Den s. k. förtoendenämnden

för understöds beviljande åt extra ord. prestmän inom stiftet har vid sammanträde d. 16 dennes beviljat V. D. M. Osc. Karlström ett understöd för invev. år af 240 Rdr rmt.

Gotlands Allehanda
Lördagen 3 Januari 1874
N:r 1

Ohyggligt brott.

Öfvervåld och rån på öppen gata i Visby.

Vi halva idag den smärtsamma pligten att omtala ett inom vårt eljest så fredliga och tysta samhälle begånget fasansfullt brott, som är i hög grad egnadt att uppskaka en hvar. En studerande i elementarläroverkets 7:de klass, Fischer, blef nämligen, då han sistlidne fredagsafton vid åttatiden fredligt hemvandrade till sitt logis hos Läroverksadjunkten Berglund, lömskt öfverfallen af en för honom okänd mansperson och plundrad. Under hemvägen hade han märkt sig förföljas af en okänd, som utfor i otidigheter mot honom. Kommen ett stycke på Syskongatan, midt för ingången till den invid gatan belägna ruinen, öfverföll honom helt oförmodadt den omnämnde personen, satte krokben för honom och gaf honom samtidigt ett våldsamt slag för pannan, så att han tumlade omkull. Liggande på gatan sökte Fischer, så godt sig göra lät, för svara sig: men fick dervid af bofven fem knitshugg i venstra öfverarmen, hvarefter rånaren, sättande sitt knä på Fischers mage, undersökte hans fickor, i hopp om att kunna komma åt hans fickur. Fischer hade emellertid intet ur för tillfället på sig, och, då bofven märkte detta, undersökte han hans bröstficka, och påträffade der en annotationsbok med inneliggande en sedel å 100 kronor af Gotlands enskilda bank. Sedan detta byte blifvit taget, sprang personen skyndsamt sin väg. Fischer hade likväl styrka nog att efter en stunda förlopp resa sig upp och stapplande bege sig till sitt logis, der han nu, efter erhållen nådig läkarevård, lyckligtvis befinner sig utom all fara. Doktorn har förklarat, att, om det ena knifshugget träffat litet längre ned, hade en pulsåder blifvit träffad och att då efter all sannolikhet förblödning och död deraf blifvit en följd. Fischer uppger, att rånaren var en gråklädd, medelstor karl utan skägg, med grott målföre.
Det som mest förvånar oss härvidlag är, förutom den tidiga timmen på aftonen, djerfheten hos rånaren, emedan plåtsen för dådet utgör nära nog midtpunkten af staden, och är på alla sidor tätt bebyggd och bebodd. Måtte vår polis uppbjuda alla sina krafter, och ej ge sig någon rast eller ro förr, än en för samhället så vådlig person blir befordrad till laga straff för sitt gräsliga brott! —

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Vid Handtverksföreningens sammanträde

den 1 April hiefro ej mindre än 10 lärlingar, på anmälan af deras principaler, antagna till gesäller, näml. 5 skomakare 2 smeder 1 garfvare 1 snickare, samt 1 skräddare; af de 5 förstnämdes företedda arbetsprof, befunnits Johan Otto Jacobssons, som lärt hos skomakaremästaren C. F. Wetter samt Olof Petter Jacobsson som lärt hos skomakaremästaren O. N. Hallin, vara särdeles väl utförda samt erhöllo vitsordet berömligt. Johan Otto Jacobsson, som i 4 1/2 års tid varit i lära på samma ställe, tilldelades derjemte föreningens medalj i brons.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Fattigvårdsstytelsens

sammanträde ä fattighuset den 2 april. Bland ärenden, som här förekomma, märka vi:
En skrifvelse från magistraten till fattigvårdsstyrelsen, angående uppgifter till statistiska centralbyrån öfver fattigvården i Visby för år 1874, föredrogs. Ordföranden, kapten Ringbom, tillkännagaf då, att sådan uppgift redan var uppgjord och till kongl. maj:ts befallningshafvande aflemnad. Af denne hade framgått, att under år 1874 inom Visby samhälle 314 personer åtnjutit understöd, och att hela fattigvårdskostsades för året utgjort 15,800 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Räfskall

(benäget meddeladt). Ett sådant anställdes Annandag Påsk i Eista socken. De hurtiga jägarna, som, efter der gängset bruk, ej begagna något annat sätt att få räfven fast, än till detta ändamål anskaffade garn, i hvilka mickel med stojande och högt rop drifves, lyckades nämnde dag på detta ovanliga sätt långa en mickel. En annan slapp denna gång undan, derigenom att han sprang öfver garnef. Med dett medel ha under denna vinter inom Eista 7 räfvar fått sätta lifvet till.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Legala Nyheter

Utslag från Kongl. Svea Hof-Rätt att lösas å Landskansliet: af Handlanden Lars Bachér, Landtbrukaren N. P. Thungren vid Slitehamn, Enkan Jacobina Cath. Boberg, Bonden Jacob Jacobsson Tass, Husbonden J. W. Nilsson Norrvanga, Husbonden N. P. Carlsson Norrvanga och Husbonden Olof Hejdenberg Barshage.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.

Kongl. postångfartyget Polhem

fördt af hr kapten G. A. Höggren afgår tillsvidare från Öland till Wisby hvarje Tisdags och Fredags morgon och från Wisby till Öland hvarje Söndag och Thorsdag tidigt på morgonen då passagerare böra infinna sig om bord före kl. 2.
Gods och passagerare befordras emot de af Kongl. Postverket fastställde afgifter.
Närmare underrättelse meddelas af fartygets kommissionär
E. LILJEWALCH.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1875
N:r 27.