Taxeringsnämnden för Visby stad

sammanträder — till följd af att allmän fastighetstaxering under år 1913 skall äga rum — redan tisdagen den 11 nästa mars kl. 5 e. m å stadsfullmäktiges expedition i öfre våningen af Gotlands hypoteksförenings hus vid Hästgatan n:r 2, och fortgår nämndens arbete i regel hvarje söckendag å tid, som framdeles kungöres.
Skattskyldige inom staden erinras om:
att deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt af undertecknad och kronouppbördskassören A. Dahlbäck äfvensom å polisvaktkontoret;
att deklaration, på sätt å blanketten närmare utvisas, skall innehålla uppgifter ej mindre för inkomst- och förmögenhetstaxering än äfven för bevillningstaxering samt skall angifva såväl inkomsten nästföregående år som ock förmögenheten vid utgången at samma år;
att såsom förmögenhet uppgifyas skattskyldigs tillgångar i den mån de öfverstiga haps skulder, och att således törmögenhet jämväl under 6,000 kronor bör angifvas, därest deklarationsplikt för öfrigt föreligger;
att skyldighet att afgifva deklaration åligger utan särskild anmaning en hear skattskyldig, sam under år 1912 varit taxerad till inkomst- och förmögenhetsskatt eller ock samma år åtnjutit minst 800 kronor inkomst eller vid nämnda års utgång ägt törmögenhet till värde af minst 6,000 kronor;
att gift man skall uppgifva äfven hustruns inkomst och förmögenhet, därest icke dessa rättsligen varit undantagna från mannens förvaltning, i hvilket fall hustrun själf afgifver deklaration;
att deklarationspliktig skall älven uppgifva hemmavarande omyndigt barns förmögenhet, så framt icke barnet själft skall taxeras till inkomst- och förmögenhetsskatt;
att deklaration skall afgifvas före den 1 mars, och att endast den, som enligt lag är skyldig föra handelsböcker, må åtnjuta anstånd intill april månads utgång, ifall skriftlig anmälan om hinder, som mött, före den 1 mars göres hos taxeringsnämndens ordförande;
att deklarationspliktig, som ej inom stadgad tid aflämnar deklaration, går förlustig rätten att öfverklaga taxering, för hvilken deklaration skolat ligga till grund;
att den, som i deklaration mot bättre vetande lämnat oriktigt meddelande, skall höta från och med 25 kronor till och med 1,000 kronor, hvilket senare bötesbelopp kan förhöjas, i fall det oriktiga meddelandet föranleder, att skattskyldig icke blifvit taxerad eller blifvit för lågt taxerad;
att beträffande öfriga uppgifter, som till ledning vid taxeringen inom förut nämnda tid skola vid ansvars påföljd aflämnas, hänvisas till §§ 11 och 14 i taxeringsförordningen och skall af arbetsgifvare lämnas särskild uppgift för hvarje inom staden mantalsskrifven person, som hos honom af tjänst eller arbetsanställning under år 1912 åtnjutit löneförmåner af hvad slag de vara må, och skall uppgiften innehålla personens fullständiga namn och bostad vid senaste mantalsskrifning här i staden;
samt att enhvar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten af honom åliggande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant ändamål hänvända sig till undertecknad, som träffas å stadsfullmäktiges expedition hvarje söckendag mellan kl. 1-2:30 på dagen och för öfrigt å häradsskrifvarekontoret (tel. 499) norr om staden.
Visby den 11 februari 1913.
Fredrik Nilsson.
Taxeringsnämndens ordförande.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 15 februari 1913
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *