson, Visby, och Per Sandahl, Visby, 9,5.
Längdhopp: 1) Bo Mattsson, Havdhem, 391 cm., 2) Ivan Ronström, Havdhem, 365, 3) Åke Jönsson, Vänge, 364.
Kast m. 1 boll: 1) Gösta Martell, Visby, 48,70 m., 2) Sylve Hansson, Grötlingbo, 46,50, 3) Gösta Karlsson, Staplebacke, 44,90.

Flickor.
13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Stina Pettersson, Slite, och Barbro Söderström, Visby, 9,4. sek., 2) Maja Nilsson, Burs, och Elsy Gustavsson, Visby, 9,9.
Längdhopp: 1) Marja Lerberg, Staplebacke, 367 cm., 2) Stina Pettersson, Slite, 352, 3) Barbro Söderström, Visby, 337.
Kast m. 1. boll: 1) Stina Pettersson, Slite, 40,20 m., 3) Birgit Nordgren, Visby, 33,35 m., 3) Barbro Söderström, Visby, 31,30.

12-åringar:
Löpning 606 m.: 1) Irja Cedergren, Vamlingbo, 9,0 sek., 2) Birgit Pettersson, Visby, och Eva Sedelius, Visby, 9,4.
Längdhopp: 1) Barbro Svensson, Slite, 405 cm., rekord, 2) Karin Larsson, Slite, 364, 3) Aina Sandelin, Visby, 361.
Kast m. 1. boll: 1) Birgit Pettersson, Visby, 42,00 m., rekord, 2) Elly Lindqvist, Öja, 38,40, 3) Maja Pettersson, Slite, 37,70.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Svea Dahlström, Hejdeby, Sissi Nilsson, Hemse, Signe Lindqvist, Slite, och Marianne Larsson, Visby, alla 9,6 sek.
Längdhopp: 1) Solveig Vallin, Slite, 366 cm., 2) Svea Dahlström, Hejdeby, 360, 3) Margit Lagergren, Klinte, 356.
Kast m. 1. boll: 1) Solveig Vallin, Slite, 39,40 m., 2) Anna Josefsson, Guldrupe, 35,40, 3) Lisa Dahlström, Etelhem; 34,32.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lisbet Pettersson, Visby, 9,2 sek., 2) Vera Qviström, Visby, 9,4, 3) Brita Lönnberg, Hejdeby, och Allis Fahlström, Visby, 9,6.
Längdhopp: 1) Irene Björklund, Slite, 350 cm., 2) Lysbeth Stenström, Guldrupe, 331, 3) Maria Buskas, Guldrupe, och Lisbet Pettersson, Visby, 327.
Kast m. 1. boll: 1) Maria Buskas, Guldrupe, 30,72, 2) Irene Björklund, IG 28,60, 3) Vilna Olofsson, Burs, 27,18.

Varpkastning i Fardhem.
A. Persson tog första inteckningen i centimeterspokalen.

Fardhems IF hade i söndags anordnat den förut omtalade centimeterskastningen om den ståtliga vandringspokalen, som är skänkt av f. d. charkuteristen Hage, Hemse. Pokalen skall erövras tre gånger utan ordningsföljd och tävlingen hölls på det sedvanliga stället på idrottsplatsen. Ett stort antal varpkastare från sockfien hade mött upp och tävlade med sten utan tag. Under tävlingstiden rådde vackert väder, men den våta och fuktigå sanden gjorde att stenarna blevo hala och våta, varför en hel del överraskningar inträffade. Sålunda blevo de tappade segrarna slagna, och allmän överraskning rådde då Albert Persson, Stenstu, erövrade sin och även den första inteckningen i den ståtliga pokalen med 239 cm på tolv kast.
Efter centimeterskastningen anordnade man en insatskastning, där de olika kastarna lottades samman i tvåmannalag. Första pris här erhöll Harald Tungqvist och Erik Jacobsson, andra pris Gustav Olofsson och Arvid Siltberg. Tröstpriset erhöll Hilmer Pettersson och Albert Persson.
Pege.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Dödsfall.

I en ålder av 82 år har änkefru Marfa Welin, Hemmungs i Hablingbo, avlidit. Hon var född i Lye och bosatte sig efter sitt giftermål med lantbrukaren Klas Welin i Hablingbo. I livstiden var den avlidna en idog och arbetsam människa, vars ordnande hand märktes överallt i hemmet. I många år var hon även föreståndarinna för Ev. fosterlandsstiftelsens syförening på platsen.
Som närmast sörjande efterlämnar hon tvenne döttrar, en gift med lantbrukaren Johannes Larsson, Hablingbo, samt en med komminister John Klasson, Kalix.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

En dikeskörnings,

varvid dock ingen skadades, inträffade på söndagsmorgonen vid Mannegårda i Lye. En personbil från Alskog, kom söderifrån och råkade köra av vägen ned i det djupa diket på vänstra sidan, där den törnade emot :en telefonstolpe, som bröts av. Föraren, som var ensam, blev icke skadad men bilen, en Ford V 8, ramponerades åtskilligt och vindrutan splittrades.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Avstyrkt länstrafik.

Länsstyrelsen föreslår regeringen ogilla de av byggmästare J. Björkman, Bjerges i Lye, anförda besvären över att länsstyrelsen vägrat honom, som har tillstånd till utövande av länstrafik för godsbefordran under okt, nov. och dec., att få bedriva denna trafik även under övriga delar av året. Med hänsyn till i orten redan befintliga trafikföretag har länsstyrelsen med prövning av Björkmans ansökan funnit den av honom ifrågasatta utökningen icke vara av behovet påkallad eller lämplig. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Augusti 1938
N:r 182